PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(1)

GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKI W., ŁABUDA S., PRZYWARA G.
s. 3-10
Graniczne wartości ODR i Eh w glebie dla wschodów wybranych roślin uprawnych
Threshold ODR and Eh values in soil for emergence of some chosen crops
Предельные величины ODR и Eh в почве для всходов некоторых культурных растений
RZEŚNIOWIECKA-SULIMIERSKA G., CIEŚLA W., KOPER J.
s. 11-22
Badania nad glebowym fosforem organicznym. Część II. Fosfor organiczny i jego frakcje w niektórych glebach uprawnych i leśnych
Study on organic phosphorus of soil. Part II. Organic phosphorus and its fractions in some arable and forest soils
Исследования почвенного органического фосфора Ч. II. Органический фосфор и его фракции в некоторых пахотных и лесных почгах
PIOTROWSKA M.
s. 23-31
Zawartość selenu w uprawnych glebach Polski
Selenium content in cultivated soils of Poland
Содержание селена в культурных почвах Полыни
DROZD J., KOWALIŃSKI S., LICZNAR M.
s. 33-47
Strefowe zanieczyszczenie gleb Cu, Zn i S oraz zmiany erozyjne pokrywy glebowej w rejonie oddziaływania huty miedzi
Zonal contamination of soil with copper, zinc and sulphur and soil cover changes under the erosion effect in the copper metallurgy works influence region
Зональное загрязнение почв медью, цинком и серой, а также эрозионные изменения почвенного покрова в районе влияния медеплавильного завода
MERCIK S., GORALSKI J., GUTYŃSKA В.
s. 49-61
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część I. Zmiany w niektórych cechach żyzności gleb po kilkuletnim nawożeniu
Study on the potassium, magnesium and calcium interaction on different soils and under various crops. Part I. Changes in some soil fertility features after the several-year fertilization
Исследования по взаимодействию калия, магния и кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. Т. Изменения некоторых признаков плодородия почв после удобрения на протяжении нескольких лет
GUTYŃSKA В., MERCIK S.
s. 63-79
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część II. Wpływ na plonowanie i skład chemiczny jęczmienia i owsa
Study on potassium, magnesium and calcium interaction on various soils and under various crops. Part II. Effect on yields and chemical composition of barley and oats
Исследования по взаимодействию калия, магния и кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. II. Влияние на урожай и химический состав ячменя и овса
MERCIK S., GORALSKI J., GOŹLIŃSKI H., MERCIK T.
s. 81-96
Badania nad współdziałaniem potasu z magnezem i wapniem na różnych glebach i pod różnymi roślinami. Część III. Wpływ na plonowanie i skład chemiczny życicy i wielokwiatowej i seradeli
Study on potassium, magnesium and calcium interaction in different soils and under various crops. Part III. Effect on yields and chemical composition of Italian ryegrass and seradella
Исследования по взаимодействию калия, магния n кальция в различных почвах обсеянных разными культурами. Ч. Ш. Влияние на урожаи и химический состав плевела многоцветкового и сераделлы
KOTER М., NOWAK G., CZAPLA J.
s. 97-106
Wpływ popiołów z węgla kamiennego na fizykochemiczne właściwości gleby
Influence of hard coal ashes on physico-chemical properties of soil
Влияние зол каменного угля на физико-химические свойства почвы
STRZELEC J., NOWOROLNIK K.
s. 107-114
Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu jęczmienia jarego na jego plonowanie na różnych gatunkach gleb
Effect of the nitrogen fertilization on the sowing density of summer burley on its yields on different soil kind
Влияние азотного удобрения и густоты посева ярового ячменя на его урожаи на разных видах почв
BROGOWSKI Z., KOCOŃ J.
s. 115-124
Morfologia powierzchni ziaren piasku w różnych poziomach genetycznych gleby brunatnej wytworzonej z gliny ciężkiej
Morphology of surface of sand grains from different genetic horizons of brown soil developed from heavy loam
Морфология поверхности зерен песка из разных генетических горизонтов бурозема образованного из тяжелой глины
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
s. 125-139
Właściwości mikromorfologiczne i fizykochemiczne rędzin występujących na terenie Rowu Nysy Kłodzkiej
Micromorphological and physico-chemical properties of rendzina soils occurring on the Nysa Kłodzka trough area
Микроморфологическис и физико-химические свойства рендзин выступающих па площади роза Нысьт Клодзкой
SIENKIEWICZ J., ŻURAWSKI H., PANTERA H., PABIN J., JABŁOŃSKI W.
s. 141-151
Wpływ wgłębnego przemieszczania warstwy próchniczej na niektóre właściwości gleby piaskowej
Effect of deep translocation on the humus layer on some properties of sandy soil
Влияние перемещения вглубь гумусного горизонта на некоторые свойства песчаной почвы

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam