PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1977 - 28(3-4)

KOWALKOWSKI A., BORZYSZKOWSKI J.
s. 3-18
Badania nad związkami między morfologią powierzchni ziemi a strukturą pokrywy glebowej
Study on relationships between the earth surface morphology and the soil cover structure
Изучение связей между морфологией земной поверхности и структурой почвенного покрова
KOWALKOWSKI A.
s. 19-35
Dynamika rozwoju późnoplejstoceńskich i holoceńskich gleb z piasków wydmowych w Pomorsku
Development dynamics of late Pleistocene and Holocene soils developed from dune sands at Pomorsko
Динамика развития позднейлейстоценовых и голоценовых почв из дюнных песков в Поморске
HAUKE-PACEWICZOWA T., TRZCIŃSKA M.
s. 37-47
Wpływ deszczowania wodą rzeczną na aktywność mikrobiologiczną gleby leśnej
Effect of sprinkling irrigation with river water on the microbiological activity of forest soil
Влияние дождевания речной водой на микробиологическую активность лесной почвы
HAUKE-PACEWICZOWA T., TRZCIŃSKA M.
s. 49-55
Zmiany niektórych właściwości próchnicy gleby leśnej pod wpływem deszczowania wodą rzeczną
Changes of some forest soil humus properties due to sprinkling irrigation with river water
Изменения некоторых свойств гумуса лесной почвы под влиянием дождевания речной водой
KOWALKOWSKI A ., BORZYSZKOWSKI J., SZCZĘSNY P.
s. 57-71
Wpływ deszczowania na zawartość łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych w leśnej glebie rdzawej bielicowanej
Sprinkling irrigation effect on the content of readily soluble components in podzolized rusty forest soil
Влияние дождевания на содержание легко растворимых элементов в ржавой оподзоленой лесной почве
KOWALKOWSKI A., SZCZĘSNY P.
s. 73-83
Wpływ nawożenia siarczanem amonu na niektóre właściwości chemiczne leśnej gleby rdzawej bielicowanej. Część I. Składniki łatwo rozpuszczalne
Effect of fertilization with ammonium sulphate on some chemical properties of podsolized rusty soil. Part I. Readily soluble components
Влияние удобрения сульфатом аммония на некоторые химические свойства ржавой оподзеленной лесной почвы. Часть I-я. Легкорастворимые элементы
OSTROWSKA A.
s. 85-102
Akumulacja azotu w glebie rdzawej bielicowanej pod drzewostanem sosnowym nawożonym (NH4)2SO4
Nitrogen accumulation in podzolized rusty soil under a pine stand fertilized with (NH4)2SO4
Аккумуляция азота в ржавой оподзоленной почве под сосновым насаждением удобряемом (NH4)2SO4
JANISZEWSKI В., KOWALKOWSKI A.
s. 103-113
Wstępne wyniki badań nad wpływem nawożenia mineralnego na glebę i przyrost drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Chojnów
Preliminary results of investigation concerning the effect of mineral fertilization on soil and on pine wood increments in the Forest District Chojnów
Предварительные результаты исследований по влиянию минерального удобрения на почвы и приросты соснового древостоя в надлесничестве Хойнов
KOWALKOWSKI A., KRÓL H.
s. 115-126
Budowa profilowa toposekwencji gleb na stoku lessowym z glebą kopalną
Profilic structure of the toposequence of soils on a loess slope with fossil soil
Строение профиля топосеквенции почв на лессовым склоне с ископаемой почвой
KOWALKOWSKI A.
s. 127-135
Wpływ różnej głębokości wody gruntowej na wilgotność i zasobność gleb rdzawych bielicowanych pod drzewostanami sosnowymi
Effect of different ground water depths on the moisture and nutrient content in rusty podzolic soils under pine tree stands
Влияние разной глубины грунтовых вод на влажность и обеспеченность элементами ржавых оподзоленных почв под сосновым древостоем

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam