PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(3)

ZBIÓR PRAC POŚWIĘCONYCH XII MIĘDZYNARODOWEMU KONGRESOWI GLEBOZNAWCZEMU, DELHI, 8-16 II 1982

DOBRZAŃSKI B., CZACHOR H.
s. 3-10
Wpływ temperatury na proces horyzontalnej infiltracji wody w glebie
Temperature effect on the horizontal infiltration process in soil
HEWELKE P.
s. 11-16
Badania nad kształtowaniem się potencjałów wilgotnościowych w glebie przy polowej pojemności wodnej
Investigations on formation of moisture potentials in soil at field water capacity
DOBRZAŃSKI B., WITKOWSKA-WALCZAK B.
s. 17-24
Przepuszczalność wodna jako funkcja struktury gleby
Water permeability as a factor of the soil structure
GRELEWICZ A.
s. 25-36
Laboratoryjna metoda badania ruchu wody glebowej wywołanego dobowymi wahaniami temperatury
Laboratory method of study of soil water thermotransport induced by the daily temperature wave
WALCZAK R., WITKOWSKA-WALCZAK B.
s. 37-44
Wpływ cykli nawilżania-osuszania na skład agregatowy gleb
Effect of wetting-drying cycles on the aggregation of soil
LICZNAR M., KOWALIŃSKI S., DROZD J.
s. 45-52
Zmiany niektórych właściwości fizycznych gleb Płaskowyżu Głubczyckiego pod wpływem erozji wodnej
Changes of some physical properties of soils of the Głubczyce Plateau under the water erosion effect
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 53-58
Określenie właściwości mikromorfologicznych i fizykochemicznych agregatów strukturotwórczych niektórych gleb uprawnych
Composition of humus compounds in structure-forming aggregates of some cultivated soils
TURSKI R., MAGIERSKI J., FLIS-BUJAK M.
s. 59-65
Skład elementarny kwasów huminowych oraz zawartość w ich popiele mikroelementów na przykładzie różnych gleb Polski
The elementary composition of humic acids and the content of microelements in their ash, as exemplified by different Polish soils
PANAK H., WOJNOWSKA T.
s. 67-73
Migracja fosforu w głąb kolumny gleby piaszczystej i gliniastej przy intensywnej perkolacji wodą
Phosphorus migration deep into sandy and loamy soil columns at an intensive percolation with water
PACHLEWSKI R., CHRUŚCIAK E.
s. 75-85
Wpływ mineralnych źródeł fosforu na wzrost grzybów ektomikoryzowych
Effect of mineral sources of phosphorus on the growth of ectomycorrhizal fungi
MALICKI J.
s. 87-92
Ekologiczne podstawy interpretacji liczebności glebowych bakterii
Ecological base for the interpretation of the bacterial count in the soil
SOBIESZCZAŃSKI J., RODZIEWICZ A., STEMPNIEWICZ R.
s. 93-104
Mikrobiologiczna transformacja herbicydów w procesach katabolicznych. Część I. Wpływ venzaru na aktywność oddechową wybranych rodzajów bakterii glebowych
Microbiological transformation of herbicides in catabolic processes. Part. I. The effect of venzar on the respiration activity of selected genera of soil bacteria
SOBIESZCZAŃSKI J., RODZIEWICZ A., STEMPNIEWICZ R.
s. 105-113
Mikrobiologiczna transformacja herbicydów w procesach katabolicznych. Część II. Wpływ diuronu na skuteczność oddechową gleby i wybranych szczepów bakterii
Microbiological transformation of herbicides in catabolic processes. Part II. The effect of diuron on the respiration activity of selected bacterial strains
UZIAK S., STEINBRICH K.
s. 115-121
Aktywność enzymatyczna gleb łąkowych nawadnianych ściekami miejskimi
Enzymatic activity of the meadow soils irrigated with municipal sewage
KĘSIK K., PIETRASZ-KĘSIK G.
s. 123-130
Wykorzystanie mineralnych frakcji fosforu z gleb nawożonych tym składnikiem
Utilization of mineral phosphorus fractions from phosphorus-fertilized soils
POKOJSKA U.
s. 131-142
Wpływ nawożenia mocznikiem i solą potasową na właściwości kationo-wymienne próchnicy kseromor w borze sosnowym
The effect of urea and potassium chloride fertilization on the cation-exchange properties of the xeromor humus in lichen pine forest (Cladonio-Pinetum)
KOWALIŃSKI S., STRĄCZYŃSKA S., WILCZYŃSKI A.
s. 143-149
Wpływ gnojowicy na właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleby piaszczystej
Liquid manure effect on physical and physico-chemical properties of sandy soils
KONECKA-BETLEY K.
s. 151-160
Rozwój procesów glebotwórczych późnego plejstocenu i holocenu w wydmach okolic Warszawy
Development of the soil-forming processes of late Pleistocene and Holocene in dunes of the environs of Warsaw
KOWALKOWSKI A.
s. 161-170
Klimatyczno-czasowa sekwencja czarnoziemów w górach Changaju w Mongolii
Climatic-time sequence of chernozems in the Khangai mountains (Mongolia)
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
s. 171-182
Charakterystyka mikromorfologiczna uprawnych gleb brunatnych
Micromorphological characteristics of some cultivated brown soils
MARCINEK J., LANGIER-KUŹNIAROWA A., CIEŚLA W.
s. 183-191
Minerały ilaste aluwialnych gleb słonych regionu Shatt Al-Arab (Południowy Irak)
Clay minerals of alluvial saline soils in Shatt Al-Arab region (Southern Iraq)
BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
s. 193-205
Zróżnicowanie minerałów ilastych w różnych frakcjach mechanicznych gleb
Differentiation of clay minerals in particular mechanical fractions of soil
KABATA-PENDIAS A., BOLIBRZUCH E., TARŁOWSKI P.
s. 207-214
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część I. Zanieczyszczenie gleb
Impact of a copper smelter on agricultural environments. Part I. Contamination of soils
KABATA-PENDIAS A., TARŁOWSKI P.
s. 215-221
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część II. Zanieczyszczenie roślin zielnych
Impact of copper smelter on agricultural environments. Part II. Contamination of herbage
KABATA-PENDIAS A., BOLIBRZUCH E.
s. 223-228
Oddziaływanie huty miedzi na przyrodnicze warunki rolnictwa. Część III. Zanieczyszczenie roślin uprawnych
Impact of copper of cultivated plants. Part III. Contamination of cultivated plant
MISZTAL M., SMAL H.
s. 229-235
Wzbogacanie gleb podwodnych rzeki Bystrzycy przez ścieki różnego pochodzenia na terenie miasta Lublina
Enrichment of submerged soils of the Bystrzyca river by waste waters of different origin in the area on the town of Lublin
KOWALIŃSKI S., TRUSZKOWSKA R.
s. 237-244
System informacyjny o środowisku glebowym (BIGLEB) w Polsce
Soil information system (BIGLEB) in Poland in the period 1976-1980
BULICZ R.
s. 245-249
Pola znaczone jako układ odniesienia przestrzennego danych w systemie BIGLEB
Spatial reference scheme of the data in BIGLEB system
KOWALIK P.
s. 251-261
System prognozowania plonów
Program of yield prognosis in soil information system BIGLEB
TRUSZKOWSKA R.
s. 263-271
Koncepcja systemu regionalizacji gleb jako podsystemu informatycznego REG-BIGLEB
REG-BIGLEB - an outline of soil regionalization system
FOTYMA A., PIETRAŚ B.
s. 273-280
Programowane doradztwo nawozowe w Polsce
Programmed advisory system of fertilization in Poland
KERN H., PIETRAŚ B.
s. 281-284
Zawartość węglanów wapnia w glebach Polski na podstawie danych BIGLEB
Decarbonization degree of Polish soils on basis of BIGLEB information system
TRUSZKOWSKA R., KOWALIŃSKI S.
s. 285-296
Próba metodyczna syntetycznej charakterystyki zmian antropogenicznych w środowisku przyrodniczym
Methodical attempt of synthetic characteristics of anthropogenetic changes in natural environment

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam