PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(3)

KOMORNICKI T., MAKOSZ E., SMOROŃ S.
s. 3-16
Zmiany niektórych właściwości fizycznych i chemicznych gleb w doświadczeniu z nawożeniem sadu śliwowego
Changes of some physical and chemical soil properties in an experiment with fertilization of a plum orchard
Изменения некоторых физических и химических свойств почвы в опыте с удобрением сада слив
MAZUR T., CIEĆKO Z., KREFFT L.
s. 17-34
Dynamika związków próchnicznych i azotowych w glebach lekkich różnie użytkowanych
The dynamics of humus and nitrogen compounds in light soils under different management system
Динамика гумусовых и азотных соединений в легких почвах использованных различными способами
NOWAK J., CHODAŃ J.
s. 35-45
Zawartość i rozmieszczenie przyswajalnego magnezu w glebach województwa gdańskiego i elbląskiego
Content and distribution of available magnesium in soils of the Gdańsk and Elbląg districts
Содержание и распределение усвоямого магния в почвах воеводств: Гданского и Эльблонгского
LISICKA Z., WITKOWSKI T., LISICKI E.
s. 47-52
Przemieszczanie się lindanu w glebie uprawnej
On Lindan displacement in cultivated soil
Перемещение линдана в пахотной почве
MUCHA W., SIENKIEWICZ A., SZYMAŃSKI M.
s. 53-71
Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na wzrost uprawy sosnowej Pinus silvestris L. w Nadleśnictwie Boruszynek
Effect of agro-melioration measures on the pine culture Pinus silvestris L. growth in the Forest District Boruszynek
Влияние агломелиоративных мероприятий на рост сосновых насадже ний Pinus silvestris L. в надлесничестве Борушинек
LICZNAR S.E.
s. 73-121
Rędziny i gleby nawapieniowe Opolszczyzny w świetle badań mikromorfologicznych i fizykochemicznych
Rendzinas and soils on limestone of the Opole region in the light of micromorphological and physico-chemical investigations
Рендзины и почвы с подстиляющим известняком в окрестности Ополя по данным микроморфологических и физико-химических исследований
s. 123-125
Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Starzyńskim
Commemoration of Professor Dr. Kazimierz Starzyński
Воспоминания о профессоре докторе с -х наук Казимире Стажыньском
PONDEL H.
s. 127-189
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1974
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water, economy. Year 1974
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1974

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam