PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 18(2)

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
s. 331-334
Profesor Doktor Jan Tomaszewski
Professor Jan Tomaszewski
TOMASZEWSKI J.
s. 335-357
Nowy kierunek w systematyce gleb Polski
A new trend in the classification of Polish soils
Новое течение в систематике почв Польши
TOMASZEWSKI J.
s. 359-368
Schemat systematyki gleb leśnych Polski
A classification scheme for Polish forest soils
Схема систематики лесных почв Польши
UGGLA H.
s. 369-414
Bagienne i murszowe gleby gytiowiska Gązwa
Bog and mull soils of the gyttja moorland at Gązwa
Болотные и муршевые почвы гиттиевого болота Гонзва
UGGLA H., MIROWSKI Z., GRABARCZYK S., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J., SOLARSKI H.
s. 415-447
Proces erozji wodnej w terenach pagórkowatych północno-wschodniej części Polski
Process of erosion in hilly areas of north-eastern part of Poland
Процесс водной эрозии и холмистых районах северо-восточной части Польши
KĘPKA M.
s. 449-465
Wapń, potas i magnez w niektórych glebach Niziny Mazowieckiej wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego
Calcium, potassium and magnesium in some sand soil formed from sand of different geological origin of the Mazowiecko-Lowland
Кальций, калий и магний в некоторых почвах Мазовецкой Низменности образовавшихся из песков различного геологического происхождения
GREINERT H.
s. 467-486
Kobalt w niektórych glebach mineralnych Pomorza Zachodniego
The presence of cobalt in some mineral soils of western Pomerania
Кобальт в некоторых минеральных почвах Западного Поморья
ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
s. 487-493
Bor przyswajalny w najważniejszych typach gleb północnej części województwa zielonogórskiego
Available boron in the most important types of soils of the northern part of the Zielona Gora voivodship
Доступный бор в важнейших типах почв северной части зелёногурского воеводства
KOTER M., KRAUZE A., FILUS D.
s. 495-508
Badania nad występowaniem mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część I - Miedź
Studies of the micronutrients content of plants cultivated under the Olsztyn province conditions. Part I. - Copper
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Олыптинского воеводства. Часть I - Медь
KOTER M., KRAUZE A., FILUS D.
s. 509-522
Badania nad zawartością mikroelementów w roślinach uprawnych województwa olsztyńskiego. Część II - Mangan
Studies of the content of micronutrients of plants cultivated under Olsztyn province conditions. Part II. - Manganese
Исследования по содержанию микроэлементов в культурных растениях Ольштинского воеводства. Часть II - Марганец
DELCZEWA-WALEWA D., MOSKAL S.
s. 523-535
Wpływ długoletniego zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych fosforanów w glebie
Effects of long time differential manuring on the level of various phosphates in soil
Влияние длительного дифференцированного удобрения на содержание различных фосфатов в почве
REIMANN B., MICHAJLUK L., BOROWICZ A.
s. 537-545
Szkodliwy wpływ niektórych form siarki na gleby terenów przyfabrycznych przy Poznańskich Zakładach Przemysłu Chemicznego w Poznaniu-Zegrzu
Toxicity of some forms of sulfur compounds on soils in close vicinity to the Sulfur Chemical Factory at Poznań-Zegrze
Отрицательное действие некоторых соединений серы в почвах промышленных районов
TURSKI R., FLIS M.. MISZTAL M.
s. 547-552
Porównanie niektórych metod oznaczania ogólnej ilości związków organicznych w glebie
Comparative estimate of some methods for determining the total content of organic compounds in soil
Сравнение некоторых методов определения общего количества органических соединений в почве
CZUBA R., KARDASZ T., KLEIN T., KLONDER B., MICHALIK G., WOJTAS R., ZEMBACZYŃSKI A.
s. 553-571
Badania nad zastosowaniem błękitu metylenowego do oznaczania składu mechanicznego i potrzeb wapnowania gleb
Research on the application of methylene blue for determining mechanical composition and calcium requirements of soil
Исследования по применению метиленового синего для определения механического состава и потребностей в известковании почв
CZUBA R., KLEIN T., SKOWROŃSKI S., WŁODARCZYK Z., WÓJCIK В., WOJTAS R., ZEMBACZYŃSKI A.
s. 573-587
Zawartość fosforu i potasu przyswajalnego w glebie oraz jej pH w zależności od terminu pobierania próbek
Content of available phosphorus and potassium in soil and its pH value in dependence on the sampling term
Содержание в почве доступного фосфора и калия и сс pH в зависимости от срока взятия образцов
SAPEK A., HEINSCH K.
s. 589-596
Zawartość białka, włókna karotenu i składników mineralnych w sianie pierwszego pokosu zebranym w roku 1965 w PGR województwa koszalińskiego
Protein, fibre, carotene and mineral constituent levels in hay of first swaths harvested in state farms of the Koszalin voivodship in the year 1965
Содержание белка, волокнистых частей, каротена и минеральных элементов в сене первого укоса из сбора 1965 года в госхозах Кошалинского воеводства
ZIMONT H.
s. 597-604
Wpływ związków próchnicznych na tworzenie się wodoodpornej struktury glebowej oraz przebieg procesu nitryfikacji w glebach typu bielicowego Syberii Wschodniej
Influence of humic compounds on the formation of water resistant soil structure and on the nitrifying process in podzolic soils of Eastern Siberia
Влияние гумусовых веществ на образование водопрочной почвенной структуры и процесс нитрификации в дерновоподзолистых целинных и окультуренных почвах восточной Сибири

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam