PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(2)

ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO „ROLA SŁAWOMIRA MIKLASZEWSKIEGO W ROZWOJU NAUKI O GLEBIE, WARSZAWA, 17-22 CZERWCA 1974 R.

KRÓLIKOWSKI L.
s. 3-5
Przedmowa I
Foreword (I)
Предисловие 1-e
KUŹNICKI F.
s. 7-10
Przedmowa II
Foreword (II)
Предисловие 2-e
STRZEMSKI M.
s. 11-18
Sławomir Miklaszewski jako twórca polskiej szkoły gleboznawczej
Sławomir Miklaszewski as a founder of the Polish pedologie school
Славомир Миклашевски как основоположник польской школы науки о почве
KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., KAMIŃSKA H., OSZMIAŃSKA M., SKŁODOWSKI P., ZIEMIŃSKA A., ŻAKOWSKA H.
s. 19-48
Rędziny wytworzone ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia
Rendzina soils developed from carbonate rocks of different geological formations over the area of the Świętokrzyskie mountains and their borderings
Рендзины образованные из карбонатных горных пород различных геологических формаций на территории Свентокшиских Гор и их окраин
KONECKA-BETLEY K.
s. 49-71
Gleby reliktowe wytworzone ze skał węglanowych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia
Relic soils formed of carbonate rocks in the environs of the Świętokrzyskie Mts.
Реликтовые почвы образованные из карбонатных горных пород на территории Свентокшиских Гор и их окраин
KUŹNICKI F.
s. 73-82
Dyskusja nad opracowaniami F. Kuźnickiego i K. Koneckiej-Betley przedstawionymi na Konferencji Terenowej Zjazdu
Discussion on the raports of Kuźnicki and K. Konecka-Betley, delivered at the territorial meeting
Обсуждение розультатов работ Ф. Кузьницкого и К. Конецкой-Бетлей, представленных на территориальной конференции
DOBRZAŃSKI В.
s. 83-91
Przydatność rolnicza rędzin
Agricultural utility of rendzina soils
Земледельческая пригодность рендзин
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.
s. 93-97
Właściwości mikromorfologiczne niektórych rędzin wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Micromorphological properties of rendzinas developed from limestones of different geological formations
Микроморфологические свойства рендзин образованных из известняков различного геологического происхождения
KONECKA-BETLEY K., MAZUREK A.
s. 99-112
Badania mikromorfologiczne zwietrzelin reliktowych wytworzonych z wapieni obszaru Gór Świętokrzyskich i ich osłony
Micromorphological investigations of relic weathering materials developed from limestones of the Świętokrzyskie mountains and their mantle
Микроморфологическое исследование реликтовых выветрелостей образованных из известняков на территории Свентокшиских Гор и их окраин
UGGLA H.
s. 113-125
„Rędziny” Pojezierza Mazurskiego
Rendzinas in the Mazurian Lakeland
„Рендзины“ Мазурского Поозерья
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 127-136
Zawartość i charakterystyka form związków próchnicznych w rędzinach wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych
Content and characteristics of the forms of humus compounds in rendzinas developed from carbonate rocks of different geological age
Содержание и характеристика форм гумусовых соединений в рендзинах образованных из карбонатных пород различной геологической формации
SAPEK A., SKŁODOWSKI P.
s. 137-144
Zawartość Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Co w rędzinach Polski
Mn, Zn, Cu, Pb, Ni and Co content in rendzina soils in Poland
Содержание Mn, Zn, Cu, Pb, Ni и Со в рендзинах Польши
CZARNOWSKA K.
s. 145-150
Zawartość mikroelementów w glebach wytworzonych z opoki odwapnionej okolic Józefowa n. Wisłą
The content of trace elements in soils developed from cretaceous decalcified siliceous rock at Józefów
Содержание микроэлементов в почвах образовавшихся из декальцинированной горной породы окрестностей Юзефова
CZARNOWSKA K., KONECKA-BETLEY K.
s. 151-158
Zawartość metali ciężkich w glebach i zwietrzelinach reliktowych wytworzonych ze skał węglanowych
Content of heavy metals in soils and in relic weathering materials, developed from carbonate rocks
Содержание тяжелых металлов в почвах и реликтовых выветрелостях образованных из карбонатных пород
BOROWIEC J.
s. 159-165
Czarnoziemy polskie w świetle badań profesora Sławomira Miklaszewskiego
Polish chernozems as investigated by Professor Sławomir Miklaszewski
Польские черноземы по данным исследований профессора Славомира Миклашевского
BOROWIEC J.
s. 167-175
Profesor Sławomir Miklaszewski jako prekursor wykonywania monolitów glebowych
Professor Sławomir Miklaszewski as a precursor of preparing soil monoliths
Профессор Славомир Миклашевски как предвестник изготовления и популяции почвенных монолитов
PAUL J.
s. 177-182
Klasyfikacja gruntów wczoraj i dziś na podstawie mapy majątku Lekarzewice, pow. Radziejów Kujawski, opracowanej przez prof. Sławomira Miklaszewskiego
Land valuation once and today as based on a map of Lekarzewice (county of Radziejów Kujawski), surveyed by Professor Sławomir Miklaszewski
Классификация земель вчера и сегодня на основании данных карты Лекажевице, уезд Радзейов Куявски, составленной профессором Славомиром Миклашевским
BIAŁOUSZ S.
s. 183-201
Piśmiennictwo Sławomira Miklaszewskiego
Literary output of Sławomir Miklaszewski
Печатные труды Славомира Миклашевского
SKŁODOWSKI P.
s. 203-206
Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - „Rola Sławomira Miklaszewskiego w rozwoju nauki o glebie”
Report from the Meeting of the Polish Society of Soil Science under the motto “The role of Sławomir Miklaszewski in the soil science development”

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam