PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(dod.)

XVII ZJAZD POŚWIĘCONY PROBLEMOM GLEBOZNAWSTWA ROLNICZEGO, KIELCE, 2-4 IX.1965

STRZEMSKI M.
s. 3-51
Podział rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski na kompleksy według przyrodniczych zasad racjonalnego użytkowania
Division of productive agricultural areas into categories, based on natural principles of effective land utilization
Einteilung der polnischen Acker- und Grunlandboden gemass ihrer rationellen Benutzung

Classification pratique des sols d’apres les directions generales de l’exploitation des terrains agricoles terres labourables et prairies en Pologne

Классификация земель пахотных угодий, сенокосов и пастбищ по их пригодности к возделыванию сельскохозяйственных культур
STRZEMSKI M.
s. 53-83
Regiony litologiczno-glebotwórcze województwa kieleckiego
Lithlogic and soil-forming regions of Kielce voivodeship
Почвенно-литологические провинции Келецкого воеводства
ŚWIĘTOCHOWSKI В.
s. 85-97
Gleba, roślina a mapy rolniczo-glebowe
Plant, soil and agricultural soil maps
Растение, почва и агро-почвенные карты
WITEK T.
s. 99-117
Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych
The text and methods of large-scale land classification mapping
Содержание крупномасштабных карт рационального использования земель и методы их составления
SIUTA J.
s. 119-128
Zakres prac analitycznych wykonywanych do map glebowych w skalach 1:5000 i innych oraz wykorzystanie tej dokumentacji dla syntez problemowych
Analytical work conducted for soil agricultural utilization maps (scale in cm, 1:5000 and other) and its adjustment to the different scientific investigation
Объём аналитических работ проводимых при составлении почвенных карт в масштабе 1 : 5000 и иных и использование этой документации в проблемных синтезах
KLATKA T.
s. 129-162
Geomorfologia Gór Świętokrzyskich
Geomorphology of the Świętokrzyskie Mountains (Holy Cross Mountains)
Геоморфология Свентокшиских гор
BIRECKI М., TRZECKI S.
s. 163-168
Przemieszczanie się wód w warstwie ornej dwu rożnych gleb nie nasyconych wodą
Displacement of waters in the arable layer of two different soils unsaturated with water
Перемещение вод в пахотном горизонте двух различных почв ненасыщенных водой
KOWALIŃSKI S., PUL W.
s. 169-173
Zależność oporów gleby od jej porowatości i wilgotności
Dependence of soil resistance on its porosity and moisture
Зависимость сопротивления почвы от ее пористости и влажности
ŚWIĘCICKI С.
s. 175-179
Metoda Pallmanna, Eichenbergera i Haslera oznaczania temperatury (eT) gleby za pomocą inwersji cukru w modyfikacji C. Święcickiego
A modification of Pallmann, Eichenberger and Hasler’s method of soil temperature (eT) determination by means of sugar inversion
Модификация метода Палльманна, Ейхенбергера и Хаслера по обозначению температуры почв (еТ) с помощью
REIMANN B., MUCHA W., PAŁUCKI F.
s. 181-188
Wstępne badania nad właściwościami fizycznymi niektórych gleb bielicowych
Preliminary investigations on the physical properties of some podsols
Предварительное исследование физических свойств некоторых подзолистых почв
BOĆKO J.
s. 189-192
Wypłukiwanie żelaza z gleby nawadnianej ściekami o rożnych stosunkach powietrzno-wodnych
Leaching of soil iron in sewerage irrigation under various air and water conditions
Выщелачивание железа из почвы орошаемой сточными водами при различных воздушно-водяных соотношениях
DOMŻAŁ H., MALICKI M.
s. 193-197
Stacjonarna elektroda-sonda do pomiarów dynamiki wilgotności gleb wytworzonych z piasków
Stationary sounding electrode for measurement of moisture dynamics in soils from sands
Стационарный электрод - зонд для измерения динамики влажности в почвах образовавшихся из песков
KRÓL H.
s. 199-206
Porównanie kilku metod oznaczania pojemności wodnej polowej
Comparative determination of field capacity with different methods
Сравнение нескольких методов определения полевой влагоемкосги
KRÓL H.
s. 207-209
Porównanie wartości współczynnika więdnięcia oznaczonego dwiema pośrednimi metodami
Comparison of wilting coefficient values determined by two indirect methods
Сравнение величины коэффициента завядания обозначенного двумя косвенными методами
ZEMBACZYŃSKI A.
s. 211-214
Porównanie wyników oznaczeń składu mechanicznego gleb metodami polową i laboratoryjną
Comparison of results obtained in determination of mechanical soil composition by field and laboratory methods
Сравнение результатов определения механического состава почв по полевому и лабораторному методам
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
s. 215-218
Profilowe zróżnicowanie składu próchnicy w glebach różnych kategorii użytkowych
Profile differentiation of humus composition in soils of different utilization categories
Дифференциация состава перегноя в профиле почв из различных категорий землепользования
KOWALIŃSKI S., DROZD J.
s. 219-221
Wpływ sposobu wytrącania kwasów huminowych na wartość wskaźnika Ch/Cf
Influence of the mode of precipitation of humic acids on the humic acids/fulvic acids index
Влияние способа осаждения гуминовых кислот на значение показателя гуминовые кислоты/фульвовые кислоты
REIMANN B., MUCHA W., LACHOWSKI H.
s. 223-228
Frakcjonowanie związków próchnicznych w zależności od stężenia jonów wodorowych
Fractionation of humus compounds in relation to hydrogen ion concentration
Фракционирование гумусовых соединений в зависимости от концентрации водородных ионов
SCHILLAK R., KAJA L.
s. 229-234
Porównanie potrzeb wapnowania gleb wyznaczonych metodą Kappena z pomiarami pH zawiesiny glebowej w wodzie, w 1n roztworze KCl i w roztworze buforowym
Comparison of lime requirements of soils tested by the Kappen method with pH measurements of soil suspensions in water, in 1 n KCl solution and buffer solution
Сравнение потребностей в известковании обозначенных по методу Каппена с измерениями pH почвенной суспензии в воде, в 1н растворе КСl и в буферном растворе
ADAMCZYK В.
s. 235-239
Uwagi w sprawie oznaczeń pH w glebach piaszczystych kwaśnych
Remarks on pH determination in acid sandy soils
Замечания к вопросу определения pH в кислых песчанистых почвах
MUCHA W., LACHOWSKI H.
s. 241-246
С i N oraz stosunek С : N w różnych frakcjach substancji organicznej gleby
С and N content and the С : N ratio in various fraction of soil organic matter
С и N и соотношение С : N в различных фракциях органического вещества почвы
TURSKI R., LIPIŃSKA M.
s. 247-250
Dynamika kwasów huminowych w uprawnej glebie bielicowej wytworzonej z lessów głębokich
Dynamics of humic acids in cultivated podsolic soil from deep loesses
Динамика гуминовых кислот в обрабатываемой подзолистой почве, образовавшейся из мощного лёсса
KABATA-PENDIAS A.
s. 251-260
Niektóre pierwiastki śladowe w rędzinach województwa kieleckiego
Content of certain trace elements in rendzinas of the Kielce region
Некоторые микроэлементы в рендзинах Келецкого воеводстка
KABATA-PENDIAS A., GAŁCZYŃSKA В.
s. 261-265
Rozmieszczenie pierwiastków śladowych w niektórych glebach piaszczystych regionu świętokrzyskiego
Trace elements distribution in sandy soils of the Holy Cross Mts. region
Распределение микроэлементов в некоторых песчаных почвах свентокшиского района
PIOTROWSKA M.
s. 267-272
Pierwiastki śladowe w niektórych glebach lessowych regionu opatowsko-sandomierskiego
Trace elements in some loess soils of the Opatów-Sandomierz region
Микроэлементы в некоторых лессовых почвах опатовско-сандомерской окрестности
CZEKALSKI A., KOCIAŁKOWSKI Z.
s. 273-281
Zawartość niektorych mikroelementów w glebach Wielkopolski
Content of some trace elements in the soils of Wielkopolska
Содержание некоторых микроэлементов в почвах Велькопольши
GLIŃSKI J.
s. 283-287
Oznaczanie pierwiastków śladowych w ekstraktach glebowych spektrograficzną metodą dodatków
Determination of trace elements in soils extracts by additive spectrographic method
Определение микроэлементов в почвенных экстрактах по спектральному методу добавок
ANDRZEJEWSKI M.
s. 289-294
Niektóre właściwości optyczne związków próchnicznych w zależności od ich stężenia i sposobu rozpuszczania
Some optical properties of humus compounds related with their concentration and the kind of solution
Некоторые оптические свойства гуминовых кислот в зависимости от их концентрации и рода раствора
CIEŚLA W.
s. 295-298
Adaptacja metody Jacksona przygotowania próbek gleby do celów analizy chemicznej i innych badań glebowych
Adaptation of Jackson’s method of soil sample preparation to mechanical analysis and other soil tests
Адаптация метода Джексона о подготовке почвенных образцов для анализа механического состава и других почвенных исследований
MOTOWICKA-TERELAK T.
s. 299-304
Zależność między odczynem a efektem barwnym związków żelaza dwuwartościowego w roztworach i zawiesinach koloidalnych
Relationship between reaction and color effect of bivalent ferrum compounds in solutions and colloidal suspensions
Зависимость между реакцией и цветным эффектом (окраской) соединений двухвалентного железа в растворах и коллоидных суспензиях
MICHAJLUK L.
s. 305-309
Bromowanie i nitrowanie próchnicy i kwasów próchnicznych jako jedna z metod ich wydzielania i frakcjonowania
Bromination and nitration of humus and of humic acids as a method of their separation and fractionation
Бромирование и нитрование перегноя и гумусовых веществ как один из методов их выделения и фракционирования
GLIŃSKI J., TURSKI R.
s. 311-314
Zależność między zawartością miedzi a składem frakcjonarnym kwasów huminowych w glebach
Correlation between copper content and composition of humic acid fractions in soils
Зависимость между содержанием меди и фракционарным составом гуминовых кислот в почвах
GIEDROJĆ B.
s. 315-318
Zawartość węgla i azotu w niektórych frakcjach gleby piaszczystej
Carbon and nitrogen contents in some fractions of sand soil
Содержание углерода и азота в некоторых фракциях песчаной почвы
DRABENT Z., MAZUR T., RACZYŃSKI W.
s. 319-323
Zastosowanie C-14 do badań nad mineralizacją aminokwasów w glebach
Application of C-14 to research on mineralization of amino acids in soil
Применение C-14 в исследованиях по минерализации аминокислот в почве
DRABENT Z., MAZUR T., RACZYŃSKI W.
s. 325-327
Rozkład mocznika znaczonego C-14 w glebie
Decomposition of C-14 - labelled urea in soil
Разложение мочевины меченной C-14 в почве
KOWALIŃSKI S., DROZD J.
s. 329-335
Wpływ odczynu roztworu pirofosforanu sodu na wyniki składu frakcjonowanego związków próchnicznych
The influence of the reaction of sodium pyrophosphate solution upon the results of fractional composition of humus compounds
Влияние реакции раствора пирофосфата натрия на результаты фракционированного состава гумусовых соединений
RUSZKOWSKA М., NURZYŃSKI J.
s. 337-340
Przyswajalność manganu w niektórych glebach województwa kieleckiego w latach 1964-1965
Available manganese in some soils of Kielce voivodeship in 1964-1965
Усвояемость марганца в некоторых почвах Келецкого воеводства в гг. 1964-1965
CZUBA R.
s. 341-343
Zawartość manganu aktywnego w glebie po ośmioletnim rożnym nawożeniu
Soil contents of active manganese after eight years of different fertilizer treatment
Содержание активного марганца в почве после восьмилетнего различного удобрения
CZUBA R., PASEK В., SKRZYPEK М.
s. 345-347
Wpływ rożnych rodzajów wapna odpadkowego na zmiany pH gleby
Effect of different kinds of industrial waste lime on changes in soil pH
Влияние различных видов известковых отходов на изменение pH почвы
MARGOWSKI Z.
s. 349-353
Z badań nad metodyką ilościowego oznaczania mezofauny glebowej
A contribution to the methodics of numerical determination of the soil mesofauna
Из исследований по методике количественного определения почвенной мезофауны
DZIEŻYC J., ROJEK S., TRYBAŁA M.
s. 355-360
Wpływ wysokiego nawożenia i nawadniania w rożnych płodozmianach na produkcyjność gleb piaszczystych IV i V klasy bonitacyjnej
Effects of intensive fertilization and irrigation with different crop rotation on soil productivity in sand soils of productivity class IV and V
Влияние высоких доз удобрения и орошения в различных севооборотах на продуктивность песчаных почв IV и V бонитировочного класса
DZIEŻYC J., ŚWIDZIŃSKI W., WERKA T.
s. 361-366
Zależność między klasą bonitacyjną gruntów ornych a strukturą zasiewów i wielkością produkcji polowej
Relations between the productivity class of arable soils, structure of cultures and magnitude of field production
Зависимость между бонитировочным классом пашен а структурой посевов и величиной полевой продукции
DZIEŻYC J., ROJEK S.
s. 367-373
Wpływ roślin uprawnych na temperaturę górnej warstwy gleby
Effect of culture plants on temperature of the upper soil layer
Влияние культурных растений на температуру верхнего слоя почв
SZOSZKIEWICZ J., DENISIUK Z.
s. 375-379
Warunki glebowe ważniejszych zbiorowisk łąk łęgowych w dolinie środkowego odcinka Warty
Soil conditions of more important of moist meadow associations in a middle valley of the Warta river
Почвенные условия важнейших растительных ассоциаций на заливных лугах в долине среднего течения р. Варты
DENISIUK Z., SZOSZKIEWICZ J.
s. 381-386
Wpływ niektórych czynników siedliska na rozwój zbiorowisk turzycowych w dolinie Warty
Influence of some habitat factors on development of sedge communities in a valley of the Warta river
Влияние некоторых факторов местообитания на развитие осоковых ассоциаций в долине р. Варты
RADOMSKA M.
s. 387-390
Przyczynek do badań nad pogłębianiem uprawy na madzie lekkiej
A contribution to the studies on deeping of tillage light mada soils
К исследованиям по углублению обработки по легкой маде
GUTMAŃSKI I.
s. 391-396
Wpływ torfu naturalnego i formalinowego na wartość nawozową krajowej mączki fosforytowej
Influence of natural and formalin-treated peat on the fertilizing value of Polish phosphorite meal
Влияние торфа естественного и обработанного формальдегидом на удобрительную ценность отечественной фосфоритной муки
GOŹLIŃSKI H.
s. 397-401
Wpływ siarki (SO4) na plon owsa i gorczycy na tle wzrastającego nawożenia azotowego
Effect of sulphur (SO4) on oat and mustard crops at the background of increasing nitrogen fertilization
Влияние серы (SO4) на урожай овса и горчицы на фоке возрастающего азотного удобрения
GONET Z.
s. 403-406
Doświadczenie obserwacyjne nad nawożeniem gleb piaszczystych gliną
Visual experiments with loam dressings on sand soils
Разведочный опыт по удобрению песчаных почв глиной
HORAWSKI M.
s. 407-411
Mineralne składniki nawozowe w glebach torfowych
Mineral fertilizing constituents in peat soils
Минеральные питательные элементы в торфяных почвах
ZEMBACZYŃSKI A.
s. 413-416
Badania nad zależnością między kwasowością i zasobnością gleb w przyswajalny fosfor i potas a plonami niektórych roślin uprawnych
Investigations on correlations of soil reaction and abundance of some nutrients with plant crops
Исследование зависимости между кислотностью и обеспеченностью почв а урожаем некоторых культурных р аст ений
ANDRUSZCZAK E., CZUBA R.
s. 417-420
Niektóre parametry zasobności brunatnych gleb województwa wrocławskiego
Some abundance parameters in brown soils of Wrocław voivodeship
Некоторые показатели обеспеченности бурых почв из Вроцлавского воеводства
ŁOGINOW W., CWOJDZIŃSKI W.
s. 421-427
Badania odczynu i zasobności gleb w Zakładzie Doświadczalnym IUNG Baborówko
Investigations on soil reaction and nutrient contents at Experimental Station Baborówko IUNG
Исследование реакции и обеспеченности почв на Опытной Станции И. А. У. и П. - Баборувко
DOBRZAŃSKI В., DECHNIK I., GLIŃSKI J.
s. 429-432
Próba wyceny wartości rolniczej gleb uprawnych wytworzonych z utworów pyłowych
Tentative assessment of the agricultural value of culture soils from silt formations
Попытка таксации агрономической ценности пахотных почв развившихся из пылистых образований
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 433-436
Ustalenie wieku chronosekwencji glebowej na mierzejach Bramy Świny metodą radiowęgla C-14
The C-14 age determination of the soil chronosequences on the spits in the Swina Pass
Определение долговечности хронопоследовательности почвообразования на косах Ворот Свины по методу радиоактивного углерода С-14
ADAMCZYK В.
s. 437-442
Wtórne przekształcenia okrywy glebowo-roślinnej w objętych starym kopalnictwem północno-zachodnich rejonach Gór Świętokrzyskich
Secondary transformations of the soil and plant cover in the northwestern region of the Świętokrzyskie Mts., formerly under mining exploitation
Вторичные преобразования почвенно-растителы-юго покрова в северо-западных, занятых старыми рудниками, районах Свентокшиских гор
KOWALKOWSKI A., BERGER L.
s. 443-448
Subfosylna malakofauna jako wskaźnik pedogenezy w holocenie
Subfossil malacofauna as indicator of pedogenesis in Holocene
Ископаемые моллюски как показатель почвообразовательных процессов в голоцене
JABŁOŃSKI В.
s. 449-453
Wpływ jednorazowej orki pogłębionej na mikromorfologię mady lekkiej
Effect of a single deep ploughing on micromorphology of a light mada soil
Влияние однократной углубительной вспашки на микроморфологию легкой мады
MARCINEK J.
s. 455-458
Niektóre aspekty badań gleboznawczych terenów przeznaczonych do melioracji
Some aspects of soil survey on the irrigation-drainage project areas
Некоторые аспекты почвенных исследований на территориях предназначенных для мелиорации
GRYNIA M.
s. 459-464
Gleby łąk trzęślicowych w świetle analizy porównawczej
The soils of moor grass meadows in the light of comparative analysis
Почвы молиниевых лугов в свете сравнительного анализа
OCZOŚ Z.
s. 465-468
Kompleksy glebowo-rolnicze powiatu kozienickiego na mapie
Agricultural soil somplexes of Kozienice district on map
Агропроизводственные сочетания почв Козеницкого уезда на карте
TRUSZKOWSKA R.
s. 469-475
Potrzeba zastosowania maszyn matematycznych do syntezy i analizy dokumentacji gleboznawczo-kartograficznej
Computers required for synthesis and analysis of pedologie and cartographic documentation
Необходимость применения математических машин для синтеза и анализа почвенно-картографической документации
OSTROWSKI J.
s. 477-482
Potrzeby i zasady sporządzania kartoteki profilów glebowych na kartach perforowanych
Need of a catalogue of soil profiles and proposed pattern of punch cards
Основы составления картотеки профилей на перфокартах
WOJCIECHOWSKI J., NIKLEWSKI М., SZYMAŃSKI S., ŁOGINOW W.
s. 483-491
Projekt ujednolicenia zasad nomenklatury humusu
Proposed unification of the principles of humus nomenclature
Проект унифицирования принципов номенклатуры гумуса
BOROWIEC J., DOMŻAŁ H.
s. 493-496
Technika wykonywania klejonych monolitów glebowych przy zastosowaniu polioctanu winylu
Protective polyvinyl acetate covering for soil monoliths
Техника изготовления клеевых почвенных монолитов с применением поливинилацетата

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam