PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(2)

ROSZYK E.
s. 223-247
Zawartość wanadu, chromu, manganu, kobaltu, niklu i miedzi w niektórych glebach Dolnego Śląska wytworzonych z glin pylastych i utworów pyłowych. Część I. Ogólna zawartość mikroskładników
Vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel and copper content in some Low-Silesian soils developed of silty loams and silt formations. Part I. Total micloelement content
Содержание ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля и меди в некоторых почвах Нижней Силезии, образованных из пылеватых глин и пылевидных отложений. Часть I. Валовое содержание микроэлементов
CZUBA R., ZANIUK A.
s. 249-266
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część III. Współzależność między zawartością węgla organicznego, iłu koloidalnego w glebie i jej pH a zawartością magnezu przyswajalnego i niektórych mikroelementów
Investigations on dislocation of available elements in soil profiles. Part III. Correlation between organic carbon and colloidal clay content in soil, its pH and content of available magnesium and some microelements
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть III. Взаимозависимость между содержанием органического углерода, коллоидного ила в почве и её pH а содержанием усвояемого магния и некоторых микроэлементов
SADOWSKI S., DUNAT S.
s. 267-280
Zawartość przyswajalnego molibdenu w niektórych glebach powiatów kozielskiego i prudnickiego
Available molybdenum content in some soils in Koźle and Prudnik counties
Содержание усвояемого молибдена в некоторых почвах Козельского и Прудницкого уездов
KOCIAŁKOWSKI Z., CIEŚLA W.
s. 281-292
Mikroskładniki przyswajalne w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych na Wysoczyźnie Kujawskiej
Available micronutrients in cultivated soils developed of boulder loam on Kujawy Upland
Микроэлементы в пахотных почвах образовавшихся из моренных глин на Куявской Возвышенности
REIMANN B., Z. KOCIAŁKOWSKI
s. 293-301
Niektóre mikroelementy w glebach brunatnych północnej części Równiny Kościańskiej
Some trace-elements of brown soils of northern part of Kościan Plain
Некоторые микроэлементы в бурых почвах северной части Косьцянской равнины
KRÓL H.
s. 303-315
Własności wodno-powietrzne gleb lessowych Wyżyny Lubelskiej
Air and water properties of loess soils of the Lubelska Upland
Водно-воздушные свойства лессовых почв Люблинской Возвышенности
MORACZEWSKI R., NAZARUK M.
s. 317-333
Wpływ wzrastających dawek nawożenia NPK na plonowanie łąk mineralnych
Influence of increasing NPK rates upon yielding of meadows on mineral soil
Влияние возрастающих доз NPK на урожайность минеральных лугов
GŁĘBOWSKI H.
s. 335-363
Badania nad wpływem nawozów azotowych na pobieranie magnezu przy różnym odczynie gleby
Investigations on effect of nitrogen fertilizers upon magnesium uptake at different soil acidity
Исследования по влиянию азотных удобрений на поглощения (растениями) магния при различной реакции почвы
KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
s. 365-403
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część II. Własności gleb bielicowych
Podzolic soils of Ostrzeszow Hills developed of periglacial accumulation sands. Part II. Podzolic soil properties
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образованные из песков перигляциальной аккумуляции. Часть И. Свойства подзолистых почв
STRZELCZYK A.
s. 405-425
Metody badania grzybów glebowych
Methods of studying of soil fungi
Методы исследования почвенных грибов
KOWALSKI M., STANIEWSKI R., STRZELCZYK E.
s. 427-435
Metody badania bakteriofagów występujących w glebie
Investigation methods of bacteriophages occuring in soil
Методы изучения бактериофагов выступающих в почве
BOROWIEC J., POMIAN J.
s. 437-457
Technika wykonywania utrwalonych monolitów glebowych
Technique of making stabilized soil monolites
Техника изготовления закреплённых почвенных монолитов
KOWAL W.
s. 459-462
Określanie ilości gleby zawartej w wodzie metodą wagową
Determination of soil content in water by weighing method
Определение включений почвы в воде по весовому методу
PRACOWNICY ZAKŁADU MIKROBIOLOGII IUNG W PUŁAWACH
s. 463-468
Profesor Doktor Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1891-1968)
Professor Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1891-1968)
PONDEL H.
s. 469-540
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1966
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1966
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1966

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam