PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(2)

KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ F., SKŁODOWSKI P., SZAFRANEK A., KAMIŃSKA H., ZIEMIŃSKA A.
s. 3-25
Właściwości fizykochemiczne gleb południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej jako kryterium ich typologii
Physico-chemical properties of soils of south-eastern part of the Mazowiecka Lowland as a criterion of their typology
Физико-химические свойства почв южно-восточной части Мазовецкой Низины, как критерий их типологии
KUDUK С.
s. 27-31
Analiza chemicznych i fizykochemicznych właściwości gruzełków glebowych
Analysis of chemical and physico-chemical properties of soil aggregates
Определение химических и физико-химических свойств почвенных агрегатов
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 33-44
Zawartość różnych form związków próchnicznych w glebach płowych odgórnie oglejonych w nawiązaniu do zawartości w nich wolnego żelaza i wolnego glinu
Content of various forms of humus substances in pseudogleyed lessives soils with reference to the content of free iron and free aluminium
Содержание различных форм гумусовых соединений в лессивированных поверхностно оглеенных почвах при учете содержания в них свободного железа и свободного алюминия
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
s. 45-56
Wpływ inhibitorów nitryfikacji na przemianę azotu w glebie i formy azotu w roślinie. Część II. Plon i zawartość azotu w rajgrasie w zależności od formy nawożenia azotowego i rożnych inhibitorów
Effect of nitrification inhibitors on nitrogen transformation in soil and nitrogen forms in plant. Part II. Yield and content of nitrogen in ryegrass depending on nitrogen fertilization form and various inhibitors
Влияние ингибиторов нитрификации на превращение азота в почве и формы азота в растении. Часть 2-я. Урожай и содержание азота в райграсе в зависимости от формы азотного удобрения и ингибиторов
MAZUR Т., KOC J., CIEĆKO Z.
s. 57-72
Porównanie wartości nawozowej gnojowicy z obornikiem i nawozami mineralnymi w doświadczeniach wazonowych
Comparison of the fertilizing value of slurry with that of farmyard and mineral fertilizers in pot experiments
Сравнение удобрительной ценности навозной жижи с навозом и минеральными удобрениями в вегетационных опытах
KОС J.
s. 73-83
Wpływ temperatury, wilgotności gleby i dodatku nawozów na intensywność rozkładu osadów garbarskich
Influence of temperature, moisture content in soil and addition of fertilizers on the decomposition of tannery sludges
Влияние температуры, влажности почвы и внесения удобрений на интенсивность разложения дубильных шламоc (отходов)
KUDUK C.
s. 85-94
Nawożenie słomą gleb zwięzłych
Fertilization of coherent soils with straw
Удобрение соломой плотных (связных) почв
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 95-110
Typologia gleb wytworzonych z płytkich utworów pyłowych Wysoczyzny Skierniewickiej
Typology of soils developed from shallow silty formations of the Skierniewicka Upland
Типология почв сформированных из слабомющных пылистых образований Скерневищкой Высочизны
BANASZUK H.
s. 111-142
Geneza i ewolucja pokrywy glebowej na wydmach Kotliny Biebrzańskiej
Genesis and evolution of the soil cover on dunes of the Biebrza basin
Генез и эволюция почвенного покрова на дюнах Бебжаиской Котловины
POKOJSKA U.
s. 143-151
Geochemiczne badania nad procesem bielicowania. Część II. Krzem w procesie bielicowania
Geochemical studies on podzolization. Part II. Silicon in podzolization
Технические исследования подзолообразовательного процесса. Часть 2-я. Кремний в процессе оподзолив ания
POKOJSKA U.
s. 153-161
Geochemiczne badania nad procesem bielicowania. Część III. Fosfor w procesie bielicowania
Geochemical studies on podzolization. Part III. Phosphorus in podzolization
Технические исследования подзолообразовательного процесса. Часть 3-я. Фосфор в процессе оподзоливания
ZASOŃSKI S.
s. 163-184
Właściwości mikromorfologiczne a główne procesy glebotwórcze niektórych wietrzeniowych gleb Pogórza Wielickiego
Micromorphological properties and the chief pedogenetic processes of some soils on the weathering waste of the Wieliczka foothills
Микромюрфологические свойства и главные почвообразовательные процессы некоторых выветриваемых почв Велицкой Возвышенности
TURSKI R., DOMŻAŁ H., HODARA J.
s. 185-197
Deformacja gleby jako funkcja obciążenia, czasu jego działania i stanu wyjściowego gleby
Soil deformations as the function of pressure, its action time and the initial state of soil
Деформация почвы как функция нагрузки, времени ее воздействия и исходного состояния почвы
TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 199-213
Zmiany oporów ścinania gleby lessowej w zależności od jej zagęszczenia i wilgotności
Shear strength changes in loess soil depending on its density and humidity
Изменение сопротивления к срезу лессовой почвы в зависимости от ее уплотнения и влажности

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam