PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1979 - 30(1)

KRÓLIKOWSKI L.
s. 3-9
Zjazd Jubileuszowy 40-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 1937-1977
Meeting for celebration of the 40-year anniversary of the Polish Society of Soil Science (1937-1977)
Юбилейный оъезл тгля озмаменовалия 40-летия Польского Обшествя Почвоведов (1937-1977 г.)
DZIĘCIOŁOWSKI W.
s. 11-33
Środowisko glebotwórcze i gleby Niziny Wielkopolskiej
Soil forming biotype and soils of the Wielkopolska Upland
Почвообразовательная среда и почвы Велькополсьской Низины
TUCHOŁKA Z.
s. 35-56
Rola nawożenia mineralnego w kształtowaniu produktywności gleb Wielkopolski
Mineral fertilization role in the productivity formation of Wielkopolska soils
Роль минерального удобрения в формировании продуктивности почь Велькопольского района
SKOCZYLAS R.
s. 57-71
Ekonomiczne i społeczne aspekty rolnictwa wielkopolskiego
Economic and social aspects of agriculture in the Wielkopolska region
Экономические и общественные аспекты Велькопольской агрономии
KOWALIŃSKI S., TRUSZKOWSKA R., KOWALKOWSKI A., OSTROWSKI J.
s. 73-84
Bank informacji o środowisku glebowym BIGLEB (założenia ogólne)
„BIGLEB” soil information system. General principles
Банк информиции о почвенной среде „BIGLEB“. Общие принципы
ZĄBEK S.
s. 85-97
Dynamika infiltracji wody w glebę piaszczystą i gliniastą w ugorze czarnym, pod lucerną i roślinami jednorocznymi w świetle 4-letnich badań polowych
Dynamics of water infiltration into sandy and loamy soil in bare fallow, under alfalfa and annual plants in the light of 4-year field experiments
Динамика инфильтрации воды в песчаную и суглинистую почву в состояние черного пара под люцерной и под однолетними растениями в периоде 4-годовых исследований
TOKAJ J.
s. 99-106
Próba zbadania wodoodporności agregatów poziomów akumulacyjno-próchnicznych gleb pyłowych
Remarks on the water stability of aggregates from humus horizons of very fine sand soils
Попытка исследовaния Еодопрочности агрогатов аккумуляциошю-перегнойного горизонта пылеватых почв
KABATA-PENDIAS A., BOLIBRZUCH E.
s. 107-123
Pierwiastki śladowe w wodach dorzecza Bystrej (Wyżyna Lubelska)
Trace elements in waters of the Bystra river catchment area (Lubelska Upland)
Микроэлементы в водах бассейна р. Быстра (Люблинская возвышенность)
TERELAK H., SADURSKI W.
s. 125-135
Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia potasem na statyczne i dynamiczne wskaźniki zawartości tego pierwiastka w glebie
Influence of differentiated potassium fertilization level on statical and dynamical indices of the content of this element in soil
Влияние дифференцированного уровня удобрения калием на статистические и динамические показатели содержания этого элемента в почве
MAZUR T., FIOŁNA T.
s. 137-147
Wpływ nawożenia gnojowicą na zawartość mineralnych form azotu i związków próchnicznych w glebach
Effect of the fertilization with slurry on the content of mineral nitrogen forms and humus compounds in soils
Влияние удобрения навозной жижей :на содержание минеральных форм азота и гумусовых соединений в почвах
MAZUR T., DWORAKOWSKI S.
s. 149-160
Wpływ nawożenia mineralnego na plon i skład chemiczny ziemniaków uprawianych na różnych kompleksach glebowo-rolniczych
Effect of mineral fertilization on yield and chemical composition of potatoes grown in different soil-agricultural complexes
Влияние минерального удобрения на урожай и химичеакий состав картофеля возделываемого в разных агро-почвенных комплексах
GAWLIŃSKI S.
s. 161-169
Badania nad wykorzystaniem fosforu przez młode rośliny sosny zwyczajnej z trudno rozpuszczalnych nawozów i związków fosforowych
Investigations on the utilization of phosphorus from fertilizers and in soluble phosphorus compounds by young plants of common pine
Исследования по использованию фосфора молодыми растениями сосны обыкновенной из трудно растворимых фосфорных удобрений и соединий
KUCABA S.
s. 171-187
Wpływ składu gatunkowego i zagęszczenia podrostów liściastych w drzewostanie sosnowym na cechy poziomów akumulacji biologicznej. Część I. Cechy drzewostanu i charakterystyka ściółek oraz poziomów próchnicznych
Effect of specific composition and density of deciduous undergrowth in pine stands on selected features on biological accumulation horizons. Part I. Treestand features and characteristics of litters and humus horizons
Влияние видового состава и густоты лиственных подростов в сосновых древостоях на избранные свойства горизонтов биологической аккумуляции. Часть 1-я. Свойства древостоя и характеристика лесной подстилки. а также перегнойных горизонтов
POKOJSKA U.
s. 189-215
Geochemiczne badania nad procesem bielicowania. Część I. Proces bielicowania w świetle profilowego rozmieszczenia rożnych form żelaza i glinu
Geochemical studies on podzolization Part I. Podzolization in the light of the profile distribution of various forms of iron and aluminium
Геохимические исследования подзолообразовательного прецосса. Часть 1-я. Подзолообразовательныйпроцесс в свете распределения различных форм железа и алюминия
ZAWADZKI S.
s. 217-222
Osiągnięcia Tadeusza Skawiny w zakresie gleboznawstwa i rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł
Achievements of Tadeusz Skawina in the field of soil science and recultivation of areas devastated by industry
Достижения Тадеуша Скавины в области почвоведения и рекультивирования территорий деформированных промышленностью

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam