PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

TOKAJ J.
s. 3-21
Mikromorfologia i mikromorfometria agregatów glebowych
Micromorphology and micromorphometry of soil aggregates
Микроморфология и микроморфометрия почвенных агрегатов
TRZECKI S., CHMIELNICKI J.
s. 23-33
Zmiana objętości gleb podczas zamarzania przy ich różnej wilgotności i zagęszczeniu
Soil volume changes under influence of freezing at different humidity and compactness
Изменение объема почв во время замораживания при различной их влажности и плотности
TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., MARTYN W.
s. 35-43
Wpływ frakcji iłu koloidalnego, węglanu wapnia i próchnicy na zawartość wody silnie związanej, plastyczność i pęcznienie rędzin
Effect of functions of colloidal clay, calcium carbonate and humus on content of strongly boundet water, plasticity and swelling of rendzinas
Влияние фракции коллоидного ила, карбоната кальция и гумуса на содержание прочно связанной воды, пластичность и набухание рендзин
TRZECKI S., SZEWCZYK K.
s. 45-57
Badania metodyczne nad oznaczaniem wilgotności gleby metodami grawimetrycznymi
Methodical investigations on soil moisture determination by gravimetric methods
Методические исследования по определению влажности почвы гравиметрическими методами
BOROŃ K.
s. 59-63
Wykorzystanie komory próżniowej do odpowietrzania gleby przy oznaczaniu ciężaru właściwego
Application of a vacuum chamber to de-aerate soil when determining specific gravity
Использование вакуумной камеры для деаэрации почвы при определениях удельного веса
GROCHOWICZ M.
s. 65-74
Uniwersalny termometr termistorowy
Universal thermistor thermometer
Универсальный термисторный термометр
KABATA-PENDIAS A.
s. 75-88
Wpływ składu chemicznego roztworu glebowego na zawartość makro- i mikroelementów w zbożach
Influence of chemical composition of soil solution on macro- and micronutrient content in cereals
Влияние химического состава почвенного раствора на содержание макро- и микроэлементов в злаках
ANDRUSZCZAK E.
s. 89-119
Zawartość makro- i mikroelementów w glebach i roślinności użytków rolnych Kotliny Kłodzkiej
Content of major and minor elements in soil and vegetation of agricultural lands of the Kłodzka basin
Содержание макро- и микроэлементов в почвах и растительности зе мельных угодий Котловины Клодзкой
BORATYŃSKI K., GROM A., ZIĘTECKA M.
s. 121-139
Badania nad zawartością siarki w glebie. Część I. Badania metodyczne nad oznaczaniem siarki siarczanowej w glebach
Study on sulphur content in soil. Part I. Methodical investigations on sulphate sulphur determination in soils
Исследования по содержанию серы в почвах. Часть I. Методические исследования по определению сульфатной серы в почвах
ZIĘTECKA M.
s. 141-152
Badania nad zawartością miedzi w glebach i w roślinach. Część I. Porównanie niektórych metod ekstrakcji z gleby miedzi przyswajalnej dla roślin
Investigations on copper content in soil and plants. Part I. Comparison of some methods of extraction of copper available to plants from soil
Исследования по содержанию меди в почвах и растениях. Часть I. Сравнение некоторых методов экстрагирования доступной для растений меди из почвы
ZASOŃSKI S.
s. 153-164
Mikromorfologiczno-chemiczna charakterystyka procesu odgórnego oglejenia na utworach pyłowych
Micromorphological and chemical characterization of the process of pseudogleying in fine sand soils
Микроморфологическо-химическая характеристика процесса поверхностной оглеенности на пылевидных образованиях
D’ERRICO F.P., BRZESKI M.W.
s. 165-171
Porównanie czterech metod wymywania z gleb mineralnych cyst nicieni z rodzaju Heterodera
Comparison of four methods for extraction of Heterodera cysts from mineral soils
Сравнение четырех методов отмывания цист нематодов рода Heterodera из минеральных почв

Comparazione di quattro metodi per l ’estrazione delle cisti di Heterodera da terreni minerali
ZAWIŚLAK K.
s. 173-182
Aktywność celulolityczna gleby na stoku pod uprawą żyta ozimego i bobiku
Cellulolytic activity of soil on slope under winter rye and horse bean
Целлюлолитическая активность почвы на склоне под культурати озимой ржи и бобов
DOMŻAŁ H., MARTYN W., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 183-191
Wykorzystanie oznaczeń wodno-powietrznych właściwości rędzin do określania wilgotności początku nawadniania oraz wielkości dawek polewowych
Making use of determination results of water and air properties of rendzina soils for determining irrigation start moisture and magnitude of irrigation rates
Использование определений водно-воздушных свойств рендзин для определения влажности начала орошения и величины поливных доз
MACIAK F.
s. 193-204
Wpływ nawozów azotowych oraz miedzi i molibdenu na rozkład torfu i unieruchomienie azotu
Effect of mineral fertilizers and some minor elements on decomposition of peat and mobilization of nitrogen
Влияние минеральных удобрений и некоторых микроэлементов на разложение торфа и иммобилизацию азота
BOROWIEC J., GAJDA J.
s. 205-225
Efekty nawożenia mineralnego łąk na zmeliorowanym torfowisku niskim
Effects of mineral fertilization of meadows on reclaimed low peat bog
Эффекты минерального удобрения лугов на осушенном низинном торфянике
RUTKOWSKA В., STAŃKO-BRODKOWA B., LEWICKA E., DĘBSKA Z.
s. 227-243
Badania masy podziemnej roślin użytkowanych pastwiskowo w zależności od nawożenia i trwałości darni
Investigations of underground bulk of pasture vegetation depending on fertilization and sod durability
Исследование подземной массы растений пастбищного пользования в зависимости от удобрения и устойчивости дернины
TOŁWIŃSKA M.
s. 245-258
Dynamika przyrostu masy podziemnej roślinności łąkowej w zależności od nawożenia
Dynamics of underground bulk of meadow vegetation depending on fertilization
Динамика прироста подземной массы луговой растительности в зависимости от удобрения
BROGOWSKI Z., CZERWIŃSKI Z., TUSZYŃSKI M.
s. 259-276
Wpływ emisji NaCl na gleby i roślinność okolic żupy solnej w Wieliczce
Effect of NaCl emission on soils and plants in the vicinity of the Wieliczka salt works
Влияние эмитирования NaCl на почвы и растительность в окрестностях соляной копи в Величке
ROSZYK E., ROSZYK S.
s. 277-291
Wpływ hutnictwa miedzi na niektóre właściwości gleb i skład chemiczny roślin uprawnych. Część I. Pierwszy rok emisji
Effect of copper metallurgy on some soil properties and chemical composition of plants. Part I. The second emission year
Влияние медеплавильного завода на некоторые свойства почв и хи мический состав растений. Часть I. Первый год эмитирования
PONDEL H.
s. 293-367
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1973
Polish bibliographical list of soil science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy. Year 1973
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1973

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam