PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(3)

BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z.
s. 3-19
Wpływ niektórych pyłów przemysłowych na właściwości chemiczne gleb leśnych
Influence of some industrial dusts on chemical properties of forest soils
Влияние некоторых видов промышленной пыли на химические свойства лесных почв
ZĄBEK S.
s. 21-30
Infiltrometr dwupierścieniowy w badaniach polowych przy zróżnicowanych warunkach glebowych i uprawowych
Double-ring infiltrometer in field investigations under different soil and cultivation conditions
Двухцилиндровый инфильтрометр в полевых исследованиях при дифференцированных почвенных условиях и различном оспользовании почвы
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIAK E.
s. 31-35
Wykorzystanie różnych źródeł potasu przez wybrane grzyby ektomikoryzowe
Utilization of various potassium sources by selected ectomycorrhizal fungi
Использование разных источников калия некоторыми эктомикоризовыми грибами
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 37-54
Skład chemiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z glin zwałowych moren dennych Niziny Wielkopolskiej
Chemical composition of clay fraction of soils developed from boulder loams of ground moraine of the Wielkopolska Lowland
Химический состав илистой фракции почв образованных из валунных глин донных морен Велкопольской низменности
DECHNIK I., WIATER J., WESOŁOWSKI M.
s. 55-62
Zawartość azotu łatwo hydrolizującego w niektórych glebach Wyżyny Małopolskiej
Content of easily hydrolyzable nitrogen in some soils of the Małopolska Uppland
Содержание легко гидролизирующего азота в некоторых почвах Малопольской возвышенности
RZEŚNIOWIECKA-SULIMIERSKA G., CIEŚLA W., KOPER J.
s. 63-74
Badania nad glebowym fosforem organicznym. Część I. Fosfor organiczny na tle zawartości C, N i S w niektórych glebach uprawnych i leśnych
Investigations on soil organic phosphorus. Part I. Organic phosphorus and C, N and S content in some arable and forest soils
Исследование почвенного органического фосфора Ч. 1. Органический фосфор на фоне содержания С, N и S в некоторых пахотных и лесных почвах
MACIASZEK W.
s. 75-94
Mikroelementy (Mn, Zn, Cu, В i Mo) w glebach leśnych wytworzonych ze skał fliszu karpackiego
Microelements (Mn, Zn, Cu, В, Mo) in forest soils on rocks of the Flysch Carpathians
Микроэлементы (Mn, Zn, Cu, В и Mo) в лесных почвах образованных из скал карпатского флиша
GUZ T.
s. 95-112
Zawartość składników mineralnych w glebie i w sianie łąkowym w zależności od przeobrażenia utworów torfowych w rejonie Kanału Wieprz-Krzna
The content of mineral elements in soil and meadow hay as result of peat transformations in the region of Wieprz-Krzna canal
Содержание минеральных веществ в почве и в луговом сене в зависимости от преобразования торфообразования в районе канала Вепш-Кшна
MAZUR T., WOJTAS A.
s. 113-120
Zawartość suchej masy i makroskładników w pomiocie drobiowym
The content of dry matter and macro nutrients in poultry dung
Содержание сухой массы и макроэлементов в птичьем помете
BEDNAREK W.
s. 121-131
Badania nad przyswajalnością dla roślin fosforu z amidofosforanu amonowego
Investigations on availability to plants of phosphorus from ammonium amidophosphate
Изучение доступности для растений фосфора из амидофосфата аммония
KAMIŃSKA W., KARDACZ T., ROSZYK E., ROSZYK S., STRAHL A., STROJEK Z.
s. 133-152
Metody suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczeń zawartości niektórych makro- i mikroelementów
Methods of dry mineralization of vegetal material for determination of the content of some macro- and microelements
Методы сухой минерализации растительного материала лля определения содержания макро- и микроэлементов
KOTER M., CZAPLA J., NOWAK G.
s. 153-160
Wartość nawozowa popiołu z węgla kamiennego
Fertilizing value of hard coal ashes
Удобрительная ценность золы каменного угля
MERCIK S., GUTYŃSKA В.
s. 161-174
Ocena metod badania potrzeb nawożenia potasem
Estimation of the methods of determining potassium fertilization needs
Оценка методов исследования потребностей в удобрении калием
CZUBA A., WRÓBEL S.
s. 175-184
Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne
Estimation of the role of weeds as competitors of crops in uptake of nutrients
Оценка роли сорняков как соперников при усваивании культурными растениями питательных веществ
PRUSINKIEWICZ Z., KOWALKOWSKI A., KRÓLIKOWSKI L.
s. 185-201
Ochrona i rekultywacja gleb leśnych
The protection and recultivation of forest soils
Охрана и рекультивация лесных почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam