PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1966 - 16(2)

BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
s. 301-326
Badania nad przystosowaniem do oznaczeń seryjnych metody Grigga służącej do określania w glebie przyswajalnego molibdenu
Studies on adaptation of Grigg’s method for determination of available soil molybdenum to routine analysis
Исследования по применению метода Григга для массовых определений усвояемого молибдена в почве
KOWALIŃSKI S., BOGDA A.
s. 327-356
Przydatność polskich żywic syntetycznych do sporządzania mikroskopowych szlifów gleb
The usefulness of Polish synthetic resins for making microscopic thin sections of soils
Пригодность польских синтетических смол для изготовления микроскопических почвенных шлифов
KOWALKOWSKI A.
s. 357-411
Główne kierunki rozwoju gleb w warunkach środowiska morfogenetycznego Wzgórz Dalkowskich
Main trends in development of soils in conditions of Dalkowo Hills morphogenetic environment
Основные направления развития почв в условиях морфогенетической среды Дальковских Холмов
KONECKA-BETLEY K.
s. 413-430
Przyczynek do poznania minerałów ilastych w glebach wytworzonych z lessów
A contribution to the study of clay minerals in soils from loesses
К познанию глинистых минералов в почвах образовавшихся из лессов
MORACZEWSKI R.
s. 431-448
Wpływ nawożenia i użytkowania kośnego łąki na wykorzystanie azotu torfowiska i bilans składników pokarmowych
Effect of fertilizer treatment and permanent cutting of meadows on the utilization of peat nitrogen and the nutrient balance
Влияние удобрения и укосного пользования луга на использование азота торфяника и баланс питательных элементов
KARDASZ T., RUZIEWICZ J.
s. 449-457
Przystosowanie do analiz seryjnych metody Scharrera i Schaumloffela oznaczania miedzi w wyciągach glebowych
Adaptation of Scharrer and Schaumloffers method of copper determination in soil extracts to routine analysis
Адаптация метода Шаррера и Шаумлёффеля для массовых определений меди в почвенных вытяжках
HENRYK PONDEL
s. 459-539
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej, rok 1964
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1964
Список польских печатных рабог по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1964

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam