PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(4)

DOBRZAŃSKI B., DECHNIK I., LIPIEC J., ORŁOWSKI J.
s. 3-10
Charakterystyka sił lepkości w glebie wytworzonej z lessu
Characteristics of stickness forces in soil developed from loess
Характеристика сил липкости в почве образованной из лесса
TRZECKI S.
s. 11-18
Możliwość wyznaczania wilgotności trwałego więdnięcia roślin na podstawie maksymalnej higroskopijności i zawartości części spławialnych w glebach mineralnych
Possibility of determination of the moisture of permanent wilting of plants on the basis of maximal higroscopicity and content of clayey particles in mineral soils
Возможность определения влажности устойчивого завядания растений на основании (показаний) максимальной гигроскопичности и содержания илистой части в минеральных почвах
BARANOWSKI R.
s. 19-27
Tensjometr kapilarny i jego zastosowanie w badaniach potencjału wody glebowej
Capillary tensiometer and its application in investigations of the soil water potential
Капиллярный тенсометр и его применение в испытаниях потенциала почвенной влаги
ZĄBEK S.
s. 29-42
Wpływ składu mechanicznego i budowy profilu czterech rodzajów gleby na wsiąkanie wody
Effect of mechanical composition and profile structure in four soil kinds on water percolation
Влияние механического состава и строения профиля четырех видов почвы на водную усасиваемость
KOCIAŁKOWSKI Z., DZIĘCIOŁOWSKI W.
s. 43-56
Mikroskładniki w glebach bielicowych murszastych w Słowińskim Parku Narodowym
Trace elements in mucky-podzolic soils in the Słowiński National Park
Микроэлементы в подзолистых муршевых почвах в Словинском Народном Парке
ROSZYK E., ROSZYK S.
s. 57-68
Wpływ hutnictwa miedzi na niektóre właściwości gleb i skład chemiczny roślin uprawnych. Część II. Drugi rok emisji
Influence of the copper metallurgy on some properties of soils and chemical composition of crops. Part II. The second year of emission
Влияние медной метллургии (медеплавильного завода) на некоторые свойства почв и химический состав культурных растений. Часть 2-я. второй год эмиттирования
ZABOJEWA I.W.
s. 69-92
Genetyczna charakterystyka bielic wytworzonych z piasków na obszarze północno-wschodniej Europy
Genetic characteristics of podzols developed from sands on the northeastern Europe territory
Генетическая характеристика песчаных подзол европейского северо-востока
MAZURSKI K.R.
s. 93-105
Niektóre cechy mad sudeckich
Some features of the Sudetic alluvial soils
Некоторые свойства судетских мад
LICZNAR M.
s. 107-148
Właściwości i geneza niektórych gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego
Properties and genesis of some chernozem soils of the Głubczyckie Tableland
Свойства и генезис некоторых черноземных почв Глубчицкого Плато
MACIAK F., LIWSKI S., PROŃCZUK J.
s. 149-169
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część I. Wzrost roślinności na składowiskach popiołu w zależności od zabiegów agrotechnicznych i nawożenia
Agricultural recultivation of furnace waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part I. Vegetation growth on ash dumps depending on agronomic measures and fertilization
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 1-я. Рост растительности на зольных отвалах в зависимости от агротехнических мероприятий и удобрения
MACIAK F., LIWSKI S., BIERNACKA E.
s. 171-187
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część II. Skład chemiczny roślin ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym
Agricultural recultivation on furnace waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part II. Chemical composition of plants cultivated on brown and hard coal ash dumps
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 2-я. Химический состав растений с зольных отвалов бурого и каменного угля
MACIAK F., LIWSKI S., BIERNACKA E.
s. 189-209
Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Część III. Przebieg procesów glebotwórczych na składowiskach popiołu pod wpływem roślinności trawiastej i motylkowej
Agricultural recultivation of furnance waste (ash) dumps from brown and hard coal. Part III. Course of soil-forming processes in ash dumps under influence of grass and leguminous vegetation
Озеленение (земледельческое освоение) отвалов топочных отбросов (зол) бурого и каменного угля. Часть 3-я. Ход почвообразовательных процессов на зольных отвалах под влиянием травянистой и бобовой растительности
OSTROWSKI J., REISLER A.
s. 211-216
О wpływie lokalizacji w glebie i wilgotności gleby na działanie herbicydowe etofumesatu
On the effect of placement and soil moisture upon the herbicidal action of ethofumesate
О влиянии размещения в почве и влажности почвы на гербицидное действие этофумесата

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam