PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1970 - 21(2)

OSTROWSKI J.
s. 251-264
Badania nad sorpcją linuronu i jego dostępnością dla roślin
Studies on the sorption and availability of linuron to plants
Исследования по адсорбции линурона и его доступности для растений
GEJ B.
s. 265-277
Wpływ symazyny i diuronu na 14CO2-fotosyntezę oraz na wzrost niektórych roślin dwuliściennych
Simazine and diuron effect on the photosynthetic 14CO2 fixation and on growth of some dicotyledonous plants
Влияние симазина и диурона на фотосинтетическую фиксацию 14CO2 и на рост некоторых двудольных растений
DROESE H., GASTOŁ J., TRZECKI S.
s. 279-296
Wpływ stosowania różnych odpadów kopalnianych i przemysłowych na właściwości i produkcyjność gleb lekkich. Część I. Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych badanych odpadów
Effect of the application of various mining and industrial waste materials on the properties and productivity of light soils. Part I. Characteristics of the physical and chemical properties of some mining and industrial waste materials
Влияние применения разных отбросов горнодобывающей и металлургической промышленности на свойства и продуктивность легких почв. Часть I: Характеристика физических и химических свойств некоторых отбросов горнодобывающей и металлургической промышленности
FABIJAŃSKI J., GASTOŁ J., RADECKI A., TRZECKI S., ZIMNIAK Z.
s. 297-319
Wpływ stosowania różnych odpadów kopalnianych i przemysłowych na właściwości i produkcyjność gleb lekkich. Część II. Wpływ odpadów na niektóre fizyczne i chemiczne właściwości gleb lekkich
Effect of the application of various mining and industrial waste materials on the properties and productivity of light soils. Part II. Effect of the wastes on some physical and chemical properties of light soils
Влияние применения разных отбросов горнодобывающей и металлургической промышленности на свойства и продуктивность легких почв. Часть II: Влияние отбросов на некоторые физические и химические свойства легких почв
MORACZEWSKI R.
s. 321-338
Możliwości stosowania mocznika na łąkach trwałych
Possibilities of urea application of permanent meadow
Возможность применения мочевины на бессменных лугах
KROPISZ A.
s. 339-354
Wpływ nawożenia mineralnego na plon wikliny
Mineral fertilization effect on osier yields
Влияние минеральных удобрений на урожай ивы
GORLACH E., GORLACH K.
s. 355-364
Wpływ nawożenia molibdenem na plon i skład chemiczny lucerny
Effect of fertilization with molybdenum upon yield and chemical composition of alfalfa
Влияние удобрения молибденом на урожай и химический состав люцерны
DOBRZAŃSKI В., GLIŃSKI J.
s. 365-376
Występowanie mikroskładników w glebach Bieszczadów
Occurrence of trace elements in the soils of Bieszczady mountains
Наличие микроэлементов в почвах Бещад
GORLACH E., COMPAŁA A., WOJTAS R.
s. 377-392
Zawartość przyswajalnego molibdenu w glebach regionu krakowskiego
Available molybdenum content in soils of Cracow region
Содержание усвояемого молибдена в почвах краковского района
KOCIAŁKOWSKI Z., DZIĘCIOŁOWSKI W.
s. 393-407
Przyswajalne mikroskładniki w glebach doliny rzeki Wami (Tanzania)
Available microelements in soils of the Wami river valley (Tanzania)
Усвояемые микроэлементы в почвах долины р. Вами (Танзания)
DOBRZAŃSKI В., GLIŃSKI J., MISZTAL M.
s. 409-420
Wpływ pyłów z cementowni na niektóre właściwości gleb
Effect of cement plant dusts on some properties of soils
Влияние пыли из цементного завода на некоторые свойства почв
SAPEK A., SAPEK В.
s. 421-428
Sorpcja cezu-137 na związkach żelaza i glinu z substancjami humusowymi z bielicy
Sorption of cesium-137 by humic substances from podzolic soil and their compounds with iron and aluminium
Адсорбция цезия-137 на соединениях железа и алюминия с гумусовыми веществами подзолов
SAPEK A.
s. 429-441
Właściwości związków niklu i kobaltu z substancjami humusowymi z bielicy
Properties of nickel and cobalt compounds with humic substances from podzolic soil
Свойства соединений никеля и кобальта с гумусовыми веществами подзола
JANIC S.
s. 443-456
Wpływ wieloletniego nawożenia i uprawianych roślin na skład kwasów fulwowych
Effect of long-term fertilization and of cultivated crops on content of fulvic acids
Влияние многолетнего удобрения почвы и возделываемых растений на состав фульвовых кислот
KABATA-PENDIAS A., TARŁOWSKI P.
s. 457-461
Wydzielanie roztworów glebowych metodą wirowania
A centrifugation method for obtaining samples of soil solution
Метод центрифугирования для выделения почвенных растворов
OSTROWSKI J., ŚLUSARCZYK E.
s. 463-484
Próba oceny współzależności między zawartością zasadowych kationów wymiennych a frakcjami mechanicznymi gleb
Attempt of relationship estimation between content of basic exchangeable cations and mechanical fractions of soil
Попытка определения взаимозависимости между содержанием обменных оснований и механическими фракциями почв
GÓRNY M., CHILARECKI R.
s. 485-502
Ekstrakcja mezofauny ze ściółki iglastej i gleby w aparacie Murphy’ego
The extraction of mezofauna from coniferous litter and soil in the Murphy’s apparatus
Экстрагирование мезофауны из подстилки хвойного леса и из почвы в аппарате Мурфи
SADOWSKI S.
s. 503-514
Dalsze uproszczenie metody Schachtschabela oznaczania przyswajalnego magnezu w masowych analizach glebowych
Further simplification on the Schachtschabel’s method of available magnesium determination in massy soil analyses
Дальнейшие упрощение метода Шахтшабеля для определения усвояемого магния при массовых анализах почвы
JANIC S.
s. 515-524
Przyczynek do adsorpcyjnej metody frakcjonowania glebowych substancji organicznych
Contribution to adsorption method of fractioning organic substances of soil
К адсорбционному методу фракционирования почвенных органических веществ
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 525-530
Bituminy w próchnicy glebowej
Bitumens in soil humus
Битумы в почвенном гумусе
KOWALKOWSKI A., MARCINEK J.
s. 531-540
Mikołaj Kwinichidze - uczony, nauczyciel, wychowawca (1889-1968)
Professor Mikołaj Kwinichidze (1889-1968)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam