PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(1)

KUŹNICKI F., SKŁODOWSKI P.
s. 3-25
Przemiany substancji organicznej w niektórych typach gleb Polski
Organic substance changes in some soil types in Poland
Превращение органического вещества в некоторых типах почв Польши
KOWALKOWSKI A., NOWAK G.
s. 27-49
Gleby bielicowe Wzgórz Ostrzeszowskich wytworzone z piasków akumulacji peryglacjalnej. Część I. Warunki środowiska glebotwórczego
Podzolic soils of Ostrzeszów Hills developed of periglacial accumulation sands. Part I. Conditions of soil-forming environment
Подзолистые почвы Остржешовских Холмов образовавшиеся из песков перигляциальной аккумуляции. Часть 1. Условия почвообразовательной среды
KONECKA-BETLEY K.
s. 51-97
Zagadnienie żelaza w procesie glebotwórczym
Iron problem in soil-forming process
Проблема железа в почвообразовательном процессе
SKŁODOWSKI P.
s. 99-119
Rozmieszczenie siarki w profilach glebowych niektórych typów gleb Polski
Sulphur distribution in the profiles of some soil types in Poland
Распределение серы в профиле некоторых почвенных типов в Польше
KOTER M., KRAUZE A., FILUS. D.
s. 121-133
Badania nad zawartością mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część III. Kobalt
Study of the content of microelements in crops in the Olsztyn province. Part III. Cobalt
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Олыитинского воеводства. Часть III. Кобальт
CZUBA R., STRAHL A., ANDRUSZCZAK E.
s. 135-150
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część I. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w profilach glebowych
Study on distribution of available elements in soil profiles. Part I. Available phosphorus, potassium and magnesium content in soil profiles
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть 1. Содержание усвояемого фосфора, калия и магния в почвенных профилях
CZUBA R., STRAHL A., KAMIŃSKA W.
s. 151-166
Badania nad rozmieszczeniem przyswajalnych składników w profilach glebowych. Część II. Zawartość przyswajalnego boru, miedzi i molibdenu oraz manganu aktywnego w profilach glebowych
Study on distribution of available elements in soil profiles. Part II. Available boron, copper and molybdenum and active manganese content in soil profiles
Исследования по распределению усвояемых элементов в почвенном профиле. Часть II. Содержание усвояемого бора, меди и молибдена, а также активного марганца в почвенных профилях
GRZESIUK W.
s. 167-173
Nefelometryczne oznaczanie siarki siarczanowej w roślinach
Nephelometric determination of sulphate sulphur in plants
Нефелометрическое определение сульфатной серы в растениях
WĄCHALEWSKI T.
s. 175-183
O czynnościach powierzchniowych związków próchnicznych rozpuszczalnych w alkaliach
Superficial action of humus compounds dissoluble in alkalies
О поверхностной активности гумусовых соединений растворимых в щелочах
DECHNIK I., DUBIEL W., DUDZIAK S., BARNAT A.
s. 185-196
Wpływ sposobu pobierania próbek na wyniki oznaczeń odczynu i zasobności gleb dla celów praktyki rolniczej
Effect of soil sampling way upon the results of soil reaction and richness determinations for practical farming purposes
Влияние способа взятия образцов на результаты определения pH и обеспеченности почв для целей агрономической практики
CZUBA R., EIS В., IGNATOWICZ I., KLEIN T., KLONDER B., SKOWROŃSKI S., WŁODARCZYK Z., WOJTAS R., WÓJCIK В.
s. 197-210
Badania nad zawartością przyswajalnego fosforu i potasu w glebie oraz jej pH w zależności od sposobu suszenia próbek
Study on available phosphorus and potassium in soil and its pH determination depending on method of drying samples
Изучение зависимости содержания усвояемого фосфора и калия в почве и значений ее pH от способа сушки образцов
FIREK A., ZASOŃSKI S.
s. 211-215
Wciskacz do pobierania próbek glebowych o nienaruszonym układzie do oznaczeń niektórych własności fizycznych
A new process-in device to take undisturbed soil cores for determination of some physical properties of soil
Прибор для взятия почвенных образцов с ненарушенным строением для определения некоторых физических свойств
NOWAK M.
s. 217-219
Profesor doktor Zygmunt Golonka (1888-1967)
Professor Zygmunt Golonka (1888-1967)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam