PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1972 - 23(1)

KABATA-PENDIAS A.
s. 3-14
Chemiczny skład roztworów glebowych
Chemical composition of soil solutions
Химический состав почвенных растворов
TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA A.
s. 15-28
Zależność tarcia wewnętrznego od wilgotności gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych
Dependence of internal friction on humidity of soils developed of different parent rocks
Зависимость внутреннего трения от влажности почв, образовавшихся из разных материнских пород
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.
s. 29-50
Właściwości mikromorfologiczne niektórych gleb północnego stoku Karkonoszy
Micromorphological properties of some soils in the northern slopes of the Karkonosze Mountains
Микроморфологические свойства некоторых почв северного склона гор Карконоше
OSTROWSKI J.
s. 51-75
Badania nad sorpcją monolinuronu i jego dostępnością dla niektórych roślin
Studies on the sorption of monolinuron and its availability to some plants
Исследования по адсорбированию монолинурона и его доступности для некоторых растений
OSTROWSKI J.
s. 77-82
Dalsze badania nad eliminowaniem następczego wpływu herbicydów w drodze ich adsorpcji przez węgiel aktywny
Further studies on the elimination of herbicides carryover effect by their adsorption on activated carbon
Дальнейшие исследования по устранению последействия гербицидов путем их адсорбирования активным углем
LITYŃSKI T., MAZUR K.
s. 83-92
Skład chemiczny obornika i gnojówki z woj. krakowskiego
Chemical composition of the farmyard manure and liquid manure of the Cracow province
Химический состав навоза и навозной жиже в краковском воеводстве
MAZUR T.
s. 93-100
Zawartość molibdenu w oborniku i w gnojówce z woj. krakowskiego
Molybdenum content in farmyard manure and liquid manure of the Cracow province
Содержание молибдена в навозе и навозной жиже из краковского воеводства
DROESE H., FABIJAŃSKI J., RADECKI A., ŚMIERZCHALSKI L., ZIMNIAK Z.
s. 101-122
Wpływ stosowania różnych odpadów kopalnianych i przemysłowych na właściwości i produkcyjność gleb lekkich. Część III. Wpływ odpadów na plonowanie roślin
The effect of the application of various mining and industrial waste materials on productivity of light soils. Part III. The influence of waste materials on plant crops
Влияние применения некоторых шахтных и промышленных отходов на свойства и продуктивность легких почв. Часть III. Влияние отходов на урожай растений
ZĄBEK S.
s. 123-138
Pobieranie składników pokarmowych w plonie roślin na glebie piaszczystej nawadnianej ściekami z mleczarni
Uptake of nutrients by crop yields on sandy soil irrigated with dairy plant sewage
Вынос питательных элементов в урожае растений из супесчаной почвы орошаемой сточными водами молочного завода
MACIAK F., LIWSKI S.
s. 139-151
Intensywność rozkładu torfu niskiego pod wpływem dodatku różnych składników organicznych i mineralnych
Low peat decomposition intensity under influence of different organic and mineral substances
Интенсивность разложения низинного торфа под влиянием добавок органических и минеральных веществ
TRZECKI S.
s. 153-164
Zmiany objętościowe gleb o rożnej zbitości pod wpływem nawilżania oznaczane zmodyfikowaną metodą Wasiljewa
Volume changes of soils with different compactness degree under effect of moistening, determined by the modified Vasilyev’s method
Объёмные изменения в почвах с различной плотностью под влиянием увлажнения, обозначенные по модифицированному методу Васильева
SYTEK J.
s. 165-187
Właściwości fizykochemiczne substancji próchnicznych poziomu iluwialnego gleb bielicowych
Physico-chemical properties of humus substances in illuvial horizon of podzolic soils
Физико-химические свойства гумусовых веществ иллювиального горизонта подзолистых почв
SYTEK J.
s. 189-222
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część I. Rozmieszczenie frakcji substancji próchnicznych w glebach płowych wytworzonych z piasków i glin lekkich
Humus content and its occurrence forms in soils lessives. Part I. Distribution of humus substances in soils lessives developed of sands and light loams
Содержание и формы гумуса в палевых почвах (лессиве). Часть I. Распределение гумусовых веществ в палевых почвах, образованных из песков и легких суглинков
REJMAN-CZAJKOWSKA M.
s. 223-249
Wpływ oglejenia na migrację siarki
Gleization effect on sulphur migration
Влияние оглеения на миграцию серы
FIREK A., DROŻDŻ-HARA M.
s. 251-270
Próby wykorzystania związków Al i Fe oznaczanych w wyciągu 0,1n HCl do charakterystyki gleb bezwęglanowych. Część I. Związek między ilością Al i Fe a właściwościami gleb
An attempt to use Al and Fe in the 0.1 N HCl extract to characterize carbonate-free soils. Part. I. Relationship between Al and Fe content and soil properties
Попытка использования соединения Al и Fe, определяемых в вытяжке 0,1н НСl, для характеристики некарбонатных почв. Часть I. Связь между количеством Аl и Fe и свойствами почв
FIREK A., DROŻDŻ-HARA M.
s. 271-284
Próby wykorzystania związków Al i Fe oznaczanych w wyciągu 0,1n HCl do charakterystyki gleb bezwęglanowych. Część II. Rozmieszczenie Al i Fe w profilach niektórych gleb
An attempt to use Al and Fe in the 0.1 N HCl extract to characterize carbonate-free soils. Part II. Al and Fe distribution in profiles of some soils
Попытка использования соединений Al и Fe. определяемых в вытяжке 0,1 н НСl, для характеристики некарбонатных почв. Часть II. Распределение А1 и Fe в профиле некоторых почв
BORATYŃSKI K., ROSZYK E., ZIĘTECKA M.
s. 285-333
Przegląd badań przeprowadzonych w Polsce nad mikroelementami. Część II. Cynk, molibden, tytan, nikiel, chrom i inne pierwiastki
Survey of investigations on trace elements carried out in Poland. Part II. Zinc, molybdenum, cobalt, titanium, nickel, chromium and other elements
Обзор исследований проведенных в Польше по микроэлементам. Часть II. Цинк, молибден, кобальт, титан, никель, хром и другие
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 335-347
Nowy wariant ekstrakcyjno-kolorymetrycznej metody oznaczania wilgotności gleb
A new variant of extraction-colorimetric method for soil moisture determination
Новый вариант экстракционно-колориметрического метода определения влажности почв
POKOJSKA U.
s. 349-356
Wpływ składu mechanicznego na oznaczanie wilgotności gleb metodą ekstrakcyjno-kolorymetryczną
Influence of mechanical composition on soil moisture determination by extraction-colorimetric method
Влияние механического состава на определение влажности почв по экстракционно-колориметрическому методу
PRZESTALSKI S.
s. 357-366
Metoda sond porowatych
Method of porous blocks
Метод пористых зондов
TRYBAŁA M.
s. 367-379
Wstępne porównanie niektórych polowych metod pomiaru wilgotności gleb na utworach piaskowych
Preliminary comparison of some field methods of moisture measurement of soils on sandy formations
Вступительное сравнение некоторых полевых методов измерения влажности почв на песчаных образованиях
PLICHTA W.
s. 381-392
Spektrofotometryczny pomiar barwy poziomu iluwialnego bielic
Spectrophotometric colour measurement of illuvial horizon of podzols
Спектрофотометрическое измерение окраски иллювиального горизонта подзолов
NIEDBAŁA W., ROHLOFF J.
s. 393-404
Porównanie różnych metod wypłaszania roztoczy (Acari) glebowych
Comparison of different methods of flushing soil mites (Acari)
Сравнение различных методов вылавливания почвенных клещей (Acari)
PONDEL H.
s. 405-450
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1970
Polish bibliographical list on soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 451-454
Prof. Dr Aleksy Byczkowski (1906-1971)
Professor Aleksy Byczkowski (1906-1971)
LIWSKI S.
s. 455-460
Prof. Dr Aleksander Maksimow (1892-1971)
Professor Aleksander Maksimow (1892-1971)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam