PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1980 - 31(1)

UZIAK S., KLIMOWICZ Z., LEWANDOWSKA E., MELKE J., STEINBRICH K.
s. 3-26
Dynamika niektórych właściwości gleb łąkowych nawadnianych ściekami miejskimi
Dynamics of some properties of meadow soils irrigated with municipal waste waters
Динамика некоторых свойств лутовых почв орошаемых городскими сточными водами
CZERNIAWSKA W., STRAHL A.
s. 27-36
Spektrometryczna metoda oznaczania boru z zastosowaniem kurkuminy w glebach i materiałach roślinnych
Spectrometric method of the boron determination in soils and plant material
Спектрометрический метод определения бора в почвах и растительных материалах с применением куркумина
DUDZIAK A., BEDNAREK W.
s. 37-62
Przyswajalny bor i molibden w czarnoziemach hrubieszowsko-tomaszowskich
Available boron and molybdenum in chernozems of the Hrubieszów-Tomaszów region
Усвояемый бор и молибден в грубешовско-томашовских черноземах
MAZUR T., WOJTAS A., SĄDEJ W.
s. 63-75
Przemiany związków azotowych w czasie przechowywania gnojowicy
Transformation of nitrogen compounds in annual slurry during storage
Превращения о азотных соединений во время хранения шивозной
CZARNOWSKA K.
s. 77-115
Akumulacja metali ciężkich w glebach, roślinach i niektórych zwierzętach na terenie Warszawy
Heavy metals accumulation in soils, plants and some animals from Warsaw area
Накопление тяжелых металлов в почвах, растанисях и некоторых животных территории Варшавы
CIEŚLA W., TREUTLER M., NOWINKA Z., SKOWROŃSKA J.
s. 117-130
Wpływ na rośliny i gleby niektórych przemysłowych odpadowych materiałów wapiennych
Effect of some industrial lime wastes on plants and soils
Влияние на растения и почвы некоторых промышленных известковых отходов
SZEWCZUK C.
s. 131-141
Wpływ warunków glebowych Lubelszczyzny na plony szyszek chmielu w latach 1970-1975
Influence of soil conditions in the Lublin region on yields of hop cones in the period 1970-1975
Влияние почвенных условий Люблинского округа на урожай шишек хмеля в годах 1970-1975
WEBER J.
s. 143-161
Geneza i właściwości gleb wytworzonych z serpentynitów Dolnego Śląska. Część I. Charakterystyka skały macierzystej
Genesis and properties of soils derived from serpentinites in Lower Silesia. Part I. Characteristics of parent rock
Генезис и свойства почв образованных из серпентинитов Нижней Силез. Часть 1-я. Характеристика материнской породы
KLIMOWICZ Z.
s. 163-207
Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru
Black earths of the Tarnobrzeg plain against the background of changes of changes of water conditions of the region
Черные земли Тарнобжеской Раюнины на фоне изменений водного режима этой территории
MAZUR Z.
s. 208-211
Profesor dr inż. Stefan Ziemnicki
Professor Dr. Eng. Stefan Ziemnicki

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam