PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(2)

SYMPOZJUM PT. „WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE HERBICYDÓW, DROBNOUSTROJÓW I ROŚLIN”, WROCŁAW, 29 VIII – 1 IX 1973

CИМПОЗИУМ НА ТЕМУ „ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ, МИКРООРГАНИЗМОВ И РАСТЕНИЙ”, WROCŁAW, 29 VIII – 1 IX 1973

BALICKA N.
s. 3-4
Przedmowa
Preface
Введение
KAUFMAN D.D.
s. 5-15
Produkty mikrobiologicznych przemian pestycydów anilinowych
Microbial metabolites of aniline-based herbicides
Продукты микробиологических обменов анилиновых пестицидов
BARTHA R.
s. 17-24
Transformacje mikrobiologiczne niektórych herbicydów fenyloamidowych w glebie
Microbial transformations and environmental fate of some phenylamide herbicides
Микробиологическая трансформация фениламидовых гербицидов в почве
MASLENNIKOWA W.G., KRUGŁOW J.W.
s. 25-29
Niektóre aspekty rozkładu simazyny w glebie
Some aspects of simazine degradation in soil
Некоторые аспекты разложения симазина в почве
STRZELEC A.
s. 31-33
Mikrobiologiczny rozkład simazyny
Microbial degradation of simazine
Микробиологическое разложение симазина
WOLF D.C., BAKALIVANOV D.I., MARTIN J.P.
s. 35-48
Przemiany bromacilu w glebie i kulturach grzybów
Reactions of bromacil in soil and fungus cultures
Превращения бромасила в почве и в культурах грибов
BAKALIVANOV D.I.
s. 49-54
Rozmieszczenie w glebach Bułgarii grzybów mikroskopowych rozkładających niektóre herbicydy
Distribution of microscopic fungi decomposing some herbicides in soils of Bulgaria
Распределение микроскопических грибов разлагающих некоторые гербициды в почвах Болгарии
KAUFMAN D.D.
s. 55-64
Trwałość i rozkład pestycydów mieszanych
Persistence and biodegradation of pesticide combinations
Стабильность и разложение смешанных пестицидов
BALICKA N., WĘGRZYN T., LUBCZYŃSKA J.
s. 65-71
Wpływ mikroorganizmów na fitotoksyczność Venzaru
The effect of microorganisms of the phytotoxicity of Venzar
Влияние микроорганизмов на фитотоксичность вензара
CZERWIŃSKI W., WĘGRZYN Т.
s. 73-77
Działanie Venzaru i bakterii na fotosyntezę roślin
The effect of interaction of Venzar and bacteria on photosynthesis of plants
Влияние вензара и бактерий на фотосинтез у растений
SOBIESZCZAŃSKI J.
s. 79-89
Drobnoustroje jako czynnik zmieniający działanie herbicydów na rośliny
Microorganisms as a factor changing the action of herbicides on plants
Микроорганизмы как фактор изменяющий воздействие гербицидов на растения
WĘGRZYN Т.
s. 91-97
Niektóre aspekty wzajemnego oddziaływania Azotobacter chroococcum i herbicydów
Some aspects of the relationship between Azotobacter chroococcum and herbicides
Некоторые аспекты взаимодействия Azotobacter chroococcum и гербицидов
KRĘŻEL Z., LESZCZYŃSKA D., ŻUKOWSKA Z.
s. 99-105
Herbicydowe działanie niektórych mikroorganizmów na rośliny
Herbicidal effect of some microorganisms on plants
Гербицидное действие микроорганизмов на растения
KOSINKIEWICZ В., LUBCZYŃSKA J., STANKIEWICZ M.
s. 107-115
Wpływ CIPC na komórki drożdży Rhodotorula glutinis
The effect of the herbicide CIPC on Rhodotorula glutinis cells
Влияние гербицида на клетки дрожжей Rhodotorula glutinis
GROSSBARD E.
s. 117-130
Wpływ niektórych herbicydów na Rhizobium trifolii i symbiozą z koniczyną białą ze szczególnym uwzględnieniem roli wapnia
The effect of some herbicides on Rhizobium trifolii and its symbiosis with Trifolium repens with special reference to the role of calcium
Влияние некоторых гербицидов на Rhizobium trifolii и симбиоз с белым клевером в присутствии извести
PAROMIENSKAJA L.N.
s. 131-135
Wpływ triazyny na Rhizobium lupini i współżycie z roślinami
Influence of triazines on Rhizobium lupini and their relationship with plants
Влияние триазинов на Rhizobium lupini и их взаимоотношение с растениями
KECSKES M., BORBELY I., BORBELY F., ELEK E.
s. 137-143
Wrażliwość łubinu i Rhizobium na herbicydy
Herbicide sensitivity of Lupinus and Rhizobium species
Чувствительность люпина и Rhizobium на гербициды
KRUGŁOW J.W., KWIATKOWSKAJA L.В.
s. 145-149
Glony jako wskaźnik zawartości herbicydów w glebie
The algae as indicatory culture of herbicide contamination in soil
Водоросли как индикаторы загрязнения почвы гербицидами
ZWIAGINCEW D.G., ASIEJEWA I.W.
s. 151-157
Zastosowanie estru butylowego 2,4-D do polepszenia pastwisk górskich
Application of herbicide 2,4-D butyl ether for the improvement of hilly meadows
Применение гербицида 2,4-Д бутиловый эфир для улучшения горных пастбищ
KRUGŁOW J.V., GERSZ N.В., PIERCEWA A.N., BAY-BIENKO N.W., MICHAJLOWA E.I.
s. 159-164
Wpływ systematycznego i długoterminowego stosowania herbicydów na mikroflorę i niektóre procesy biochemiczne w glebie
The effect of long-term herbicide application on microflora and some biochemical processes in soil
Влияние продолжительного и систематического применения гербицидов на микрофлору и некоторые биохимические процессы в почве
SOBIESZCZAŃSKI J., ROLA J., ŻUREK M.
s. 165-178
Wpływ długoletniego stosowania wysokich dawek herbicydów na biologię gleby. Część I. Skutki długoletniego stosowania wysokich dawek herbicydów na rośliny i mikroorganizmy glebowe
Effect of many years application of high herbicides doses on the soil biology. Part I. Effect of many years of high herbicides doses on the succession of segetal plants and soil microorganisms
Влияние долголетнего применения высоких доз гербицидов на биологию почвы. Часть I. Влияние долголетнего применения высоких доз гербицидов на почвенные растения и микроорганизмы
CZULAKOW S.A., ŻARASOW S.U.
s. 179-184
Aktywność mikrobiologiczna gleb południowego Kazachstanu w zależności od herbicydów
Microbiological activity of south Kazakhstan soils depending on herbicides
Микробиологическая активность почв южного Казахстана в зависимости от гербицидов
KECSKES М., BALAZS E., SCHMIDT K.
s. 185-190
Zmiana w ekosystemie drobnoustrojów pod wpływem pochodnych kwasów fenoxyoctowych w czarnoziemie
The change of the microbial ecosystem in a chernozem affected by phenoxyaceticacid derivatives
Изменения в экосистеме микроорганизмов под влиянием производных феноксиуксусных кислот в черноземе
VLASSAK K.
s. 191-200
Wpływ niektórych herbicydów na przemiany związków azotowych w glebie
Effects of some pesticides on biological nitrogen fixation and on mineralization of nitrogen in soil
Влияние некоторых пестицидов на превращения азота в почве
KLAUS H., DOMSCH K.
s. 201-206
Matematyczny model działania herbicydów na nitryfikację w glebie
Mathematical modelling of herbicidal effects on soil nitrification
Математическая модель действия гербицидов на нитрификацию в почве
VOJNOVA Z., PETKOVA P., KOSTOV О.
s. 207-211
Wpływ herbicydów na nitryfikacyjną i denitryfikacyjną aktywność gleby
Effect of herbicides on nitrifying and denitrifying activity of the soils
Влияние гербицидов на нитрифицирующую и денитрифицирующую активность почв
KARKI А.В., KEISER P.
s. 213-222
Wpływ chloranu sodu na mikroorganizmy glebowe, ich oddychanie i aktywność enzymatyczną
Effects of sodium chlorate on soil microorganisms, their respiration and their enzymatic activity
Влияние хлората натрия на почвенные микроорганизмы, их дыхание и энзиматическую активность
VELEV В., RANKOV V.
s. 223-232
Wpływ herbicydu Sencor na plony pomidorów i biologiczną aktywność gleby
Effect of the herbicide Sencor on tomato productivity and biological activity of soil
Влияние гербицида сенкор на урожай томатов и биологическую активность почвы
RANKOV V., VELEV В.
s. 233-239
Wpływ herbicydu Ramrod na aktywność celulolityczną gleby
Effect of the herbicide Ramrod on the cellulose-decomposing activity of soil
Влияние гербицида рамрод на целюлолитическую активность почвы
MIKLASZEWSKI S.
s. 241-245
Wpływ różnych dawek Afalonu i obornika na aktywność drobnoustrojów celulolitycznych w glebie w uprawie marchwi pastewnej
Effect of different doses of Afalone and manure on the activity of cellulolytic microorganisms in soil in the fodder carrot cultivation
Влияние разных доз афалона и навоза на активность микроорганизмов разлагающих клетчатку в почве и в культуре кормовой моркови
PANTEROWA H., ŻURAWSKI H., GONETOWA I.
s. 247-256
Wpływ iłowania gleby lekkiej i dodatku herbicydów na mikroflorę glebową
Effect of claying light soil and adding herbicides on the soil microflora
Влияние добавки ила к легкой почве и прибавки гербицидов на почвенную микрофлору
AMPOVA G., DONEV N., ARSOV K.
s. 257-262
Mikroorganizmy w rizosferze tytoniu Virginia przy zastosowaniu herbicydów
Effect of certain herbicides on microorganisms
Микроорганизмы в ризосфере табака Виржиния при применении гербицидов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam