PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(2)

PABIN J.
s. 3-12
Wpływ zjawiska histerezy na wyniki tensjometrycznych oznaczeń wilgotności gleby lekkiej
Effect of the hysteresis phenomenon on results of tensiometric determinations of moisture in light soil
Влияние гистерезиса на результаты тенсиометрических измерений влажности легкой почвы
UGGLA H., FERCZYŃSKA-UGGLA Z., RÓG Z., WÓJCIAK H.
s. 13-29
Z badań nad próchnicą leśną gleb bielicoziemnych w falistym mikrokrajobrazie Pojezierza Olsztyńskiego
From investigations of forest humus of podzol soils in rolling microlandscape of the Olsztyn Lake District
Из исследований лесного гумуса подзолоземных почв в холмистом микроланшафте Олыиынского Поозерья
GOŁĄB Z.
s. 31-41
Zmiany chemiczne zachodzące w liściach bukowych i grabowych podczas ich rozkładu w naturalnych warunkach
Chemical changes occurring in beech and hornbeam leaves in their decomposition course in natural conditions
Химические изменения в буковых и грабовых листьях во время их разложения в естественных условиях
KAMIŃSKA W., ROSZYK E., ROSZYK S., STRAHL A.
s. 43-55
Przydatność suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczeń zawartości żelaza i niektórych mikroelementów
Usefulness of dry mineralization of vegetal material for determinations of the content of iron and some minor elements
Пригодность методов сухого озоления растительного вещества для определений содержания железа и некоторых микроэлементов
LISICKA Z., WITKOWSKI T.
s. 57-66
Obserwacje nad zanikaniem dwóch preparatów owadobójczych (Miral i Hostathion) w glebie pod uprawą buraków cukrowych
Observation upon the fate of two insecticides (Miral and Hostathion) in the soil under sugar beet
Обследование двух инсектицидов (Мираль и Гостатион) в почве под культурой сахарной свеклы
KUDUK C.
s. 67-78
Wpływ nawożenia słomą gleby lekkiej na niektóre jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne
Effect of fertilization of light soil with straw on some of its chemical, physical and biological properties
Влияние удобрения соломой легкой почвы па некоторые ее свойства: химические, физические и биологические
KOWALIŃSKI S., DROZD D., DROZD J., KACZMAREK J., LICZNAR M., LICZNAR S.E., WILCZYŃSKI A.
s. 79-96
Wpływ zniekształcenia profilów na niektóre właściwości i żyzność gleb
The effect of determination of soil profiles on some properties and fertility of soils
Влияние деформации профилей на некоторые свойства и плодородие почв
MAZURSKI K.R.
s. 97-112
Litogeniczne gleby Sudetów w świetle badań masowych
Lithogenic soils of the Sudety Mountains in the light of massy testings
Литогенные почвы Судетов в свете массовых исследований
ZASOŃSKI S.
s. 113-134
Właściwości mikromorfologiczne pyłowo-ilastych gleb dolnych teras akumulacyjnych Kotliny Nowotarskiej
Micromorphological properties on silt- and clay soils of the lower accumulation terraces of the Nowy Targ Intermontane Basin
Микроморфологические свойства пылевато-илистых почв нижних аккумуляционных террас Новотарской Котловины
DROŻDŻ-HARA M.
s. 135-150
Studia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część II. Zmiany właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb uprawnych zanieczyszczonych siarką
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformation of arable soils in the neighbourhood of a sulphur mine. Part II. Chemical „deformation” of arable soils polluted by sulphur near sulphur mine Grzybów
Исследования по влиянию загрязнения серой на преобразование обра- батываеммых почв в окрестностях серного рудника. Часть 2-я. Изменения химических и физико-химических свойств обрабатываемых почв загрязенных серой

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam