PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(2)

KOMORNICKI T., GRZYWNOWICZ I.
s. 3-14
Zakres stosowalności metody Kappena do oznaczania sumy zasad wymiennych w glebie. Część I. Gleby zawierające CaCO3
The range of applicability of Kappen’s method for the determination of exchangeable bases in soils. Part. I. Soils containing CaCO3
Пределы применимости метода Каппена для определения суммы обменных оснований в почве. Част. I-я. Почвы содержащие CaCO3
ADAMUS М., KARDASZ T., KAMIŃSKA H., KOZŁOWSKA H.
s. 15-23
Przydatność wspólnych wyciągów do oznaczania zawartości przyswajalnych form cynku, miedzi i manganu w glebie
Usefulness of soil extractants for determining the content of available forms of zinc, copper and manganese in soil
Пригодность групповых ватяжек для определения содержания усвояемых форм цинка, меди и марганца в почве
ANDRUSZCZAK E., STRĄCZYŃSKI S., ŻURAWSKI H., РАBIN J., KAMIŃSKA W.
s. 25-35
Właściwości chemiczne i fizyczne popiołów z hałdy elektrociepłowni Czechnica oraz skład chemiczny roślin zasiedlających hałdę
Physical and chemical properties of ashes from the "Czachnica" thermal-electric power plant dump and the chemical composition of plants overgrowing the dump
Физические и химически свойства золи с отвала теплоэлектроцентрали „Чехница” и химический состав растений заселяющих отвал
SOBIESZCZAŃSKI J., RODZIEWICZ A., STEMPNIEWICZ R.
s. 37-45
Wzajemne oddziaływanie między herbicydami karbaminianowymi a mikroflorą gleby
Interaction of carbaminate herbicides and soil microflora
Взаимодействие между карбаминовокислыми гербицидами и почвенной микрофлорой
ROSZYK E., STROJEK Z., ROSZYK S.
s. 47-60
Doświadczenia wazonowe nad działaniem osadu ściekowego z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie
Pot experiment on the effect of sludge from the Central Waste Water Treatment Plant in Częstochowa
Опыт в сосуде по исследованию действия шлама сточных вод из центрального очустителя сточных вод Г. Ченстохова
GLIŃSKI J., PRZYWARA G., STĘPNIEWSKI W.
s. 61-72
Wpływ warunków tlenowych w glebie na wschody buraków cukrowych
The effect of oxygen conditions in the soil on the emergence of sugar beet
Влияние аэробных условий в почве на всходы сахарной свеклы
KOTER М., CZAPLA J., NOWAK G.
s. 73-79
Nawożenie kupkówki i słonecznika mocznikiem kondycjonowanym olejami odpadowymi z przemysłu gumowego
Cocksfoot and sunflower fertilization with urea conditioned by waste oils from the rubber industry
Удобрение ежи сборной и подсолнечника мочевиной кондиционированной отбросовыми маслами резиновой промышленности
KOTER M., NOWAK G., CZAPLA J.
s. 81-86
Wpływ nawozów wieloskładnikowych kondycjonowanych olejami odpadowymi z przemysłu gumowego na plonowanie kupkówki pospolitej
Effect of compound fertilizer conditioned by waste oils from the rubber industry on cocksfoot yields
Влияние сложных (многосторонних) удобрений кондиционированных отбросовыми маслами резиновой промышленности на плодоношение ежи сборной
TERELAK H., SADURSKI W.
s. 87-102
Badania modelowe nad kształtowaniem się niektórych wskaźników zawartości potasu w glebach w zależności od dawek tego składnika i wapnowania
Model investigations on the formation of some indices of the potassium content in soil depending on the potassium fertilizer and lime rates
Модельные исследования по формированию некоторых показателей содержания калия в почвах в зависимости от величины доз этого элемента и от известкования
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., SIUDA W.
s. 103-113
Stan zasolenia gleb w okolicy Inowrocławskich Zakładów Sodowych w Mątwach
Soil salinity state in the vicinity of the Inowrocław Soda Plant at Mątwy
Состояние засоления почв в окрестностях содового комбината в Монтвах
ZASOŃSKI S.
s. 115-143
Główne kierunki glebotwórcze na utworach pyłowych Pogórza Wielickiego. Część I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre właściwości chemiczne
Chief soil-forming processes on very fine sand rocks of the Wieliczka Foothills. Part I. General description of soils and some of their chemical properties
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов нижней си- лезии. Част. 1-я. Физикохимические свойства
WEBER J.
s. 145-162
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część III. Właściwości fizykochemiczne
Genesis and properties of soils derived from serpentinites in Lower Silesia. Part III. Physico-chemical properties
Глабные почвообразовательные процессы на пылевидных образованиях велицкого погорья. Часть 3-я. Общая характеристика почв и некоторые химические свойства

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam