PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1976 - 27(1)

KABATA-PENDIAS A.
s. 3-14
Uwalnianie miedzi z gleb traktowanych CuSO4
Copper released from soils treated with CuSO4
Освобождение меди из почв насыщенных CuSO4
BARTUZI J., DECHNIK I., STĘPNIEWSKA Z.
s. 15-26
Zastosowanie elektrod selektywnych do pomiaru aktywności chlorków i azotanów w glebie
Application of selective electrodes for measuring the activity of chlorides and nitrates in soils
Применение селективных электродов для измерения активности хло ридов и нитратов в почве
GAWLIK J., GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKI W.
s. 27-40
Wydatek dyfuzji tlenu, potencjał oksydoredukcyjny i skład powietrza w glebach łąkowych zalewanych ściekami z cukrowni
Oxygen diffusion rate, oxidation-reduction potential and air composition in grassland soils irrigated with sugar plant waste waters
Дебит диффузии кислорода, окислительно-восстановительный потенциал и состав воздуха в луговых почвах орошаемых сточными водами сахарного завода
HOŁUBOWICZ T., WIERSZYŁŁOWSKI J., GALIŃSKA H.
s. 41-59
Wpływ systemów uprawy gleby w sadzie na plonowanie starych jabłoni
Effect of soil management system in an orchard on yielding of old apple trees
Влияние системы обработки почвы в саду на плодоношение старых д е ревьев яблони
KŁOSSOWSKI W., LACHMAN J.
s. 61-70
Wpływ murawy i czarnego ugoru na plon jabłoni, jego jakość oraz na właściwości gleby
Effect of permanent sod and clean cultivation on magnitude and quality of apple yields and on soil properties
Влияние задернения и черного пара на урожай, его качество и на свойства почвы
KIEŁCZEWSKI R.
s. 71-87
Wpływ nawożenia i innych zabiegów na łąki śródleśne położone na glebach mineralnych lekkich
Effect of fertilization and other measures on forest meadows situated on light mineral soils
Влияние удобрения и других мероприятий на луга лесных полян на легких минеральных почвах
SZAFRANEK R.C., KRAUZE A.
s. 89-101
Wpływ odpadów przemysłowych wprowadzonych do gleb na plonowanie roślin uprawnych
Effect of industrial wastes applied to sandy soils on yields of agricultural crops
Влияние промышленных отходов внесенных в песчаную почву на плодоношение культурных растений
KOC J., KREFFT L., MAZUR T.
s. 103-112
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część I. Chemiczno-fizyczna charakterystyka osadów
Investigations of fertilizing value of tannery sludges. Part I. Chemico-physical characteristics of sludges
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 1-я. Физико-химическая характеристика шламов
MAZUR Т., KOC J.
s. 113-122
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część II. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na plon roślin
Investigations on fertilizing value of tannery sludges. Part II. Effect of fertilization with tannery sludges on yield of agricultural crops
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 2-я. Влияние внесения шламов на урожай растений
MAZUR Т., KOC J.
s. 123-135
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część III. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na skład chemiczny roślin
Investigations of fertilizing value of tannery sludges. Part III. Effect of fertilization with tannery sludges on chemical composition of crops
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 3-я. Влияние внесения шламов на химический состав растений
MAZUR Т., KOC J.
s. 137-146
Badania nad wartością nawozową osadów garbarskich. Część IV. Wpływ nawożenia osadami garbarskimi na zmiany chemicznych właściwości gleb
Investigations on fertilizing value of tannery sludges. Part IV. Effect of fertilization with tannery sludges on changes of chemical properties of soil
Испытание удобрительной ценности дубильных шламов. Часть 4-я. Влияние внесения шламов на изменение химических свойств почвы
FERCZYŃSKA-UGGLA Z.
s. 147-209
Związek między pokrywą glebową a niektórymi zbiorowiskami roślinnymi rezerwatu Borki w Puszczy Boreckiej
The relationship between soil cover and some plant communities in the Reserve “Borki” in the Borecka Forest
Взаимозависимость между почвенным покровом и некоторыми растительными группами в заповеднике „Борки“

Über den Zusammenhang zwischen der Bodendecke und einigen Pflanzengesellschaften in Naturschutzgebiet von „Borki” Borkerheide-Masuren

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam