PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1966 - 16(1)

CZUCHAJOWSKI L., KRZECZEK J.
s. 3-23
Udział chinonów w strukturze kwasów huminowych w świetle widm absorpcyjnych w podczerwieni nowych związków modelowych
Contribution of quinones to the structure of humic acids in view of infrared absorption spectra of some new model compounds
Участие хинонов в строение гуминовых кислот новых модельных соединений в свете спектров абсорбции и инфра красной части (спектра)
KOTER М., MAZUR T., ZIENKIEWICZ H.
s. 25-39
Zastosowanie jonitów do badań nad przemieszczaniem się składników pokarmowych w glebach
Application of ion exchangers to investigations of the displacement of nutrients in soils
Применение ионообменных смол в исследованиях по перемещению питательных элементов в почвах
BORATYŃSKI K., KOSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
s. 41-51
Zawartość miedzi w rożnych wyciągach glebowych
Cooper content in various soil extracts
Содержание меди в различных почвенных вытяжках
KOBUS J., PACEWICZOWA T.
s. 53-65
Wpływ minerałów ilastych na czynność biologiczną gleb lekkich (Część II)
Effect of clay minerals on the biological activity of light soils
Влияние глинистых минералов на биологическую активность лёгких почв
MOLSKA I.
s. 67-84
Wpływ drobnoustrojów na wodoodporność gruzełków glebowych
Influence of microorganisms on water stability of soil aggregates
Влияние микроорганизмов на водопрочность почвенных агрегатов
ADAMUS М., BORATYŃSKI K., KARDASZ T.
s. 85-92
Przydatność metody siarczynowej i hydrochinonowej oznaczania manganu aktywnego w glebie do oceny zasobności gleb w mangan
Suitability of the sulphite and hydroquinone method of active soil manganese determination for estimates of manganese abundance in soil
Пригодность сульфитного и гудрохинонового метода определения активного марганца в почве для оценки обеспеченности почв марганцем
MAŁYSOWA E., BORS J.
s. 93-101
Sr-90 w glebach użytkowanych rolniczo na terenie województwa wrocławskiego
Sr-90 in cultivated soils of the Wrocław voivodship
Sr-90 в почвах сельскохозяйственного пользования на территории Вроцлавского воеводства
CZUBA. R., KAMIŃSKA W., STRAHL A.
s. 103-112
Zawartość manganu aktywnego w glebach niektorych powiatów województwa wrocławskiego
Active manganese contents in soils of some districts of Wrocław voivodship
Содержание активного марганца в почвах некоторых районов Вроцлавского воеводства
KOZAKIEWICZ A.
s. 113-130
Nowe poglądy na skład próchnicy niektorych typów gleb mineralnych w świetle wyników uzyskanych zmodyfikowaną metodą I. Tiurina (Część I)
A new conception of the composition of humus in some types of mineral soils in the light of results obtained with a modified I. Tiurin method
Новые воззрения на состав гумуса некоторых типов минеральных почв в свете результатов полученных по видоизменённому методу И. Тюрина
ŁAKOMIEC I.
s. 131-156
Wpływ wieloletniego nawożenia na skład związków próchnicowych w glebach bielicowych
Effect of many-years fertilizer treatment on the compositions of humus compounds in podzols
Влияние длительного удобрения на состав соединений гумуса в подзолистых почвах
ŁAKOMIEC I.
s. 157-170
Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość kationów Mg, Ca, Al i Fe w profilu gleby bielicowej
Effect of many-years fertilizer treatment on contents of Mg, Ca, Al and Fe cations in podzolic soils
Влияние длительного удобрения на содержание катионов Mg, Ca, AI и Fe в профиле подзолистой почвы
KLESZCZYCKI A., ŁAKOMIEC I.
s. 171-191
Wpływ wieloletniego nawożenia na właściwości fizyko-chemiczne kwasów huminowych
Effect of many-years fertilizer treatment on the physico-chemical properties of humic acids
Влияние длительного удобрения на физико-химические свойства гуминовых кислот
BROGOWSKI Z.
s. 193-208
Metodyka oznaczania mineralnego i organicznego fosforu w glebie
Methods of determining mineral and organic phosphorus in soils
Методика определения минерального и органического фосфора в почве
BROGOWSKI Z.
s. 209-240
Fosfor organiczny i mineralny w niektórych glebach piaskowych Polski
Organic and mineral phosphorus in some sandy soils of Poland
Органический и минеральный фосфор в некоторых песчаных почвах Польши
MERCIK S.
s. 241-273
Studia nad zależnością między zasobnością gleb w azot a plonem roślin i działaniem nawozów azotowych
Studies on correlations between soil nitrogen contents, crop yields and the effect of nitrogen fertilizers
Изичение зависимости между обеспеченностью почв азотом а урожаем и действием азотных удобрений
WALCZYNA J.
s. 275-296
Przydatność metod Aspergillus niger do oznaczania dostępnego azotu, fosforu i potasu w glebach łąkowych
Suitability of the Aspergillus niger method for determination of available nitrogen, phosphorus and potassium in grassland soils
Пругодность метода Aspergillus niger для определения доступного азота, фосфора и калия в луговых почвах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam