PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1970 - 21(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 3-19
Zawartość w glebie wolnego żelaza, wolnego glinu i wolnej krzemionki jako kryterium typologiczne
Content of free iron, free aluminium and free silica in soil, as a typological criterion
Содержание в почве свободного железа, свободного алюминия и свободного кремнезема как типологический критерий
KONECKA-BETLEY K., BOREK S., CZARNOWSKA K., KĘPKA M., KRÓLOWA H., ŁAKOMIEC I., KOBYLIŃSKA J.
s. 21-50
Wpływ procesu odgórnego oglejenia na kształtowanie się gleb wytworzonych z gliny zwałowej
Effect of process of gleization from top on forming soils developed of boulder loam
Влияние процесса поверхностного оглеения на формирование почв из моренного суглинка
ŁAKOMIEC I., KOZAKIEWICZ A.
s. 51-68
Trwałość fulwianów i humianów w zależności od odczynu środowiska
Stability of fulvates and humates depending on medium reaction
Прочность солей фульвовых и гуминовых кислот в зависимости от реакции среды
ŚWIĘCICKI C., KĘPKA M., BOREK S.
s. 69-88
Zasolenie gleb wytworzonych ze skał kredowych i mioceńskich na terenie uzdrowiska Busko
Salinization of soils developed of cretaceous and Miocene rocks on the territory of Busko health resort
Солонцевание почв образованных из меловых и миоценовых пород на территории курорта Буско
BIERNACKA E.
s. 89-98
Wpływ nawodnień wodami Neru na zawartość mikroelementów w glebach lekkich
Influence of irrigation with Ner river water on content of trace elements in light soils
Влияние орошения водой Hep на содержание микроэлементов в легких почвах
ŻURAWSKI H., PŁOSZYŃSKI M.
s. 99-104
Badania nad szybkością detoksykacji Loroxu w glebie lekkiej
Investigations on detoxication rate of Lorox in light soil
Исследование быстроты детоксикации Лорокса в легкой почве
SAPEK A.
s. 105-112
Zastosowanie złoża kationitu do ekstrakcji substancji humusowych z poziomu Bh bielicy
Application of cation exchangers resin for extraction of humic substances from Bh horizon of podzolic soil
Применение катионита при экстракции гумусовых веществ из горизонта Bh подзола
SAPEK A.
s. 113-122
Otrzymywanie związków żelaza, glinu i miedzi z substancjami humusowymi z bielic
Obtaining iron, aluminium and copper compounds with humic substance from podzolic soils
Получение соединений железа, алюминия и меди с гумусовыми веществами подзолов
KOWAL W.
s. 123-133
Próba określenia prędkości wsiąkania wody w namarznięte gleby nalessowe w warunkach laboratoryjnych
Attempt of determining water infiltration rate into frozen soils on loess in laboratory conditions
Попытка определения в лабораторных условиях скорости впитывания влаги в замороженные почвы залегающие лёссе
CZUBA R., KAMIŃSKA W., STRAHL A.
s. 135-159
Oznaczanie zawartości mikroskładników w materiale roślinnym (bor, mangan, miedź, molibden, cynk, żelazo, kobalt)
Determination of trace elements in plant material
Определение содержания микроэлементов в растительном веществе
KOWALKOWSKI A.
s. 161-163
XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego. Praga 1968
XXIII Session of the International Geological Congress. Prague 1968
KOWALKOWSKI A.
s. 165-167
III Zjazd Naukowy Towarzystwa Gleboznawczego Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Kuhlungsborn
3rd Congress of the Society of Soil Science of the German Democratic Republic in Kuhlungsborn
PONDEL H.
s. 169-246
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1968
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1968
Список польских печатных работ по почвоведенрно, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1968

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam