PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(3)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE, REDAKCJA ROCZNIKÓW GLEBOZNAWCZYCH
s. 3-13
Profesor dr Lucjan Królikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – Członkiem Honorowym Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego
Prof. dr Lucjan Królikowski — the President of the Polish Soil Science Society received the dignity of the Honorary Member of the International Soil Science Society
STĘPNIEWSKI W.S.
s. 15-23
Przydatność mikroelektrody punktowej do pomiarów wskaźnika ODR w glebie
The usefulness of the tip-point micro electrode in the measurement of ODR in soil
Пригодность точенного микроэлектрода для измерений показателя ODR в почве
UZIAK S., KLIMOWICZ Z.
s. 25-44
Natlenienie, potencjał oksydoredukcyjny i zawartość żelaza w glebach łąkowych zalewanych ściekami miejskimi
Oxidation, redox potential and iron content in meadow soils irrigated with municipal waste waters
Насыщенность кислородом, окислительно-восстановительный потенциал и содержание железа в почвах лугов орошаемых городскими сточными водами
DOMŻAŁ H.
s. 45-72
Wpływ zagęszczenia gleby na zawartość wody silnie związanej oraz retencję wody produkcyjnej i użytecznej
Soil condensation effect on the content of strongly bounded water and on the retention of productive and available water
Влияние уплотнения почвы на содержание в ней прочно связанной воды и на ретенцию воды продуктивной и доступной растениям
WITKOWSKI T.
s. 73-91
Reakcja nicieni na wprowadzone do gleby preparaty owadobójcze
Response of nematodes to insecticides introduced into soil
Реагирование нематодов на введение в почву инсектицидных препаратов
STRZELEC A., KOBUS J.
s. 93-107
Wpływ nawożenia gleby słomą i fosforanem wapnia na jej aktywność biologiczną
Effect of the soil fertilization with straw and calcium phosphate on its biological activity
Влияние удобрения почвы соломой и фосфатом кальция на ее биологическую активность
TERELAK H., ŻÓRAWSKA В.
s. 109-122
Wpływ popiołów z węgla brunatnego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego oraz torfu na właściwości gleb lekkich i plonowanie roślin
Effect of brown coal ash and hard coal and peat furnace wastes on properties of light soils and yielding of crops
Влияние золы бурого угля и топочных отбросов каменного угля, также и торфа, на свойства легких почв и на плодоношение растений
KABATA-PENDIAS A.
s. 123-133
Wpływ wapnowania i torfowania na pobieranie metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych emisją huty miedzi
Effects of lime and peat on heavy metal uptake by plants from soils contaminated by an emission of a copper smelter
Влияние известкования и внесения торфа на усвоение тяжелых металлов растениями из почв загрязненных эмиссией медепля-вильного завода
MAZUR Т., KOC J., WRÓBEL Z.
s. 135-141
Zawartość cynku, magnezu, miedzi, molibdenu i żelaza w gnojowicy
The zinc, manganese, copper, molybdenum and iron content in slurry
Содержание цинка, марганца, меди, молибдена и железа в навозной жиже
BOROWIEC S.
s. 143-155
Zróżnicowanie stężeń składników chemicznych w ciekach północnej części województwa szczecińskiego w przestrzeni i czasie
Differentiation of concentrations of chemical elements in watercourses of the northern part of the Szczecin district
Дифференциация концентрации химических элементов в водотоках северной части Щецинского воеводства
TERELAK H.
s. 157-177
Wpływ nawożenia potasem na kształtowanie się statycznych i dynamicznych wskaźników zawartości tego pierwiastka w glebie piaszczystej
Potassium fertilization effect on the formation of statical and dynamical indices of this element in sandy soil
Влияние удобрения калием на формирование статических и динамических показателей содержания этого элемента в песчаной почве
MACIAK F., LIWSKI S., JEŻEWSKI Z.
s. 179-198
Rekultywacja hałdy popiołu z węgla brunatnego elektrowni Konin przez zadrzewienie i zakrzewienie
Recultivation of a brown coal dump at the Konin power plant by means of planting of trees and shrubs
Рекультивирование отвалов золы из бурого угля на электростанции Конин путем посадки дереньев и кустарников
MASZNER P.
s. 199-213
Wpływ emisji pyłów i gazów przemysłowych na gleby okolic Lubonia
The influence of industrial dusts and gases on the soils of Luboń region
Влияние эмиссии пыли и газов промышленного происхождения на почвы окрестности г. Любонь

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam