PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(2)

GRELEWICZ A.
s. 3-13
Ruch wody w powierzchniowych warstwach gleby pod wpływem dobowej fali termicznej (badania modelowe)
Water movement in the soil surface layers induced by daily temperature wave (model studies)
Движение воды в поверхностных слоях почвы под влиянием термической волны (модельные исследования)
ILNICKI P., MATELSKA U.
s. 15-24
Zastosowanie ultradźwięków w przygotowaniu próbek gleby do analizy składu granulometrycznego
Ultrasound application for dispersion of soil samples for particle size analysis
Применение ультразвуков в диспергировании почвенных образцов для их механического анализа
BROŻEK S.
s. 25-42
Organiczne formy azotu w glebach leśnych Beskidu Zachodniego
Organic nitrogen forms in forest soils o f the Western Beskid Mountains
Органические формы азота в лесных почвах горного массива Западного Бескида
UZIAK S., MELKE J.
s. 43-59
Jod w glebach Pogórza Karpackiego oraz Bieszczadów Zachodnich
Iodine in the soils o f the Carpathian Foothills and the West Bieszczady Mountains
Иод в почвах Карпатского Погорья и Западних Бещадов
ANDRUSZCZAK E., CZUBA R.
s. 61-78
Wstępna charakterystyka całkowitej zawartości makro- i mikroelementów w glebach polskich
Preliminary characteristics o f the total content of macro- and microelements in Polish soils
Предварительная характеристика общего содержания макро- и микроэлементов в почвах Польши
GWOREK B.
s. 79-100
Pierwiastki śladowe (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb i Cd) w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych i utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski; Część I. Właściwości fizykochemiczne badanych gleb
Trace elements (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb and Cd) in arable soils developed from boulder loam and silty formations of the northeastern region o f Poland. Part I. Physico-chemical properties o f the soils investigated
Следовые элементы (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb and Cd) в пахотных почвах образованных из валинных глин и пылеватых формаций северо-восточных районов Польши. Ч. I. физико-химические свойства иследуемых почв
MAZUR T., WOJTAS A.
s. 101-105
Zawartość mikroelementów w pomiocie drobiowym
Content of microelements in poultry dung
Содержание микроэлементов в помете птиц
STRZELEC A.
s. 107-121
Wpływ herbicydów na przemiany biochemiczne zachodzące w glebach
Influence of herbicides on biochemical transformations occuring in soils
Влияние гербицидов на происходящие в почвах биохимические преобразования
CZUBA R., SIENKIEWICZ J.
s. 123-137
Zmiany zawartości niektórych składników pokarmowych roślin w glebie w zależności od głębokości orek połączonych z różnymi dawkami fosforu i potasu
Changes in the content o f some plant nutrients in soil depending on the depth o f ploughing executed jointly with application o f different phosphorus and potassium rates
Изменения в содержании некоторых питательных веществ растений в почве в зависимости от глубины вспашек в сочетании с внесением разных доз фосфора и калия
CIEŚLA W., DĄBROWSKA-NASKRĘT H.
s. 139-150
Właściwości zasolonych gleb w sąsiedztwie Janikowskich Zakładów Sodowych na Kujawach
Properties of salt affected soils in the vicinity of Janikowo Soda Works in the Kujawy region
Свойства засоленных почв вблизи содового завода в Яникове в районе Куяв
KONECKA-BETLEY K., JANOWSKA E., ŁUNIEWSKA-BRODA J., SZPOTAŃSKI M.
s. 151-163
Wstępna klasyfikacja gleb aglomeracji warszawskiej
Prelimary classification of soils of the Warsaw aglomeration
Предварительная классификация почв Варшавской агромерации
SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., DOMŻAŁ H.
s. 165-175
Wpływ działania narzędzi uprawowych na budowę warstwy ornej gleby
Effect of tillage implements on structure of the arable layer of soil
Влияние действия орудий обработки почвы на структуру пахотного слоя почвы
SOKOŁOWSKI J.
s. 177-195
Wpływ parametrów glebowych i właściwości drenów na ich zamulanie
Influence of soil parameters and properties of drains on their silting
Влияние параметров почвы и свойств дрен на их заиление
SOKOŁOWSKI J.
s. 197-206
Wpływ właściwości materiałów filtracyjnych na zamulanie drenów
Influence of filter materials on silting of drains
Влияние свойств фильтрационных материалов на заиление дрен

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam