PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1969 - 20(2)

NAZARUK M.
s. 249-276
Wpływ wzrastających dawek nawożenia azotowego oraz deszczowania na wydajność pastwisk przy zwiększającym się nawożeniu fosforowo-potasowym
Effect of increasing nitrogen rates and sprinkling irrigation on pasture productivity at increasing phosphorus-potassium fertilization
Влияние возрастающих доз азотных удобрений и дождевания на продуктивность пастбищ при увеличении фосфорно-калийного удобрения
OSTROWSKI J.
s. 277-288
Badania nad adsorpcją i dostępnością pyrazonu
Studies on the adsorption and availability of pyrazon
Исследования по адсорбции и доступности пиразона
MACIAK F., LIWSKI S.
s. 289-305
Dynamika składników pokarmowych (NPK) na uprawianym torfowisku
Dynamics of nutrients (NPK) in cultivated peat
Динамика питательных элементов (NPK) на обрабатываемом торфянике
MOSKAL S., DEŁCZEWA-WALEWA D.
s. 307-321
Przemiany nawozów fosforowych w różnych typach gleb
Transformations of phosphorus fertilizers in different soil types
Превращение фосфорных удобрений в различных типах почв
KOMORNICKI T., WĄCHALEWSKI T., ŁUKASZUK J., BOGACZ W.
s. 323-334
O materii organicznej kilku ziem ogrodniczych z województwa krakowskiego. Część I
On the organic matter of some gardening earths from the district of Krakow. Part I
О органическом веществе нескольких огородных земель из Краковского воеводства. Часть. I
ROSOCHACKA J.
s. 335-346
Charakterystyka widm absorpcyjnych w podczerwieni czterech frakcji kwasów fulwowych wydzielonych metodą W.G.C. Forsytha
Characteristics of infrared absorption spectre of four fractions of fulvic acids separated by the method of W.G.C. Forsyth
Характеристика абсорбционных спектров в инфракрасной области четырех фракций фульвовых кислот выделенных по методу В.Г.Ц. Форсайта
BORATYŃSKI K., CZUBA R., SKOWROŃSKI S.
s. 347-366
Wyniki pierwszej rotacji badań odczynu gleb Polski i ich zasobności w przyswajalny fosfor i potas
Results of the first cycle of investigations concerning acidity of Polish soils and their abundance in available phosphorus and potassium
Результаты первой ротации обследования в Польше реакции почв и их обеспеченности усвояемым фосфором и калием
MERCIK S.
s. 367-407
Zawartość składników mineralnych w roślinach w zależności od nawożenia i zmianowania
Content of mineral elements in crops depending on fertilization and crop rotation
Содержание минеральных веществ в культурных растениях в зависимости от удобрения и севосмена
MARGOWSKI Z., HERBICH M., BOROWICZ A.
s. 409-423
Wpływ warunków glebowych na rozwój topoli Populus euramericana Marilandica Bose
Influence of soil conditions on growth of poplar (Populus euramericana marilandica Bose)
Влияние почвенных условий на развитие тополи Populus euramericana marilandica Bose
KOWALIK P.
s. 425-434
Wstępne wyniki pomiarów natlenienia gleb
Preliminary results of soil oxidation measurements
Предварительные результаты измерения насыщенности почв кислородом
TOŁWIŃSKA М., CZARNOWSKA K., KONECKA-BETLEY K.
s. 435-445
Niektóre właściwości chemiczne gleb hydromorficznych
Some chemical properties of hydromorphic soils
Некоторые химические свойства гидроморфных почв
KONECKA-BETLEY K., KRÓLOWA H., KOBYLIŃSKA J.
s. 447-455
Badania paleopedologiczne na Mazowszu
Paleopedological investigations in Mazowsze region
Изучение древних почв из территории Мазовша
KABATA-PENDIAS A.
s. 457-465
IX Międzynarodowy Kongres Gleboznawczy w Adelaide
9th International Soil Congress in Adelaide
PONDEL H.
s. 467-540
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1967
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1967
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1967

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam