PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1982 - 33(1/2)

DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PALIKOT M.
s. 3-17
Wpływ wilgotności gleby w momencie przygotowania próbek na wyniki oznaczeń niektórych właściwości fizycznych
Soil moisture effect at the moment of preparation of samples on determination results of some physical properties
Влияние влажности почвы в момент подготовки образцов на результаты определения некоторых физических свойств
PRUSINKIEWICZ Z., JÓZEFKOWICZ-KOTLARZ J.
s. 19-35
Dynamika strat gazowego amoniaku z mocznika stosowanego w nawożeniu ubogich gleb leśnych i możliwość zmniejszenia tych strat przez równoczesny wysiew soli potasowej
Dynamics of ammonia volatilization from the urea applied in fertilization of poor forest soils and the possibility of reducing the nitrogen losses by simultaneous application of potassium chloride
Динамика потери газового аммиака из мочевины, применяемой в удобрении ведных лесных почв, и возможность уменьшения этих петерь одновременным внесением калийной соли
PANEK H., WOJNOWSKA T.
s. 37-46
Wpływ zróżnicowanego wysycenia pojemności sorpcyjnej gleb kationami Ca, Mg i K na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy i gorczycy białej (badania wstępne)
Effect of different saturation of the sorption capacity of soils with Ca, Mg and К cations on yields and chemical composition of maize and white mustard (preliminary investigations)
Ёмкости почв катионами Ca, Mg и К на урожай и химический состав кукурузы и гочицы белой (предварительные исследования)
STRZELEC A.
s. 47-59
Wpływ torfu i bentonitu dodanych do gleby lekkiej na rozwój w niej drobnoustrojów i tempo rozkładu atrazyny
Influence of peat and bentonite added to light soil on the microflora development and the atrazine degradation rate
Влияние торфа и бентонита вносимых в лёгкую почву на развитие в ней микроорганизмов и темп разложения атразина
STRZELEC A.
s. 61-72
Wpływ miedzi i cynku na tempo zanikania atrazyny i rozwój mikroflory glebowej
Influence of copper and zinc on the rate of atrazine degradation and soil microflora development
Влияние моди и цинка па темп исчезновения атразина и развитие почвенной микрофлоры
WEBER J.
s. 73-84
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część IV. Charakterystyka frakcji koloidalnej
Genesis and properties of soils derived from serpentinites in Lower Silesia. Part IV. Characteristics of colloidal fraction
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов нижней си- лезии. Часть 4-я. Характеристика коллоидной фракции
KUCHARSKI J.
s. 85-92
Wpływ zmniejszenia intensywności nitryfikacji azotu w glebie na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy
Effect of reduced nitrogen nitrification intensity in soil on yields and chemical composition of maize
Влияние снижения интенсивности нитрификации в почве на плодоношение и химический состав кукурузы
FABER A., NIEZGODA J.
s. 93-107
Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych w pobliżu huty cyniku i ołowiu. Część I. Gleby
Contamination of soils and plants in the vicinity of the zinc and lead smelter. Part I. Soils
Загрязнение почв и культурных растений вблизи цинкоплавильного и свинцовоплавильного завода. Част. 1-я. Почвы
FABER A., NIEZGODA J.
s. 109-120
Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych w pobliżu cynku i ołowiu Część II. Rośliny
Contamination of soils and plants in the vicinity of the zinc and lead smelter. Part II. Plants
Загрязнение почв и культурных растений вблизи цинкоплавильного и свинцовоплавильного завода. Част. 2-я. Растения
KUKURENDA H., MAĆKOWIAK C., WARTA Z.
s. 121-134
Zmiany zasobności gleb w przekroju profilowym w łatwo rozpuszczalne formy składników pod wpływem stosowania gnojowicy
Changes in the content of readily soluble forms of nutrients in the soil profile under the slurry application for manuring
Изменение обеспеченности почв легкорастворимыми формами химических элементов в вертикальном сечении профиля под влиянием применения навозной жижи
WILK K., RABIKOWSKA В., DUMANOWSKI K.
s. 135-143
Nawożenie fosforem i potasem w zmianowaniu
Phosphorus and potassium fertilization in the crop rotation
Удобрение фосфором и лакием в севообороте
OŚWIT J., SAPEK В.
s. 145-151
Ocena zawartości składników mineralnych w roślinach łąk naturalnych
Estimation of the content of mineral elements in plants of natural meadows
Оценка содержания минеральных элементов в растениях естественных лугов
ZIĘTECKA M.
s. 153-167
Próba oceny stanu zaopatrzenia pszenicy ozimej w składniki pokarmowe na podstawie analizy materiału roślinnego. Część I. Zawartość N, P, K, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych kilku odmian pszenicy ozimej
Attempt of estimation of the winter wheat supply in nutrient elements, based on the plant material analysis. Part I. The N, P, K, Ca and Mg content in indicatory parts of plants of several winter wheat varieties
Попытка оценки уровня обеспеченности озимой пшеницы питательными элементами на основании анализа растений. Часть 1-я. Содержание N, Р, К, Са и Mg в индикаторных органах нескольких сортов озимой пшеницы
KOWALKOWSKI A.
s. 169-200
Piętrowość gleb południowego skłonu Changaju, Mongolia
Altitudinal zonation of soils on the southern slope of the Khangai mountains, Mongolia
Ярусность почв южного склона Хангая, Монголия
DZIĘCIOŁOWSKI W., TOBOLSKI K.
s. 201-211
Czwartorzędowe cykle klimatyczno-ekologiczne a ewolucja gleb
Quaternary climatic-ecologic cycles and the evolution of soils
Четвертичные климатическо-экологические циклы и эволюция почв
KUDUK C.
s. 213-221
Wpływ różnych dawek obornika na wybrane właściwości gleby gliniastej ciężkiej i plonowanie pszenicy w okresie trzech lat
Effect of different farmyard manure rates on chosen properties of heavy soil yielding of wheat in the 3-year period
Влияние различных доз навоза на свойствна тяжёлой суглинистой похвы и на плодоношение пшеницы в 3-летнем иериоде

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam