PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1973 - 24(2)

CHODAK T.
s. 3-26
Studia nad substancją koloidalną gleb wytworzonych z lessu
Study on colloidal substance of soils developed from loess
Изучение коллоидного вещества почв образованных из лесса
KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., RUSIECKA D., SKŁODOWSKI P., ŻAKOWSKA H.
s. 27-84
Typologia i charakterystyka gleb górskich obszaru Sudetów
Typology and characteristic of mountain soils in the Sudety region
Типология и характеристика горных почв на территории Судетов
BOGDA A.
s. 85-132
Mineralogiczne i mikromorfologiczne badania produktów wietrzenia niektórych magmowych skał macierzystych gleb występujących w Sudetach
Mineralogical and micromorphological investigations of weathering products of some magmatic parental rocks of soils in the Sudety mountains
Минералогическое и микроморфологическое обследование продуктов выветривания некоторых магматических материнских пород почв залегающих в Судетах
KONECKA-BETLEY K., MAJSTERKIEWICZ T.
s. 133-158
Geneza gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Polski środkowej
Genesis of soils developed of silty cover sediments of Central Poland
Генезис почв образовавшихся из покровных пылевидных веществ в центральной Польше
SYTEK J.
s. 159-186
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część II. Rozmieszczenie i skład próchnicy w poszczególnych frakcjach mechanicznych gleb oraz próba określenia form substancji organicznych, próchniczno-ilastych w oparciu o analizę DTA-DTG
Content and occurrence of humus in soils lessives. Part II. Distribution and composition of humus in particular mechanical fractions of soils and attempt of determining forms of organic, humus-clay substances on the basis of DTA-DTG analysis
Содержание и формы гумуса в палевых лессивированных почвах. Часть II. Распределение и состав гумуса в отдельных механических фракциях почвы и попытка обозначения формы органических веществ гумусовоилистых согласно анализу
KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 187-202
Zawartość różnych form związków próchnicznych w rędzinach w porównaniu z innymi typami gleb
Content of various forms of humus compounds in rendzina soils as compared with other soil types
Содержание различных форм гумусовых соединений в рендзинах по сравнении с другими типами почв
REJMAN-CZAJKOWSKA M.
s. 203-230
Zawartość i rozmieszczenie siarki w glebach wytworzonych z gliny lekkiej
Content and distribution of sulphur in soils developed of light loam
Содержание и локализация серы в почвах образованных из легкого суглинка
KOCIAŁKOWSKI Z., STASZEWSKI T.
s. 231-240
Mikroskładniki przyswajalne w czarnych ziemiach Zastoiska Szamotulskiego
Available trace elements in black earths of Szamotuły glacial basin
Усвояемые микроэлементы в черных почвах Шамотульского застойного бассейна
DZIĘCIOŁOWSKI W., KOCIAŁKOWSKI Z.
s. 241-260
Mikroskładniki w bielicach przybałtyckich
Microelements in podzolic soils of the Baltic coast
Микроэлементы в прибалтийских подзолах
CIEŚLA W., KOCIAŁKOWSKI Z.
s. 261-271
Rozmieszczenie mikroskładników w profilach niektórych gleb wytworzonych z glin zwałowych w Wielkopolsce
Distribution of microelements in profiles of selected soils developed of boulder loams of the Wielkopolska region
Размещение микроэлементов в профилях некоторых почв образованных из моренных глин в Великополыше
KABATA-PENDIAS A.
s. 273-287
Pobieranie kobaltu i miedzi przez koniczynę z minerałów nasyconych tymi kationami
Uptake of cobalt and copper by clover from minerals impregnated by these cations
Усваивание кобальта и меди клевером из минералов насыщенных этими катионами
PIOTROWSKA M.
s. 289-297
Pobieranie przez pomidory miedzi i cynku z kompleksów metaloorganicznych powstałych podczas fermentacji tlenowej i beztlenowej lucerny
Uptake of copper and zinc by tomato plant from aerobic and anaerobic Cu- and Zn-lucerne decomposition solutions
Усвоение помидорами меди и цинка из металло-органических комплексов образующихся во время аэробного и анаэробного брожения люцерны
KOWALKOWSKI A., HOFFMANN M., FECKO D.
s. 299-315
Rozwój systemu korzeniowego wiśni w glebach płowych opadowo-glejowych przy różnych systemach uprawy
Root system of cherry trees in pale pseudogleyed soils at different soil cultivation systems
Корневые системы вишни в псевдоглеевых палевых почвах, при различных системах обработки почв
KOTER М., KRAUZE A., DOMSKA D.
s. 317-330
Badania nad zawartością mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część IV. Żelazo
Study on content of trace elements in crops in the Olsztyn province. Part IV. Iron
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Ольштынского воеводства. Часть IV. Железо
ŻURAWSKI H., SZUMILAK G., PŁOSZYŃSKI M.
s. 331-341
Zastosowanie metod biologicznych do badań nad detoksykacją symazyny w glebie lekkiej w warunkach polowych
Application of biological methods to investigations on simazine disappearance in light soil in field conditions
Применение биологических методов для исследования детоксикации симазина на легкой почве в полевых условиях
ZAWIŚLAK K.
s. 343-365
Występowanie azotobaktera w glebach na stokach w województwie olsztyńskim
Azotobacter occurrence in soils on slopes in the province of Olsztyn
Наличие азотобактера на почвенных склонах в Олынтынском воеводстве
WITKOWSKI T.
s. 367-387
Znaczenie chemizacji środowiska dla nicieni (Nematoda) glebowych. Część II. Obserwacje nad przeżywaniem nicieni glebowych w wodnych roztworach preparatów chwastobójczych
Significance of chemical improvement of the environment for the soil nematodes (Nematoda). Part II. Observations upon survival of the soil nematodes in aqueous solutions of herbicide substances
Значение химизации среды обитания почвенных нематод. Часть II. Выживаемость почвенных нематод в водных растворах гербицидов
FIUCZEK M.
s. 389-398
Przemiany azotu mineralnego w glebie torfowej
Transformations of mineral nitrogen in peat soil
Превращение минерального азота в торфяной почве
MACIAK F.
s. 399-414
Formy azotu w glebie torfowej i frakcjach humusowych gleby przy wieloletnim użytkowaniu łąkowym, polowym i przemiennym
Nitrogen forms in peat soil and its humus fractions at long-term grassland, field or alternate grassland-field utilization
Формы азота в торфяной почве и гумусовых соединениях почвы в условиях многолетнего лугового, пахотного и переменного землепользования
MORACZEWSKI R.
s. 415-427
Badania nad techniką stosowania obornika na łąkach trwałych
Investigation on farmyard manure application technique on permanent meadows
Исследования по технике применения навоза на многолетних лугах
SZCZUREK J.
s. 429-467
Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość związków fosforowych w glebie pod monokulturą żyta i ziemniaków
Effect of many-year fertilization on content of different forms of phosphorus compounds in soil under rye and potato monocultures
Влияние многолетнего удобрения на содержание различных форм фосфорных соединений в почве под монокультурой ржи и картофеля
DECHNIK I.
s. 469-477
Właściwości gleby piaskowej w trzecim roku po zastosowaniu odpadów przemysłowych
Sandy soil properties in the third year after application of industrial wastes
Свойства песчаной почвы в третьем году после внесения промышленных отходов
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
s. 479-488
Badania nad zawartością magnezu w glebie. Część VI. Porównanie niektórych metod chemicznych oznaczania zawartości „przyswajalnego dla roślin” magnezu w glebie
Study on magnesium content in soil. Part VI. Comparison of some chemical methods of determining magnesium available to plants in soil
Исследования по содержанию магния в почве. Часть VI. Сравнение некоторых химических методов определения содержания доступного для растений магния в почве
KAMIŃSKA W., STRAHL A.
s. 489-493
Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości miedzi w glebie i materiale roślinnym metodą z dwukupralem
Spectrophotometric copper content determination in soil and plant material by the method with dicupral
Спектрофотометрическое определение содержания меди в почве и в растительном веществе по методу с дикупралем
SŁAWIŃSKA D., SŁAWIŃSKI J.
s. 495-518
Zastosowanie chemiluminescencji w fazie ciekłej do analizy gleby. Część II. Kwantometryczna kontrola szybkości utleniania substancji organicznej gleb podczas ekstrakcji
Application of chemiluminescence in the liquid phase to soil analysis. Part II. Quantometric control of the oxidation rate of soil organic matter in the course of extraction
Применение хемилюминесценции в жидкой фазе для анализа почв. Часть II. Квантометрический контроль скорости окисления органического вещества почвы во время экстракции
SAPEK A.
s. 519-527
Wpływ pH roztworu próbki na rozdział substancji humusowych na żelu dekstranowym
Effect of pH value of sample solution on separation of humus substances by gel filtration
Влияние pH раствора пробы на разделение гумусовых веществ на геле
GASZEK K., SKOWROŃSKI S ., WŁODARCZYK Z.
s. 529-538
Wpływ sposobów i terminów pobierania próbek gleby na wyniki niektórych oznaczeń chemicznych
Effect of soil sampling ways and dates on the results of some chemical determinations
Влияние способов и сроков взятия образцов почвы на результаты некоторых химических определений
KOWALIK P.
s. 539-545
Badania kartograficzne gleb Toskanii
Cartographic investigations of the Tuscany soils
Картографическое обследование почв Тоскании
BOROWIEC S., WYBIERALSKA A.
s. 547-552
Niektóre aspekty oznaczania substancji wyekstrahowanych z gleb mieszaniną etanol-benzen
Some aspects of determination of substances extracted from soils with ethanol-benzene mixture
Некоторые аспекты определения веществ экстрагированных из почв этаноло-бензеновой смесью
KUŹNICKI F.
s. 553-557
Zjazd naukowy V Komisji PTG - Geneza i typologia gleb Polski środkowej. Rędziny i gleby wytworzone z utworów eolicznych
Congress of the 5th Commission on the Polish Society of Soil Science - Origin and typology of soils from central Poland. Rendzinas and soil developed from eolian deposits
BARANOWSKI R.
s. 559-561
Naukowo-metodyczna konferencja delegatów krajów socjalistycznych na temat: Nowe metody w agro- i biofizycznych badaniach gleb
Scientific-methodical conference of delegates of the socialist countries: New methods in agro- and biophysical studies of soil
KOWALKOWSKI A.
s. 563-567
IV Zjazd Delegatów Gleboznawców Związku Radzieckiego. Ałma-Ata 16 - 27 1X 1971
4th Congress of Delegates of soil scientists of the Soviet Union, Alma-Ata 16 - 27 1X 1971
KUŹNICKI F.
s. 569-570
Konferencja terenowa Komisji Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG, poświęcona typologii gleb wytworzonych z piasków wodnolodowcowych i zwałowych Pojezierza Mazurskiego, 7-9 X 1971
Field Conference of the Commission on the Genesis, Classification, and Cartography of Soils of the Polish Society of Soil Science
PONDEL H.
s. 571-628
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1971
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1971
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1971

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam