PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1974 - 25(3)

CZUBA R., GASZEK K., WŁODARCZYK Z.
s. 3-20
Wstępne wyniki badań wojewódzkich stacji chemiczno-rolniczych nad zawartością mikroelementów w glebach Polski. Część I. Zawartość przyswajalnych form mikroelementów B, Cu, Mn, Mo, Zn w warstwie ornej gleb
Preliminary results of investigations of provincial agricultural chemistry stations on the content of trace elements in Polish soils. Part I. The content of available forms of trace elements (B, Cu, Mn, Mo, Zn) in arable soil layer
Предварительные результаты исследования воеводскими агрохимическими станциями содержания микроэлементов в почвах Польши. Часть I. Содержание усвояемых форм микроэлементов В, Cu, Mn, Mo и Zn в пахотном слое почв
CZUBA R., DUDZIAK S., MALIŃSKA H.
s. 21-53
Wstępne wyniki badań wojewódzkich stacji chemiczno-rolniczych nad zawartością mikroelementów w glebach Polski. Część II. Zawartość przyswajalnych form mikroelementów w profilach niektórych typów gleb
Preliminary results of investigations of provincial agricultural chemistry stations on the content of trace elements in Polish soils. Part II. The content of available forms of trace elements in profile of some soil types
Предварительные результаты исследования воеводскими агротехническими станциями содержания микроэлементов в почвах Польши. Часть II. Содержание усвояемых форм микроэлементов в профиле некоторых типов почв
ZASOŃSKI S.
s. 55-83
Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Część I. Gleby lessowe Wyżyny Krakowskiej
Micromorphological and chemical studies on the process of lessivage in fine sand soils. Part I. Loess soils of the Krakow Plateau
Микроморфологическос и химическое обследование процессов иллимеризации лессивированных почв. Ч. I. Лессовые почвы Краковской Возвышенности
TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., MARTYN W.
s. 85-99
Wpływ frakcji koloidalnej z uwzględnieniem próchnicy na maksymalną higroskopijność, granice konsystencji i pęcznienie gleb lessowych
Effect of colloidal fraction at consideration of humus on maximal hygroscopicity, consistency range and swelling of loess soils
Влияние коллоидной фракции с учетом гумуса на максимальную гигроскопичность, пределы консистенции и набухание лессовых почв
KONECKA-BETLEY K.
s. 101-118
Późnoplejstoceńskie i holoceńskie gleby kopalne i reliktowe okolic Otwocka
Late-Pleistocenik and Holocenik fossil soils and relict soils in the vicinity of Otwock
Поздно-плейстоценовые и голоценовые ископаемые и реликтовые почвы окрестностей Отвоцка
NICZYPORUK A.
s. 119-138
Badania nad optymalizacją intensywnego nawożenia pastwisk
Investigations on optimation of an intensive fertilization of pastures
Исследование оптимализации интенсивного удобрения пастбищ
JAKIMIAK M.
s. 139-162
Badania nad efektywnością rolniczą mocznika w produkcji roślinnej na trwałych użytkach zielonych. Część I. Porównanie działania mocznika i saletry amonowej na starej i nowej darni
Investigations on agricultural effectiveness of urea in productivity ol' permanent grass. Part. I. Comparison of urea and ammonium nitrate effectiveness on old and new sward
Изучение эффективности мочевины в производстве растительной массы на многолетнгих зеленых угодиях. Часть I. Сравнение действия мочевины и аммиачной селитры на старой и новой дернине
JAKIMIAK M.
s. 163-179
Badania nad efektywnością rolniczą mocznika w produkcji roślinnej na trwałych użytkach zielonych. Część II. Synteza doświadczeń z działaniem mocznika na łąkach i pastwiskach w Polsce
Investigations on agricultural effectiveness of urea in productivity of permanent grassland. Part II. A synthesis of the experiments on urea effectiveness on meadows and pastures in Poland
Изучение эффективности мочевины в производстве растительной массы на многолетних зеленых угодиях. Часть II. Обобщение результатов опытов по действию мочевины, проведенных на лугах и пастбищах в Польше
REIMANN B., BARTOSZEWICZ A., DRZYMAŁA S.
s. 181-189
Zmiany właściwości gleb w ciągu 15-letniego użytkowania rolniczego
Changes of soil properties during 15 years of agricultural use
Влияние 15-летнего сельскохозяйственного использования на свойства почв
MACIAK F., LIWSKI S., BIERNACKA E.
s. 191-205
Właściwości fizykochemiczne i biochemiczne utworów ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym
Some physico-chemical and biochemical properties of the ash dumps after brown and hard coal
Некоторые физико-химические и биохимические свойства свалок золы бурого и каменного угля
PRUSINKIEWICZ Z., KRZEMIEŃ K.
s. 207-222
Toksyczny wpływ wolnego glinu z orsztynowego poziomu bielicy na rozwój sadzonek sosny pospolitej Pinus silvestris L.
Toxic effect of free aluminium from the ortstein horizon of podzol on growth of Scots Pine (Pinus silvestris L.) seedlings
Токсическое влияние свободного алюминия из ортштейнового горизонта подзолов на развитие саженцев сосны обыкновенной Pinus silvestris L.
PRUSINKIEWICZ Z., BIAŁY K., CHRAPKOWSKI B.
s. 223-236
Skład chemiczny i cechy biometryczne organów asymilacyjnych jako wskaźniki warunków glebowych oraz mineralnego odżywiania i potrzeb nawozowych drzewostanów sosnowych
Chemical composition and biometric features of assimilation organs as indices of soil conditions, mineral nutrition and fertilization needs of pine forests
Химический состав и биометрические признаки хвои сосновых насаждений как показатели почвенных условий, минерального питания и потребностей в удобрениях
PRUSINKIEWICZ Z., DZIADOWIEC H., JAKUBUSEK M.
s. 237-245
Zwrot do gleby pierwiastków-biogenów z opadem roślinnym w lesie liściastym i mieszanym na luźnych glebach piaskowych
Return to soil of elements-biogens with leaf fall in deciduous and mixed forest on loose sandy soils
Возвращение в почву элементов-биогенов с растительным опадом в лиственном и смешанном лесу на рыхлых песчаных почвах
GRELEWICZ A.
s. 247-257
Ocena różnych typów termometrów elektrycznych stosowanych do pomiaru i rejestracji temperatur gleby
Estimation of various types of electric thermometers used for measuring and recording soil temperatures
Оценка различных тгипов электрических термометров применяемых для измерения и записи температур почвы
PONDEL H.
s. 259-333
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1972
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1972
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1972

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam