PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(1)

UGGLA H., FERCZYŃSKA Z.
s. 3-26
Studia nad właściwościami gleb opadowoglejowych pod lasami liściastymi w terenach falistych Pojezierza Mazurskiego
Studies on properties of rain-gley soils under deciduous forests in hilly areas of the Mazurian Lakeland
Исследования свойств осадочно-глеевых почв под лиственными лесами в холмистых районах Мазурского Поозерья
ZASOŃSKI S.
s. 27-47
Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Część II. Gleby wytworzone z utworów lessopodobnych Kotliny Nowotarskiej
Micromorphological and chemical studies on the lessivage process in fine sand soils. Part II. Soils formed on loess-like rocks in the Nowy Targ intermontane depression
Микроморфологическое и химическое обследование процесса лессиви- рования пылевидных почв. Часть 2. Почвы сформированные из лессовидных образований Новотарской Котловины
DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 49-60
Wpływ nacisku na strukturę porów i pojemność wodną gleby
Effect of pressure on structure of pores and on water capacity of soil
Влияние давления на структуру пор и влагоемкость почвы
WYSOCKI W.
s. 61-100
Odtwarzanie gleb dla rolniczego zagospodarowania zwałowisk Kopalni Węgla Brunatnego Konin
Reproduction of soils for agricultural management of dumps of the brown coal opencast mine at Konin
Восстановление почвы для сельскохозяйственной рекультивации вскрышных отвалов на буроугольном карьере Конин
BOREK S.
s. 101-140
Kierunki zmian właściwości czarnych ziem błońsko-sochaczewskich po drenowaniu
Direction of changes of Błonie-Sochaczew black earth properties after drainage
Направления свойств темноцветных блонско-сохачевских почв после дренирования
WĄCHALEWSKI T., ŁUKASZUK J.
s. 141-156
Wstępna charakterystyka substancji organicznej leśnych gleb tatrzańskich
Preliminary characteristics of organic matter in Tatra Forest soils
Предварительная характеристика органического вещества лесных почв в Татрах
KUKURENDA H., GŁADYCH S.
s. 157-175
Wpływ niektórych właściwości gleby na zachowanie się w niej kilku frakcji manganu
Influence of some properties of soil on behaviour of 6 fractions of manganese
Влияние некоторых свойств почвы на поведение в ней нескольких фракций марганца
ROSZYK E., ROSZYKOWA S.
s. 177-185
Ołów w glebach i roślinach w pobliżu dróg na terenie Wrocławia
Lead in soils and plants near some roads in the area of the Wrocław city
Свинец в почве и растениях вблизи некоторых дорог на территории города Вроцлав
BEZWIŃSKI A., DĄBEK S., GAŁAJ E., GASZEK K., LISS N., WŁODARCZYK Z.
s. 187-198
Wpływ sposobu suszenia próbek gleby na wyniki oznaczeń magnezu i mikroelementów
Effect of soil sample drying method on determination results of magnesium and microelements
Влияние способа сушки образцов почвы на результаты определений магния и микроэлементов
JASZCZOŁT E.
s. 199-213
Badania nad wskaźnikami odżywiania kapusty i ogórków fosforem
Investigations on phosphorus nutrition indices of cabbage and cucumbers
Изучение показателей фосфорного питания капусты и огурцов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam