PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1978 - 29(1)

KUŹNIAR K.
s. 3-16
Kształtowanie się wilgotności i zasobów wody w madzie pod chmielnikiem
Dynamics of moisture and water reserves in alluvial soil under hop
Динамика влажности и водных ресурсов в аллювиальной почве под плантацией хмеля
KOWALKOWSKI A., SZCZĘSNY P.
s. 17-25
Wpływ nawożenia siarczanem amonu na niektóre właściwości chemiczne leśnej gleby rdzawej bielicowanej. Część II. Właściwości sorpcyjne
Effect of the fertilization with ammonium sulphate on some chemical properties of forest podzolized rusty soil. Part II. Sorption properties
Влияние удобрения сульфатом аммония на некоторые химические свойства ржавой оподзоленной лесной почвы. Часть 2-я. Сорбционные свойства
TERELAK H.
s. 27-39
Badania modelowe nad dynamiką potasu i niektórych kationów w glebie pod wpływem nawożenia
Model investigations on dynamics of potassium and some cations in soil under the fertilization effect
Модельные исследования по динамике калия и некоторых других катионов в почве под влиянием удобрения
PONDEL H., GOSEK S.
s. 41-55
Wpływ poziomu nawożenia potasowego na zawartość potasu w glebie
Effect of the potassium fertilization lev el on potassium content in soil
Влияние уровня калийного удобрения на содержание калия в почве
CZARNOWSKA K.
s. 57-64
Kadm w glebach okolic Warszawy
Cadmium in soils of Warsaw region
Кадмий в почвах окрестностей Варшавы
GOŁĄB Z.
s. 65-78
Udział grzybów mikroskopowych w rozkładzie liści bukowych i grabowych w naturalnych warunkach
Participation of microscopic fungi in the decomposition of beach and hornbeam leaves in natural conditions
Участие микроскопических грибов в разлагании буковых и грабовых листьев в естественных условиях
ZIĘTECKA M.
s. 79-93
Badania nad zawartością miedzi w glebach i roślinach. Część III. Wpływ nawożenia miedzią na jej zawartość w roślinach i w glebach
Investigations on the copper content in soils and plants. Part III. Influence of the copper fertilization on the copper content in plants and soils
Исследования по содержанию меди в почвах и растениях. Часть 3-я. Влияние внесения меди на ее содержание в растениях и почвах
KŁOSSOWSKI W., SZOT A., TRĘBSKI L.
s. 95-110
Poziom odżywiania jabłoni w rejonie grójeckim
Nutrition level of apple trees in the region of Grójec
Уровень питания яблоней в гроецком районе
ZASOŃSKI S.
s. 111-126
Pyłowo-ilaste gleby dolnych teras akumulacyjnych Kotliny Nowotarskiej
Very-fine-sand silt-and-clay soils of the lower accumulation terraces of the Nowy Targ Intermontane Basin
Пылевато-илистые почвы нижних аккумуляционных террас Новаторской Котловины
CIEŚLA W., WOJTASIK M., MIRASZEWSKI R., ROGALSKI D.
s. 127-140
Gleby Wysoczyzny Chełmińskiej wytworzone z utworów pyłowych
Soils of the Chełmno Upland developed from silty deposits
Почвы Высочьгзны Хелминской сформированные из пылевидных образований
DROŻDŻ-HARA M.
s. 141-162
Studia nad wpływem zanieczyszczenia siarką na przemiany gleb uprawnych w sąsiedztwie kopalni siarki. Część I. Niektóre właściwości chemiczne gleby skażonej siarką - doświadczenia modelowe
Studies on the effect of pollution by sulphur on the transformations of cultivated soils in the vicinity of a sulphur mine. Part. I. Some chemical properties of a sulphur-polluted soil - model experiments
Исследования по влиянию загразнения серой на преобразование почв в окрестностях серного рудника. Часть 1-я. Некоторые химические свойства почвы загразненной серой - модельные эксперименты
BORKOWSKI J., ROSZYK E.
s. 163-168
Wpływ zapylenia żużlem żelazochromowym na skład i właściwości gleb użytkowanych rolniczo
Effect of pollution with ferro-chromic slag dust on the composition and properties of soils utilized by agriculture
Влияние запыленности железо-хромовым шлаком на состав и свойства почв земледельческого пользования
PONDEL H.
s. 169-220
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1975
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1975
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1975

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam