PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1969 - 20(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 3-23
Wpływ procesów glebotwórczych na zawartość żelaza i glinu w kompleksach próchniczno-mineralnych
Influence of soil-forming processes upon iron and aluminium content in humus-mineral complexes
Влияние почвообразовательных процессов на содержание железа и алюминия в органо-минеральных комплексах
OKRUSZKO H.
s. 25-49
Powstawanie mułów i gleb mułowych
Development of muds and mud soils
Образование илов и иловых почв
OKRUSZKO H., OŚWIT J.
s. 51-66
Gleby mułowe na tle warunków doliny dolnej Biebrzy
Mud soils on the background of conditions in the lower Biebrza river valley
Иловые почвы на фоне условий в долине нижнего течения реки Бебжи
BOROWIEC S., WYBIERALSKA A.
s. 67-79
Zróżnicowanie składu próchnicy w zależności od typu gleb i ich użytkowania
Differentiation of humus composition depending on type and utilization of soils
Дифференциация состава гумуса в зависимости от типа почв и их пользования
UZIAK S.
s. 81-97
Wpływ rzeźby terenu na typologiczne zróżnicowanie pokrywy glebowej w Karpatach fliszowych
Influence of relief upon typological differentiation of soil cover in flysh Carpathians
Влияние рельефа на типологическую дифференциацию почвенного покрова во флишевых Карпатах
FIREK A., ZASOŃSKI S.
s. 99-118
Wstępne badania niektórych własności różnie użytkowanych gleb w południowych partiach pasma Jaworzyny Krynickiej
Preliminary investigations of some properties of variously utilised soils in the southern part of the Carpathian chain of Mt. Jaworzyna Krynicka
Предварительное исследование некоторых свойств различно пользуемых почв в южной части цепи Явожыны Крыницкой
MOSKAL S., DELCZEWA-WALEWA D.
s. 119-134
Przemiany fosforanu potasu w różnych typach gleb
Potassium phosphate changes in various soil types
Превращение фосфата калия в различных типах почв
ROSZYK E.
s. 135-154
Zawartość wanadu, chromu, manganu, kobaltu, niklu i miedzi w niektórych glebach Dolnego Śląska wytworzonych z glin pylastych i utworów pyłowych. Część II. Formy rozpuszczalne
Vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel and copper content in some Lower Silesia soils, developed of silty loams and silt formations. Part II. Soluble forms
Содержание ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля и меди в некоторых почвах Нижней Силезии, образованных из пылеватых образований. Часть II. Ростворимые формы
ZEMBACZYŃSKI A.
s. 155-161
Badania nad zawartością boru w glebach województwa zielonogórskiego. Część II. Zawartość boru rozpuszczalnego w wodzie w glebach gromad Nowe Miasteczko i Nosocice
Investigations on boron conten in soils the Zielona Gora province. Part II. Water-soluble boron content in soils of the Nowe Miasteczko and Nosocice villages
Исследования по содержанию бора в почвах зел!ёногурского воеводства. Часть II. Содержание водорастворимого бора в почвах громады (общины) Нове Мястечко и Носоцице
KAC-KACAS М., BARTUZI J., MALIŃSKA H.
s. 163-170
Przyczynek do badań nad wpływem temperatury na wyniki oznaczeń dostępnych dla roślin form fosforu w glebie
On the influence of the temperature upon the results of determination of available phosphorus content in the soil
К вопросу влияния температуры на определения подвижных форм фосфора в почве
LIWSKI S., MACIAK F., STODOLAK J., JUSZCZAK F.
s. 171-194
Wpływ nawożenia mikroelementami na plony siana na łąkach nadnoteckich w Żuławce
Effect of microfertilizers upon hay yields on meadows in Noteć valley (Żuławka)
Влияние микроудобрений на урожаи сена на лугах в долине Нотеци (Жулавка)
GRESZTA J., GODZIK S.
s. 195-215
Wpływ hutnictwa cynku na gleby
Effect of zinc metallurgy on soils
Влияние цинковой металлургии на почвы
STACHAK A.
s. 217-229
Wahania wód gruntowych w glebach zespołu Mercuriali-Fagetum leśnictw Glinna i Kołowo
Ground water fluctuations in soils under the Mercuriali-Fagetum association in forest districts of Glinna and Kołowo
Осцилляция грунтовых вод в почвах ассоциации Mercuriali-Fagetum лесничеств Глинна и Колово
KRAUZE A., DOMSKA D.
s. 231-240
Kolorymetryczne oznaczanie żelaza w materiale roślinnym z zastosowaniem α,α’-dwupirydylu
Colorimetric determination of iron plant material using α,α’-dipyridyl
Колориметрическое определение железа в растительном веществе с применением α,α’- дипиридила
PLICHTA W.
s. 241-246
Fotografowanie profilów glebowych
Taking photographs of soil profiles
Фотографировани почвенных разрезов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam