PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1972 - 23(2)

II KONWERSATORIUM POŚWIĘCONE ZAGADNIENIU MIKROELEMENTÓW W ROLNICTWIE

s. 3
Otwarcie konwersatorium
Opening of the seminar
DOBRZAŃSKI B., GLIŃSKI J.
s. 5-24
Aktualny stan i dalsze kierunki badań nad za wartością mikroelementów w glebach Polski
Present state and trends of further investigations on the content of trace elements in Polish soils - p. 371
Актуальное состояние и дальнейшие пути исследований по содержанию микроэлементов в почвах Польши - p. 359
CZARNOWSKA K.
s. 25-30
Badania nad rozmieszczeniem Mn, Zn, Cu i Mo w glebach wytworzonych z glin zwałowych
Investigations on Mn, Zn, Cu and Mo distribution in soils developed of boulder loams - p. 372
Исследования по размещению Mn, Zn, Cu и Mo в почвах образованных из валунных глин - p. 360
PALECKA W.
s. 31-37
Wstępne rozeznanie zawartości manganu, boru, miedzi, molibdenu i cynku przyswajalnego w warstwie ornej gleb mineralnych województwa olsztyńskiego
Initial determination of manganese, boron, copper, molybdenum and available zinc content in arable layer of mineral soils in the Olsztyn voivodship - p. 372
Предварительное обследование содержания усвояемых марганца, бора, меди, молибдена и цинка в пахотном слое минеральных почв Ольштинского воеводства - p. 361
GORLACH E., COMPAŁA A.
s. 39-44
Zawartość przyswajalnego molibdenu w glebach regionu krakowskiego
Available molybdenum content in soils of the Cracow voivodship - p. 373
Содержание усвояемого молибдена в почвах Краковского воеводства - p. 361
ADAMUS М., KOZŁOWSKA H.
s. 45-49
Dynamika przyswajalnych form manganu i miedzi w glebie lekkiej na tle różnego nawożenia
The dynamics of available manganese and copper forms in light soil against the background of different fertilization - p. 373
Динамика усвояемых форм марганца и меди в легкой почве на фоне различного удобрения - p. 361
SAPEK A.
s. 51-55
Wiązanie miedzi, manganu i cynku przez substancje próchniczne z torfów
Binding of copper, manganese and zinc by humus substances from peats - p. 373
Поглощение меди, марганца и цинка гумусовыми веществами торфоов - p. 362
GREINERT H.
s. 57-62
Rola niektórych czynników kształtujących rozpuszczalność i przyswajalność kobaltu w glebie murszastej
The role of some factors influencing solubility and availability of cobalt in mucky soil - p. 373
Роль некоторых факторов формирующих растворимость и усвояемость кобальта в болотистой почве - p. 361
RUSZKOWSKA M., ŁYSZCZ S.
s. 63-67
Zasobność niektórych gleb województwa lubelskiego w przyswajalne mikroskładniki (Mn, Cu, Mo) w świetle doświadczeń polowych i laboratoryjnych
Abundance of some soils of the Lublin in available trace elements (Mn, Cu, Mo) in the light of field and laboratory experiments - p. 373
Обеспеченность некоторых почв Люблинского воеводства усвояемых микроэлементами (Mn, Cu, Mo) по данным полевых и лабораторных опытов - p. 361
STRAHL A.
s. 69-73
Współzależność niektórych mikroelementów w glebie i roślinie
Interrelations between some trace elements in soil and plant - p. 373
Взаимозависимость некоторых микроэлементов в почве и растении - p. 361
BARSZCZAK T.
s. 75-78
Zawartość boru łatwo rozpuszczalnego w glebie w zależności od długoletniego wapnowania i działanie boru dodanego w tych warunkach na plon słonecznika
Available boron content in soil depending on many-year liming and the effect of boron addition in these conditions on sunflower yield - p. 373
Содержание растворимого бора в почве в зависимости от долголетнего известкования и действие бора, вносимого в этих условиях на урожай подсолнечника - p. 361
BORATYŃSKI K., ROSZYK E., ZIĘTECKA M.
s. 79-88
Aktualny stan badań w Polsce nad potrzebami nawożenia mikroskładnikami roślin uprawnych
The present state of investigations on the demand for microfertilization of crops in Poland - p. 374
Актуальное состояние исследований в Польше по потребностям культурных растений в удобрении микроэелементами - p. 362
KRAUZE A., BARTNIK W.
s. 89-102
Wycena zasobności gleb w przyswajalny mangan na podstawie stosunku żelaza do manganu w roślinie
Estimation of soil abundance in available manganese on the basis of iron-manganese ratio in plant - p. 375
Оценка обеспеченности почв усвояемым марганцем на основании соотношения железа и марганца в растении - p. 363
SZUKALSKI H., ZEMBACZYŃSKA A.
s. 103-108
Następczy wpływ nawożenia mikroskładnikami na ich zawartość w glebie i roślinach
After effect of microfertilization on trace elements content in soil and plants - p. 375
Последствие удобрения микроэлементами на их содержание в почве и растениях - p. 363
GWIZDEK S.
s. 109-112
Zawartość miedzi w katranie abisyńskim podczas okresu wegetacji
Copper content in Abyssinian colewort during growth - p. 375
Содержание меди в катране абиссинском в течение вегетационного периода - p. 363
IGNATOWICZ I., ŻMIGRODZKA T.
s. 113-116
Zawartość niektórych mikroelementów (Mn, Cu, Mo) w ziarnie zbóż ozimych zrejonizowanych na terenie województwa zielonogórskiego
The content of some trace elements (Mn, Cu, Mo) in grain of winter cereals zoned on the Zielona Góra voivodship - p. 375
Содержание некоторых микроэлементов (Mn, Cu, Mo) в зерне озимиых зерновых районированных на территории зелёногурского воеводства - p. 363
KOTER M., BARDZICKA B., KRAUZE A.
s. 117-124
Zawartość cynku w niektórych roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego
Zinc content in some crops in the Olsztyn voivodship - p. 375
Содержание цинка в некоторых культурных растениях Ольштинского воеводства - p. 363
CZUBA R.
s. 125-127
Badania nad pobieraniem mikroelementów przez rośliny uprawne w warunkach polowych
Investigations on trace elements uptake by crops in field conditions - p. 375
Исследования по усвоению микроэлементов культурными растенями в полевых условиях - p. 363
KABATA-PENDIAS A.
s. 129-131
Pobieranie mikroelementów przez rośliny z głębszych poziomów gleby
Trace elements uptake by crops from deeper soil horizons – p. 375
Усваивание микроэлементов растенями из более глубоких почвенных горизонтов – p. 364
KOTER М., KRAUZE A., BARTNIK W.
s. 133-147
Badania nad występowaniem objawów niedoboru mikroelementów w roślinach
Investigations on trace elements deficiency symptoms in plants - p. 375
Изучение внешних признаков недостатка микроэлементов в растениях - p. 364
GORALSKI J.
s. 149-152
Zawartość manganu w formie aktywnej w glebie i w roślinach w zależności od długoletniego (45 lat) nie zmienianego nawożenia i wapnowania
Manganese content in active form in soil and plants depending on long-term (45 years) unchanged fertilization and liming - p. 375
Содержание марганца в почве (в активной форме) и в растениях в за висимости от долголетнего (45 лет) не изменяемого удобрения и известкования - p. 364
SZUKALSKI H., SIKORA H.
s. 153-159
Wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych przez IUNG z nawożeniem roślin uprawnych mikroskładnikami
The results of field experiments, carried out by the Institute for Soil Science and Cultivation of Plants (IUNG), on microfertilization of crops – p. 375
Результаты полевых опытов проводимых ИАУиП с удобрением культурных растений микроэлементами - p. 364
BORATYŃSKI K., RABIKOWSKA В., WILK K., ZIĘTECKA M.
s. 161-163
Działanie mikroskładników na plony roślin uprawnych w warunkach polowych
The effect of microfertilizers on crop yields in field conditions - p. 376
Действие микроэлементов на урожай растений в полевых условиях - p. 364
NIKLEWSKI M.
s. 165-173
Działanie miedzi, molibdenu i boru na plony roślin na tle czynników ekologicznych
Copper, molybdenum and boron effect on crop yields against the background of ecologic factors – p. 376
Действие меди, молибдена и бора на урожай растений на фоне экологических факторов - p. 364
NOWOTNY-MIECZYŃSKA A.
s. 175-176
Wpływ molibdenu na symbiozę seradeli przy różnych dawkach azotanu amonowego
Molybdenum effect on seradella symbiosis in the presence of different ammonium nitrate rates – p. 376
Влияние молибдена на симбиотическую способность сераделлы в присутствии различных доз нитрата аммония - p. 364
BIERNACKA E.
s. 177-182
Zawartość mikroelementów w glebach i roślinach nawadnianych ściekami
The content of trace elements in soil and plants irrigated sewage - p. 376
Содержание микроэлементов в почвах и растениях орошаемых сточными водами - p. 364
WALCZYNA J., OKRUSZKO H.
s. 183-194
Aktualny stan badań w Polsce nad zawartością mikroelementów w roślinności użytków zielonych oraz zamierzenia i potrzeby w tym zakresie na najbliższą przyszłość
Present state of investigations in Poland on the content of trace elements in grassland vegetation as well as projects and needs for the next future - p. 376
Актуальное состояние исследований в Польше по содержанию микроэлементов в растительности зеленых угодий а также замыслы и нужды в данной области на ближайшее будущее - p. 365
RYŚ R.
s. 195-196
Czy w Polsce istnieje zagadnienie niedoboru mikroelementów u zwierząt
Is there in Poland the problem of trace element deficiency in animals - p. 377
Существует ли в Польше вопрос микроэлементной недостаточности у животных - p. 365
NOWAK M.
s. 197-204
Zawartość pierwiastków śladowych w polskich sianach
The content of trace elements in Polish hays - p. 377
Содержание микроэлементов в польских сенах - p. 366
SAPEK В.
s. 205-208
Zawartości manganu i miedzi w paszach objętościowych z terenu województwa koszalińskiego
Manganese and copper content in raw fodders from the Koszalin voivodship area - p. 378
Содержание марганца и меди в объёмистых кормах на территории Кошалинского воеводства - p. 366
ZEMBACZYŃSKI A.
s. 209-216
Badania nad zawartością manganu i miedzi w glebach i materiale roślinnym intensywnie nawożonych pastwisk
Investigations on manganese and copper content in soils and plant material of intensively fertilized pastures - p. 378
Исследования по содержанию марганца и меди в почвах и растительном материале интенсивно удобряемых пастбищ - p. 366
KOTER М., BARDZICKA B.
s. 217-232
Wpływ nawożenia mikroelementami na produkcyjność i jakość siana łąkowego
Microfertilization effect on the productivity and quality of meadow hay - p. 378
Влияние удобрения микроэлементами на продуктивность и качество лугового сена - p. 366
BORKOWSKI J., CZUBA R., PREŚ J.
s. 233-237
Badania nad zawartością mikroelementów w glebie, roślinie i organizmie zwierzęcym w warunkach górskich na przykładzie Sudetów
Investigations on trace elements content in soil, plant and animal organism in mountain conditions on an example of the Sudetes mountains - p. 378
Исследования по содержанию микроэлементов в почве, растении и животном организме в горных условиях на примере Судетов - p. 366
RYŚ R., KAWECKA A., KUMALSKA K.
s. 239
Synteza witaminy B12 w treści żwacza owiec przy rożnym poziomie kobaltu
Synthesis of vitamin В10 in rumen contents of sheep at different cobalt level - p. 378
Синтез витамина B12 в содержимом рубца овец при разном уровне кобальта - p. 367
KORELESKI J.
s. 241-244
Wpływ stopnia zaopatrzenia organizmu w niektóre pierwiastki śladowe na wykorzystanie białka u szczurów
The influence of organism supply in some trace elements on protein utilization rats - p. 378
Влияние степени обеспеченности огранизма некоторыми микроэлементами на использование белков у крыс - p. 367
KAWĘCKI A.
s. 245-247
Niedobory niektórych mikroskładników u bydła na terenie Pomorza Zachodniego
The deficiency of some trace elements in cattle on the Pomorze Zachodnie territory - p. 378
Дефициты некоторых микроэлементов у рогатого скота на территории Западного Поморья - p. 367
EWY Z., BOBEK S., KAMIŃSKI J., PRYSKA H., STYCZYŃSKI H.
s. 249
Badania nad niedoborem jodu na terenach południowej Polski
Investigations on iodine deficiency in soils of the Southern Poland territories - p. 379
Исследование недостаточности йода на территории Южной Польши - p. 367
STARCK J.R.
s. 251-256
Aktualny stan badań w Polsce nad potrzebami nawożenia mikroskładnikami upraw ogrodniczych oraz określenie dalszych kierunków badań
Present state of investigations in Poland on the demand for microfertilization of horticultural crops and determination of further trends of the respective research works - p. 379
Актуальное состояние исследований в Польше по нуждаемости в удобрении микроэлементами огородничих культур и предусматриваемые пути дальнейших исследований в этой области - p. 367
NOWOSIELSKI О., KOCIAŁKOWSKI Z., PRACZ В.
s. 257-267
Badania nad wskaźnikami odżywiania cynkiem kapusty odmian Sława i Kamienna Głowa
Investigations on nutrition indices of cabbage (Sława and Kamienna Głowa varieties) with zinc - p. 379
Изучение показателей обеспеченности капусты (сорт Слава и Каменная Глова) цинком - p. 368
KŁOSSOWSKI W.
s. 269-274
Metody określające potrzeby nawożenia jabłoni borem
Methods determining the requirements of apple tree fertilization with boron - p. 380
Методы определяющие удобрительные потребности яблони в отношении бора - p. 368
PIEPRZOWSKA J.
s. 275-276
Próba oceny nawożenia mikroskładnikami jabłoni w Polsce
An attempt of estimation of microfertilization of apple trees in Poland - p. 380
Попытка оценки удобрения микроэлементами яблони в Польше - p. 368
MACHNICKI В., WINIARSKI A., MALCZEWSKI Z.
s. 277-289
Aktualne możliwości produkcji nawozów mikroelementowych w kraju na tle stanu i tendencji światowych
Present possibilities of production of microfertilizers in Poland against the background of world-wide situation and trends - p. 380
Актуальная возможность производства микроэлементных удобрений в стране на фоне мирового состояния и тенденции - p. 369
KOTER М., KRAUZE A.
s. 291-297
Skład chemiczny obornika pochodzącego z województwa olsztyńskiego
Chemical composition of farmyard manure coming from the Olsztyn voivodship - p. 381
Химический состав навоза из Ольштинского воеводства - p. 369
ŻMIGRODZKA T., PLANNER J., ZEMBACZYŃSKI A.
s. 299-303
Zawartość niektórych mikroelementów (Mn, В, Cu, Fe) w obornikach z gospodarstw rolnych województwa zielonogórskiego
The content of some trace elements (Mn, B, Cu, Fe) in farmyard manure from the farms of the Zielona Gora voivodship - p. 381
Содержание некоторых микроэлементов (Mn, В, Cu, Fe) в навозе сельских хозяйств Зелёногурского воеводства - p. 369
MAZUR T.
s. 305-313
Zawartość miedzi, kobaltu, boru, cynku i manganu w oborniku z województwa krakowskiego
Copper, cobalt, boron, zinc and manganese content in farmyard manure from the Cracow voivodship - p. 381
Содержание меди, кобальта, бора, цинка и марганца в навозе из Краковского воеводства - p. 369
BORATYŃSKI K., ZIĘTECKA M.
s. 315
O możliwościach zastosowania jednego wspólnego roztworu ekstrakcyjnego do oznaczania przyswajalnych dla roślin form mikroelementów Cu, Mn, Mo, Zn w glebie
On the possibilities of application of a common extraction solution for determining available Cu, Mn, Mo and Zn forms in soil - p. 381
О возможности применения одного совместного экстрагирующего раствора для определения доступных растениям форм микроэлементов Cu, Mn, Mo, Zn в почве - p. 370
KUKURENDA H.
s. 317-327
Przydatność niektórych roztworów ekstrakcyjnych do oznaczania w glebie boru przyswajalnego przez rośliny
Usability of some extraction solutions for determining available boron content in soil - p. 381
Пригодность некоторых экстрагирующих растворов для определения в почве бора усвояемого растениями - p. 370
KUKURENDA H.
s. 329-339
Wpływ zasobności gleb w bor i niektórych zabiegów agrotechnicznych na zmiany koncentracji boru w rzepaku jarym i dynamikę jego pobierania
The influence of soil abundance in boron and of some cultivation measures an concentration changes of boron in summer rape and on its uptake dynamics - p. 381
Влияние обеспеченности почв бором и некоторых агротехнических мероприятий на изменение концентрации бора в яровом рапсе и на динамику его усвоения - p. 370
GORLACH E., GORLACH K.
s. 341
Przydatność metody Grigga do oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebach węglanowych
The usability of Grigg’s method for determining available molybdenum in carbonate-rich soils - p. 381
Пригодность метода Ггигга для определений усвояемого молибдена в карбонатных почвах - p. 370
DOBROWOLSKI J.
s. 343-348
Polarograficzne oznaczanie ogólnej zawartości miedzi, cynku, kobaltu i manganu w glebie
Polarographic determination of total copper, zinc, cobalt and manganese content in soil - p. 382
Полярографические определение валового содержания меди, цинка, кобальта и марганца в почве - p. 370
CZAKOW J., GLIŃSKI J., MAGIERSKI J., NOWICKI R.
s. 349-350
Zastosowanie palnika plazmowego jako źródła wzbudzenia w spektralnej analizie gleb
Application of plasma burner as an induction source in spectral analysis of soils - p. 382
Применение плазмовой горелки в качестве источника возбуждения при спектральном анализе почв - p. 370
ROSZYK E.
s. 351-353
Badania metodyczne nad spektrograficznym oznaczaniem mikroelementów w materiale roślinnym
Methodical investigations on spectrographic determination of trace elements in plant material - p. 382
Методические исследования по спектрографическому определению микроэлементов в растительном материале - p. 370
s. 355-358
Streszczenie dyskusji (w język polskim)
Summary of discussion (in Polish)
s. 359-370
Streszczenie dyskusji (w języku rosyjskim)
Резюме дисскусии (на русском языке)
s. 371-382
Streszczenie dyskusji (w języku angielskim)
Summary of discussion (in English)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam