PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(2)

ZASOŃSKI S.
s. 3-14
Rola przemywania w kształtowaniu cech mikromorfologicznych materiału pyłowego
The part played by lessivage in the formation of micromorphological features of very fine sand material
Роль элюирования (промывки) в формировании микроморфологи- ческих свойств пылевидного почвенного материала
BARANOWSKI R.
s. 15-31
Wpływ gęstości gleby i jej agrofizyczne właściwości
Soil bulk density effect on agrophysical properties of soil
Влияние плотности почвы на её агрофизические свойства
HAUKE-PACEWICZOWA T., TRZCIŃSKA M.
s. 33-41
Wpływ pożaru dna lasu na aktywność mikrobiologiczną gleby
Effect of burning of the forest floor on the microbial activity of the soil
Влияние пожара покрова леса на микробиологическую активность почвы
OSTROWSKA A.
s. 43-51
Dynamika składów pokarmowych w igłach sosny zwyczajnej Pinus silvestris
Dynamics of nutrients in common pine (Pinus silvestris L.) needles
Динамика питательных веществ в хвое сосны обыкновенной Pinus silvestris L.
KŁOSSOWSKI W., MERCIK S.
s. 53-64
Wpływ wieloletniego stosowania obornika, wapnowania, nawożenia potasowego i zmianowania na niektóre właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleby
Influence of long-term application of farmyard manure, potassium fertilization and crop rotation on some physical and physico-chemical properties of soil
Влияние многолетнего применения навоза, известкования, удобрения калием и чередования культур на некоторые физические и физикохимические свойства почвы
KOWALKOWSKI A.
s. 65-76
Następstwo procesów glebowych w katenie gleb lessowych Kotliny Sądeckiej
Succession of soil processes in the catena of loess soils of the Sądecka Basin
Последовательность потаенных процессов в катене лёссовых почв сондецкой котловины
WEBER J.
s. 77-100
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część II. Właściwości mikromorfologiczne
Genesis and properties of soil derived from serpentinites in Lower Silesia. Part II. Micromorphological features
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов Нижней Силезии. Часть 2-я. Микроморфологические свойства
KRÓL H., OSTROWSKA A.
s. 101-116
Właściwości gleb borów sosnowych na terenie Ostańców Gubińskich
Properties of soils of coniferous forests on the area of Ostańce Gubińskie
Свойства почв соснового бора на территории Останьце Губиньска
OSTROWSKA A.
s. 117-131
Akumulacja azotu w igłach, korze i drewnie sosny w zasięgu oddziaływania Zakładów Azotowych w Puławach
Nitrogen accumulation in needles, bark and wood of pine within the reach of effect of the Nitrogen Works at Puławy
Аккумуляция азота в иглах, коре и древесине сосны в пределах воздействия Азотного Комбината в Пулавах
KOWALKOWSKI A.
s. 133-150
Rola karagany w kształtowaniu pokrywy glebowej suchego stepu Centralnej Mongolii
The role of caragana in forming soil cover of the arid steppe of the Central Mongolia
Роль караганы в формировании почвенного покрова сухих степей Центральной Монголии
KONECKA-BETLEY K., BIAŁKIEWICZ F., СZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
s. 151-173
Wpływ nawodnienia ściekami komunalnymi na zmiany właściwości gleb piaszczystych w doświadczeniach leśnych
Effect of irrigation with municipal waste waters on sandy soil properties
Влияние орошения городскими сточными водами на свойства песчаных почв в лесных опытах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam