PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1977 - 28(2)

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
s. 3-16
Siedemdziesięciolecie urodzin profesora dr hab. dr h.c. Kazimierza Boratyńskiego
Seventieth birthday of Professor Kazimierz Boratyński, D. Sc., D.h.c.
ZIĘTECKA M.
s. 17-32
Badania nad zawartością miedzi w glebach i w roślinach. Część II. Współzależność między zawartością miedzi w glebach i roślinach
Investigations on the content of copper in soisl and plantas. Part II. Relationship between the copper content in soil and plants
Исследования по содержанию меди в почвах и в растениях. Часть 2-я. Корреляция между содержанием меди в почвах и в растениях
WILK K., NOWAK W.
s. 33-47
Skład frakcyjny związków próchnicznych niektórych typów uprawnych
Fractional composition of humus compounds in some cultivated soil type
Фракционный состав гумусовых соединений некоторых типов пахотных почв
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
s. 49-75
Zmiany niektórych właściwości gleb pod wpływem zanieczyszczeń emitowanych przez hutę miedzi Legnica
Changes of some soil properties under the influence of pollution emitted by the "Legnica” Copper Foundry
Изменения некоторых свойств почвы под влиянием загрязнений эммиттированных медным заводом „Легница“
ADAMUS М., KOWALIŃSKA I., KOZŁOWSKA H.
s. 77-85
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na dynamikę składników pokarmowych w glebie lekkiej
Effect of many-year mineral and organic fertilization on the dynamic of nutrient elements in light soils
Влияние многолетнего минерального и органического удобрения па динамику питательных элементов в легкой почве
BUNIAK W.
s. 87-104
Wpływ poziomu nawożenia potasowego na formy potasu w glebie
Effect of the potassium fertilization level on potassium forms in soils
Влияние уровня калийного удобрения на формы калия в почве
MERCIK A.
s. 105-124
Działanie wysokich dawek potasu na glebach silnie wyczerpanych z dostępnych form tego składnika
Effect of high potassium rates on soils heavily exhausted of available forms of this element
Действие высоких доз калия на почвах сильно обедненных доступными формами этого элемента
PONDEL H., GAŁCZYŃSKA J.
s. 125-140
Wpływ poziomu nawożenia fosforowego na zawartość rożnych form fosforu w glebie
Phosphorus fertilization effect on the content of various phosphorus forms in soil
Влияние уровня фосфорного удобрения па содержание разных форм фосфора в почве
KABATA-PENDIAS A.
s. 141-154
Metale ciężkie w roślinach rosnących na odpadach flotacyjnych przemysłu miedziowego
Accumulation of heavy metals by plants grown on gangue slurrie of a copper mine
Тяжелые металлы в растениях вырастающих на флотационных отходах медной промышленности
KAROŃ B.
s. 155-172
Doświadczenia wazonowe nad wpływem wanadu na plon i skład chemiczny niektórych roślin
Pot experiments on the vanadium effect on yield and chemical composition of some crops
Вегетационные опыты по влиянию ванадия па урожай и химический состав некоторых растений
MAZUR Т., KOC J., WRÓBEL Z.
s. 173-182
Zawartość suchej masy i makroskładników w gnojowicy
Dry matter and macronutrients contained in slurry
Содержание сухого вещества и макроэлементов в жидком навозе
BEREŚNIEWICZ A., NOWOSIELSKI O.
s. 183-204
Wstępne badania nad wykorzystaniem popiołów z węgla brunatnego w celach nawozowych
Preliminary investigations on the utilization of brown coal ashes for fertilization purposes
Предварительные исследования по использованию золы бурого угля в качестве удобрения
ROSZYK S., ROSZYK E., BIEGUS J.
s. 205-237
Przydatność sposobów suchej mineralizacji materiału roślinnego do oznaczania zwartości makro- i mikroelementów
Usefulness of the plant material dry mineralization method for determining major and minor elements
Пригодность способов сухого озоления растительного материала для определений содержания макро- и микроэлементов
KARDASZ T., ROSZYK E.
s. 239-246
Modyfikacja sposobu mineralizacji substancji organicznej na mokro do oznaczania azotu całkowitego
Modification of wet mineralization of organic matter for the total nitrogen determination
Модификация способа мокрого озоления органического вещества для определения общего азота

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam