PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1977 - 28(1)

TERELAK H., KARCZEWSKI, A.
s. 3-14
Głębokość występowania i skład chemiczny wód glebowo-gruntowych w rejonie Kombinatu Górniczo-Energetycznego Bełchatów
Depth and chemical composition of ground waters in the region of the Mining and Energetic Works "Bełchatów”
Глубина залегания и химический состав почвенно-грунтовых вод в районе горнопромышленного энергетического комбината „Белхатов“
TOKAJ J.
s. 15-27
Studia mikromorfologiczne i mikromorfometryczne nad agregatami glebowymi
Micromorphological and micromorphometrical studies on soil aggregates
Микроморфологическое и микроморфометрическое изучение почвенных агрегатов
PRUSINKIEWICZ P., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 29-36
Cyfrowa metoda pomiaru sum temperatur
Digital method for the measurement of sums of temperatures
Цифровой метод измерения суммы температур
BARANOWSKI R., BAKOWSKI В.
s. 37-44
Wpływ zróżnicowanego składu fazowego gleby na dynamikę jej temperatury
Influence of differentiated phasic composition of soil on its temperature dynamics
Влияние дифференцированного фазового состава почвы на динамику ее температуры
CIEŚLIŃSKI Z.
s. 45-58
Wpływ temperatury gleby na tempo przyrostu masy roślinnej na użytkach zielonych w dolinie dolnej Wisły
Soil temperature influence on the plant bulk increment rate on grasslands in the lower Vistula valley
Влияние температуры почвы на темпы приростов растительной массы на луговых угодиях в долине нижнего течения р. Вислы
GAWLIK J.
s. 59-69
Zmodyfikowany poromierz Loebella oraz jego przydatność do badań powietrznych właściwości gleb
Medified porometer of Loebell and its usability in investigations of air properties of soil
Модифицированный порометр Лебелла и его пригодность для исследования воздушных свойств почвы
SKŁODOWSKI P., SAPEK A.
s. 71-84
Rozmieszczenie Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb i Cd w profilach czarnoziemów leśno-stepowych
The Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb and Cd distribution in the profiles of forest-steppe chernozems
Распределение Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb и Cd в профиле лесостепных черноземов
ŁOSIŃSKI J.
s. 85-93
Wpływ wprowadzonego do gleby chlorku chlorocholiny (CCC) na skoczogonki Collembola
Effect of chlorocoline chloride (CCC), brought into soil, on Collembola
Влияние на ногохвосток (Collembola) CCC введенного в почву под посевами ярового и озимого рапса
KOWALKOWSKI A., SZCZĘSNY P., BORZYSZKOWSKI J.
s. 95-106
Wpływ imisji azotowej na sorpcyjne właściwości gleb leśnych w okolicy Puław
Nitrogen immission effect on the sorption properties of forest soils in the vicinity of Puławy
Влияние азотной имиссии на сорбционные свойства лесных почв в окрестности Пулав
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 107-116
Stosunek żelaza wolnego do węgla kwasów fulwowych w glebach piaskowych jako jedno z kryteriów ich typologii
Relationship between free iron and carbon of fulvic acids in sandy soils, as one of the criteria of their typology
Соотношение свободного железа к углероду фульвовых кислот в песчаных почвах, как один из критериев их типологии
BIAŁOUSZ S., KOZIEJ K., PRZEWOSKA H.
s. 117-124
Wpływ próchniczności gleb na zróżnicowanie tonu zdjęcia lotniczego gleby
Effect of humus content in soil on the tone differentiation of the aerial photographs
Влияние перегнойности почв на дифференциацию тона аэрофотоснимка
BOROWIEC S., KUTYNA I., SKRZYCZYŃSKA J.
s. 125-141
Ekologiczna charakterystyka kompleksów glebowo-rolniczych Pomorza Zachodniego
Ecological characteristics of soil-agricultural complexes of the Western Pomerania
Экологическая характеристика агропочвенных комплексов Западного Поморья
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 143-168
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część I. Właściwości chemiczne badanych gleb oraz udział densymetrycznych frakcji glebowych
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part I. Chemical properties of the investigated soils and the proportions of densimetric soil fractions
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв Част 1-я. Химические свойства исследованных почв и участие денсиметрических почвенных фракций
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 169-188
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część II. Skład frakcyjny połączeń próchnicznych
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part. II. Fractionary composition of the humus compounds
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв. Част 2-я. Фракционный состав гумусовых соединений
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 189-203
Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Część III. Mikromorfologia poziomów butwinowych
Characteristics of the humus of some forest soils in the Tatra Mts. Part III. Micromorphology of the raw humus horizons
Характеристика гумуса некоторых татринских лесных почв. Часть 3-я. Микроморфология перегнойных горизонтов
SKIBA S.
s. 205-241
Studia nad glebami wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno-roślinnych krystalicznej części Tatr polskich
Studies on mountain soils formed in various phytoclimatic zones of the crystalline part of the Polish Tatra Mts.
Исследование горных почв образовавшихся в разных климатическо-растительных ярусах кристаллической части польских Татр
ZASOŃSKI S., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 243-261
Typologia gleb Zgorzeliska w oparciu o właściwości chemiczne i mikromorfologiczne
Typology of soils of Mt. Zgorzelisko as based on chemical and morphological properties
Типология почв хребта Згожелиско на основе химических и микроморфологических свойств
OLEKSYNOWA K., SKIBA S., KANIA W.
s. 263-275
Wstępne badania nad geochemią rędzin tatrzańskich
Introductory investigations on the geochemistry of rendzinas in the Tatra Mts.
Предварительное исследование геохимии татринских рекдзин
KOMORNICKI T.
s. 277-291
Tatrzańskie rędziny strefy leśnej
Rendzinas in the forest zone of the Tatra Mts.
Татринские рендзины лесной зоны
OLEKSYNOWA K., SKIBA S.
s. 293-312
Charakterystyka niektórych gleb kriogenicznych w Tatrach
Characteristics of some cryogenic soils in the Tatra Mts.
Характеристика некоторых криогенных почв в Татрах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam