PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1982 - 33(3-4)

KONFERENCJA TERENOWA NA TEMAT „GLEBY KOPALNE WYDM OKOLIC WARSZAWY I ICH ZNACZENIE STRATYGRAFICZNE”, 16-18 VI 1980

KRÓLIKOWSKI L.
s. 1-2
Przedmowa I
1st Foreword
RÓŻYCKI S.Z.
s. 3-6
Przedmowa II
2nd Foreword
KOBENDZINA J.
s. 7-31
Geneza wydm
Genesis of dunes
Генезис дюн
BARANIECKA M.D.
s. 33-57
Sytuacja geologiczna i rozmieszczenie wydm okolic Warszawy
Geological situation and arrangement of dunes in the Warsaw environs
Геологическое положение и распределение дюн в окрестностях Варшавы
SCHILD R.
s. 59-79
Stratygrafia archeologiczna wydm śródlądowych widziana z Mazowsza
The archeological stratigraphy of the inland dunes as seen from the Masovia
Археологическая стратиграфия континентальных дюн в свете исследований на Мазовии
KONECKA-BETLEY K.
s. 81-112
Gleby kopalne i reliktowe wydm okolic Warszawy
Fossil and relict soils in dunes of the Warsaw environs
Ископаемые и реликтовые почвы дюп из окрестностей Варшавы
BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z.
s. 113-118
Rezultaty badań paleobotanicznych spągu profilu Nart w Puszczy Kampinoskiej. Doniesienie tymczasowe
Results of paleobotanical investigations of the bottom of profile at Nart in the Kampinos Primaeval Forest
Результаты палеоботанических исследований подошвенной части разреза Нарт в Кампиноской Пуще
MANIKOWSKA В.
s. 119-133
Gleby kopalne w wydmach Polski Środkowej
Fossil soils 'in dunes of central Poland
Ископаемые почвы в дюнах Центральной Польши
MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO E.
s. 135-143
Cechy teksturalne osadów eolicznych jako wskaźników faz wydmotwórczych
Textural features of aeolian sediments as indices of dune-forming stages
Текстурные особенности эоловых посчаных отложений как показателей дюно образовательных фаз
NOWACZYK В., PUZDUR M.F.
s. 145-158
Próba datowania metodą 14C gleb kopalnych z wydmy w Troszynie koło Wolina
An attempt of dating by the 14C method of fossil soils from the dune at Troszyn near Wolin
Попытка датирования по методу 14С ископаемых почв из дюны в Трошине около Волина
KOZARSKI S., МОСЕK A., NOWACZYK В., TOBOLSKI K.
s. 159-174
Etapy i warunki rozwoju wydm w Budzyniu koło Chodzieży w świetle analizy radiowęglowej, paleobotanicznej i pedologicznej
Development stages and conditions of the dune at Budzyń near Chodzież in the light of radiocarbon, paleobotanical and pedologic analyses
Этапы и условия развития дюны в Буздыпе около Ходзежи в свете анализа по методам радиоуглеродному, палеоботаническому и подо-логическому
GRZYBOWSKI J.
s. 175-185
Gleby kopalne wydm w dolinie Narwi a fazy wydmotwórcze w świetle badań archeologicznych i datowań 14C
Fossil soils of dunes in the Narew valley and dune-forming phases in the light of archeological investigations and determinations by 14C
Ископаемые почвы дюн в долине р. Нарев и дюнообразовательные фазы в свете археологических абследовапий и датировок 14С

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam