PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1983 - 34(1/2)

VASU A., NEDEA C.
s. 3-14
Zastosowanie trójskładnikowych diagramów Е-pH przy wyborze ekstrahentów amorficznych związków żelaza i glinu w spodikowych glebach Rumunii
The use of Е-pH ternary diagrams in selecting extractans of amorphous iron and aluminium compounds in spodic soils in Romania
Применение трехкомлонентных диаграмм Е-pH при стборе растворителей аморфных соединений железа в сподиковых почвах Румынии
MERCIK S.
s. 15-30
Działanie potasu i magnezu w zależności od niektórych właściwości fizykochemicznych gleb
Potassium and magnesium effect depending on some physico-chemical properties of soil
Действие калия и магния в зависимости от некоторых физико-химических свойств почвы
JANUSZEK K.
s. 31-44
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Część I. Sezonowe zmiany potencjału redoks
Reduction-oxidation potential of selected forest soils of southern Poland as shown by field and laboratory investigations. Part 1. Seasonal changes of the redox potential
Окислительно-восстановительный потенциал выборочных лесных почв южной Польши по данным полевых и лабораторных исследований Часть I-я. Сезонные изменения редокс-потенциала
SOKOŁOWSKA Z.
s. 45-51
Przemieszczanie się fosforanów w glebie sztucznie agregowanej
Phosphate migration in soil artificially flocculated
Перемещение фосфатов в искусственно агрегированной почве
GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKA Z., KASIAK A.
s. 53-59
Zmiany aktywności enzymatycznej gleb w warunkach zróżnicowanej zawartości tlenu i wilgotności
Changes of an enzymatic activity in soils with respect to their water content and oxygen status
Изменения энзиматической активности почв в условиях различной их обогащенности кислородом и неодинаковой влажности
MISZTAL M.
s. 61-67
Dynamika składu chemicznego rędziny w warunkach czteroletniego użytku trwałego
Dynamics of the chemical composition of rendzina soil after its four-year utilization under perennial crop
Динамика химического состава рендзины в условиях возделывания многолетней культуры
SZCZUBIAŁKA Z., KORCZYK A.
s. 69-73
Zawartość popiołu i składników pokarmowych w siewkach sosny zwyczajnej kilku proweniencji
Content of ash and nutrients in Scotch pine seedlings of several provenances
Содержание золы и питательных веществ в сеянцах сосны обыкновенной нескольких происхождений
CZARNECKI A.
s. 75-83
Udział Collembola w rozkładzie szczątków roślin uprawnych
Precipitation of Collembola in the decomposition of crop residues
Участие Collemeola в разложении остатков культурных растений
WITKOWSKI T.
s. 85-102
Zagęszczenie i biomasa dżdżownic Lumbricidae w warunkach krótkiego cyklu zmianowania
Density and biomass of earthworms (Lumbricidae) under conditions of a short crop rotation cycle
Численность и биомасса дождевых червей (Lumbricidae) в условиях краткого цикла севооборота
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIAK E.
s. 103-119
Wpływ różnych związków wapnia na wzrost grzybów ektomikoryzowych
Effect of various calcium compounds on the growth of ectomycorrhizal fungi
Влияние различных соединенний кальция на рост эктомикориэовых грибов
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
s. 121-133
Wpływ inhibitorów nitryfikacji na przemianę azotu w glebie i formy azotu w roślinie. Część III. Przydatność sulfatiazolu i chloramfenikolu jako inhibitorów nitryfikacji w glebie
Effect of nitrification inhibitors on the nitrogen transformation in soil and the nitrogen forms in plant. Part III. Usefulness of sulphathiasol and chloramphenicol as nitrification inhibitors in soil
Влияние ингибиторов нитрификации на превращение азота в почве и формы азота в растении. Часть 3-я. Пригодность сульфатиазотаи и хлорамфеникала как ингибиторов нитрификации в почве
ZIĘTECKA M.
s. 135-146
Próba oceny stanu zaopatrzenia pszenicy ozimej w składniki pokarmowe na podstawie analizy materiału roślinnego. Część II. Pobranie N, P, K, Ca, i Mg przez części wskaźnikowe kilku odmian pszenicy ozimej
Attempt of estimation on the winter wheat supply with nutrient elements on the basis of the plant material analysis. Part II. The N, P, K, Ca and Mg uptake by indicator parts of several winter wheat cultivars
Попытка оценки состояния обеспеченночти пшеницы озимой питательными элементами на основянии результатов анализа растительного материала. Часть 2-я. Усвоение N, Р, К, Са и Mg показательными органами нескольких сортов озимой пшеницы
MERCIK S., GOŹLIŃSKI H., GUTYŃSKA В.
s. 147-159
Ocena metod badania potrzeb nawożenia magnezem
Estimation of methods of determining the magnesium fertilization needs
Оценка методов определения потребности удобрений магнием
ROSZYK E., STROJEK Z.
s. 161-166
Wpływ zakładu produkującego biel cynkową i minię na zanieczyszczenie terenu
Influence of the industrial works producing zinc white and minium on the environment contamination
Влияние предприятия вырабатывающего цинковые белила и сурик на загразнение территории
GAWLIŃSKI S.
s. 167-179
Wykorzystanie azotu, fosforu i potasu z nawozów przez siewki sosny zwyczajnej różnego pochodzenia geograficznego
Utilization of nitrogen, phosphorus and potassium by Scotch pine (Pinus silvestris L.) seedings of various geographical proveniences
Использование азота, фосфора и калия из удобрений сеянцами сосны обыкновенной Pinus silvestris L. разного географического происхождения
KOBUS J.
s. 181-199
Wpływ nawożenia gleby piaskowej luźnej kaolinitem i bentonitem na plon roślin zbożowych i zawartość w nich niektórych składników mineralnych
Effect of the loose sandy soil fertilization with kaolinite and bentonite on the yield and the some mineral elements content of cereal crops
Влияние удобрения песчаной рыхлой почвы каолинитом и бентонитом на урожай зерновых культур и на содержание в них некоторых минеральных элементов
MIŠKOVIĆ K., RAŠOVIĆ B., SOBIESZCZAŃSKI J., BRANKOV L.
s. 201-208
Wpływ różnych dawek venzaru na Azotobacter chroococcum Część I. Zmiany morfologiczne
Effect of different doses of venzar on Azotobacter chroococcum. Part I. Morphological changes
Влияние разных доз вензора на Azotobacter chroococcum. Часть 1-я. Морфологические и змен ения
KUCABA S.
s. 209-225
Wpływ składu gatunkowego i zagęszczenia podrostów liściastych w drzewostanie sosnowym na cechy poziomów akumulacji biologicznej. Część II. Charakterystyka gleb oraz zawartość składników mineralnych w ściółce i jej podpoziomach
Effect of species composition and deciduous undergrowth density in a pine stand on properties of biological accumulation horizon. Part II. Soil characteristics and the content of mineral components in litter and its subhorizons
Влияние видового состава и густоты лиственных подростов в сосновом древостое на свойства горизонтов биологической аккумуляции. Часть 2-я. Характеристика почв и содержание минеральных элементов в подстилке и ее подгоризонтах
OLEKSYNOWA K., SKIBA S., MIECHÓWKA A.
s. 227-249
Gleby wytworzone z granitoidów w zbiorowiskach Pinetum mughi w Tatrach. Część I. Właściwości morfologiczne i chemiczne
Soils formed on granitoids in Pinetum mughi communities in the Tatra Mts. Part I. Morphological and chemical properties
Почвы образованные из гранитов в фитоценозах Pinetum mughi в Татрах. Часть 1-я. Морфологические и химические особенности
PONDEL H.
s. 251-303
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1980
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1980
Список польских печатных робот по почвоведению, агрохимий, агротехнике и водном хозяйстве - 1980

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam