PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(3/4)

PTG
s. 3-8
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin 4-7 września 1979
Scientific Conference of the Polish Science Society, Lublin 4-7th September 1979
DOBRZAŃSKI В.
s. 9-14
Powstanie i rozwój Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Origin and development of the Branch Division of Polish Soil Science Society in Lublin
Создание и развитие Люблинского Филиала Польского Общества Почвоведов
TURSKI R.
s. 15-26
Wpływ warunków przyrodniczych na gospodarkę rolną Lubelszczyzny
Effect of natural conditions on farming in the Lublin region
Влияние природных условий на земледелие люблинского воеводства
ZAWADZKI S.
s. 27-44
Gleby hydrogeniczne Lubelszczyzny
Hydrogenic soils of the Lublin region
Гидрогенные почвы люблинксого округа
MAZUR Z.
s. 45-54
Ochrona gleb przed erozją
Protection of soils against erosion
Противоэрозионная защита почв
DOMŻAŁ H., HODARA J., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 55-63
Zmiany przepuszczalności powietrznej gleby ugniatanej kołami ciągników i maszyn rolniczych
Changes of air permeability of soil pressed with wheels of tractors and agricultural machines
Изменения воздухопроницаемости почвы уминаемой колёсами тракторов и сельскохозяйственных машин
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 65-83
Mikromorfologiczne właściwości agregatów strukturotwórczych niektórych gleb wytworzonych z utworów lessowych
Micromorphological properties of structure-forming aggregates of some soils developed from loess formations
Микроморфологические свойства структурообразующих агрегатов некоторых почв, сформированных из лессовых образований
CHUDECKI Z., BŁASZCZYK H.
s. 85-92
Strukturotwórcza funkcja próchnicy w pyrzyckich uprawnych czarnoziemach i czarnych ziemiach
Structure-forming function of humus in arable Pyrzyce chernozems and black earths
Структурообразующая функция перегноя в пыжицких пахотных черноземах и черных землях
GAWLIK J., ZAWADZKI S.
s. 93-98
Wpływ stanu zagęszczenia murszów na wielkość ich potencjalnej retencji użytecznej (PRU)
Effect of the density of muck formations on their available water retention (AWR)
Влияние состояния плотности муршевых почв на величину их потенциальной ретенции полезной влаги
OLSZTA W.
s. 99-107
Badania nad wpływem zwierciadła wody gruntowej i transpiracji na układ wilgotności w profilu gleby torfowo-murszowej metodą modelowania symulacyjnego
Investigations concerning the effect of the ground water table and transpiration on the moisture distribution in the profile of peat-muck soils by the simulation method
Исследования по влиянию зеркала грунтовых вод и транспирации на систему влажности в профиле торфяно-муршевой почвы – по методу симулированного моделирования
ROGUSKI W.
s. 109-115
Przemiany gleb organicznych w dolinie Noteci w wyniku wieloletniego użytkowania rolniczego i ich właściwości fizyczno-wodne
Transformations of organic soils in the Noteć valley consequence of their many-year agricultural utilization and their physico-hydrological properies
Превращение органогенных почв в долине р. Нотець в итоге многолетнего сельскохозяйственного пользования земель и их физико-водные свойства
DECHNIK I., LIPIEC J., TARKIEWICZ S.
s. 117-123
Zależność przewodnictwa i retencji wodnej gleby od sposobu uprawy
Dependence of hydraulic conductivity and water retention of soil on the tillage kind
Зависимость водопроводимости и ретенции почвы от способа обработки
KĘSIK T., KONOPIŃSKI М., NOWAK L.
s. 125-134
Skutki wiosennego spulchnienia i zagęszczenia roli w uprawie warzyw
Consequence of loosening and condensing of soil in spring in the cultivation of vegetables
Последствия весенного рыхления и уплотнения почв в овощеводстве
DECHNIK I., LIPIEC J.
s. 135-139
Wpływ rokrysolu WF-2 i odpadów po flotacji siarki na właściwości wodne gleby
Effect of Rokrysol WF-2 and of sulphur post-flotation wastes on hydrological properties of soil
Влияние полимера рокрысоль ВФ-2 и пофлотационных серных отходов на водные свойства почвы
RÓG Z., UGGLA H., UGGLA Z.
s. 141-148
Wpływ udeptywania na właściwości gleb leśnych
Effect of trampling on properties of forest soils
Влияние уминания на свойства лесных почв
BOĆKO J.
s. 149-154
Usprawnienie gleb lekkich nawadnianych ściekami w wyniku gromadzenia substancji organicznej
Improvement of sewage-irrigated light soils by means of organic matter accumulation
Улучшение легких почв орошаемых сточными водами в итоге аккумуляции органического вещества
DECHNIK I., DĘBICKI R.
s. 155-164
Oddziaływanie środków syntetycznych i odpadowych z przemysłu na agregację gleby i jej wodoodporność
Effect of soil conditioners and industrial wastes on the aggregation and water-stability of soil
Воздействие синтетических веществ и промышленных отходов на агрегирование почвы и её водопрочность
MAZUR Z., ORLIK T.
s. 165-175
Wpływ poziomu pogłównego nawożenia azotem i nawadniania na plonowanie niektórych roślin uprawianych na zboczach lessowych
Effect of the foliar nitrogen fertilization and of irrigation on yields of some crops cultivated on loess slopes
Влияние уровня подкормки азотом и орошения на плодоношение некоторых растений, возделываемых на лёссовых склонах
PAŁYS S.
s. 177-184
Wpływ erozji rzecznej na zróżnicowanie gleb na dnie doliny Wieprza
River erosion effect on the differentiation of soils of the Wieprz river valley bottom
Влияние речной эрозии на дифференциацию почв подошвы долины р. Вепж
PRZEDWOJSKI R., MAĆKIEWICZ J., RYTELEWSKI J.
s. 185-192
Zmiany właściwości środowiska glebowego wywołane silnym skażeniem ropą naftową
Changes in soil environment properties caused by crude oil pollution
Изменения свойств почвенной среды, вызванные сильным загрязнением нефтью
TURSKI R., BARAN S., FILIPEK T., KUKIER U.
s. 193-201
Możliwość wykorzystania w rolnictwie wybranych osadów ściekowych na przykładzie stężenia metali ciężkich w roślinach
Possibility of using in agriculture chosen waste water sludges as exemplified by the concentration of heavy metals in plants
Возможность использования в земледелии некоторых шламов из сточных вод на примере концентрации тяжелых металлов в растениях
ZIEMNICKI S., PAŁYS S., WĘGOREK T.
s. 203-210
Ocena jakości i ilości materiału glebowego osadzonego na dnie umocnionego wąwozu w Opoce Dużej
Evaluation of the quantity and the quality of the soil material sedimented at the gully bottom at the Opoka Duża locality
Качественная и количественная оценка почвенного материала отложенного на дне укрепленного оврага в местности Опока Дужа
ZIEMNICKI S., WĘGOREK T., KOWAL W.
s. 211-218
Wstępne badania zmian niektórych właściwości materiału ziemnego zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki
Preliminary investigations on the changes of some properties of the soil material of the recultivated dump of the sulphur mine
Предварительное обследование изменений некоторых свойств грунта рекультивированного вскрышного отвала серного рудника
KROPISZ A.
s. 219-225
Wpływ współdziałania nawozów organicznych i mineralnych na plony kapusty, marchwi i szpinaku oraz chemiczne właściwości gleby
Effect of interaction of organic and mineral fertilizers on yields of some vegetables and on chemical properties of soil
Влияние взаимодействия органических и минеральных удобрений на урожай некоторых свощей и химические свойства почвы
CHUDECKI Z., BŁASZCZYK H.
s. 227-236
Zmiany w zawartości połączeń Ca, K, Na w glebach brunatnoziemnych i rdzawych w zależności od ich użytkowania
Changes in the content of Ca2+, K+ and Na+ compounds in soils of the Western Pomerania depending on their utilization kind
Изменения в содержании трех форм соединений Са2+, K+ и Na+ в почвах западного Поморья в зависимости от способа их использования
GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKA Z.
s. 237-244
Zależność pH gleb od zmian stężenia tlenu
The relationship between the pH of the soil and changes in the oxygen concentration
Зависимость pH почвы от изменений концентрации кислорода
KOWALKOWSKI A.
s. 245-252
Wpływ emisji Zakładów Azotowych na rozmieszczenie łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych w profilu leśnych gleb bielicowych
Effect of emission of Nitrogen Plant on the distribution of readily soluble mineral substances in the profile of forest podzolic soils
Влияние эмиссии из Азотного Комбината на распределение минеральных элементов в профиле лесных подзолистых почв
MISZTAL М., SMAL H.
s. 253-262
Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleb podwodnych Zalewu Zemborzyckiego
Some chemical and physical properties of submerged soils of the Zemborzyce dam water reservoir
Некоторые химические и физические свойства подводных почв Зембожицкого Водохранилища
SOLARSKI H., SOLARSKA J., MIROWSKI Z.
s. 263-270
Migracja składników nawozowych w zlewni rolniczej na Pojezierzu Mazurskim
Migration of fertilizer elements in an agricultural catchment area in the Masurian Lake District
Миграция удобрительных элементов в водосборном бассейне на Мазурском Поозерье
MISZTAL M., SMAL H.
s. 271-279
Skład chemiczny wód gruntowych i wyciągów glebowych w terenach różnie użytkowanych
Chemical composition of ground water and soil extracts on differently utilized areas
Химческий состав грунтовых вод и почвенных вытяжек на по разному используемых территориях
ŚWIĘCICKI С.
s. 281-288
Wpływ kadmu na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny z gleby
Effect of cadmium on the assimilation of nutrients from soil by plants
Влияние кадмия на усвоение питательных элементов растениями из почвы
ŚWIĘCICKI C., MOJZESOWICZ E.
s. 289-297
Wpływ imisji SO2 na niektóre elementy ekosystemu rolniczego
Effect of SO2 emission on some plants of an agricultural ecosystem
Влияние эмиссии SO2 на некоторые элементы сельскохозяйственной экологической системы
TURSKI R., FLIS-BUJAK M.
s. 299-307
Przemiany związków próchnicznych w podobnie ukształtowanych glebach różnego pochodzenia
Transformations of humic substances in similarly utilized soils of different origin
Превращения гумусовых соединений в одинаково полученных почвах розного происхождения
WOYTOWICZ В.
s. 309-314
Wpływ ołowiu na akumulację azotanów w glebie
Lead effect on the accumulation of nitrates in soil
Влияние свинца на аккумуляцию нитратов в почве
WYCZÓŁKOWSKI A., FRANKOWSKA В.
s. 315-321
Wpływ nawożenia mineralnego na skład mikroflory korzeni pszenicy i gleby poza ich zasięgiem
Mineral fertilization effect on the composition of mycoflora of wheat roots and soil beyond their reach
Влияние минерального удобрения на состав миклофлоры корней пшеницы и почвы вне радиуса действий
DE BAKKER H.
s. 323-328
Gleby antropogeniczne w Holandii
Anthropogenic soils in the Netherlands
Антропогенные почвы в Голландии
TRUSZKOWSKA R., TOKARSKI R., WOLSZCZAK L.
s. 329-337
Kartoteka danych o środowisku geograficznym w skali przeglądowej, BKA-90 w systemie BIGLEB i jej eksploatacja
The BKA-90 card-index of data concerning geographic environment on a review scale in the BIGLEB system and its exploatation
Польское общество почвоведения рабочая группа информационной системы о почвенной среде BIGLEB
KOWALKOWSKI A.
s. 339-346
Model oddziaływania człowieka na obieg składników mineralnych w ekosystemie leśnym
Model of the human activity effect on circulation of mineral elements in a forest ecosystem
Мадель воздействия человека на циркуляцию минеральных элементов в лесной экосистеме

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam