PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(2)

KOMORNICKI T., ZASOŃSKI S.
s. 315-330
Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb
On the reproducibility of results in determinations of some physical soil properties
Воспроизводимость результатов определений некоторых физических свойств почвы
KOTER М., BARDZICKA B., KRAUZE A.
s. 331-344
Ocena przydatności niektórych ekstraktorów do oznaczania dostępnego cynku w glebach
Effectivity tests of some extractants in determination of available soil zinc
Оценка пригодности некоторых растворителей для определения доступного цинка в почвах
KUŹNICKI F.
s. 345-408
Właściwości i typologia gleb wytworzonych z kredowej opoki odwapnionej Roztocza w nawiązaniu do charakterystyki i genetycznego podziału rędzin
Properties and typology of soils from cretaceous decalcified siliceous rock of Roztocze region in relation to characteristics and genetic division of rendzinas
Свойства и типология почв образовавшихся из меловых декаль-цинированных пород в окрестностях Розточи по отношению к характеристике и генетическому делению рендзин
FLORJAŃCZYK S.
s. 409-422
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. I. Związki żelazowo-glikozowe
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part I. Ferric glycose com pounds
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть I. Железо-глюкозные соединения
FLORJAŃCZYK S.
s. 423-430
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. II. Glin we frakcji kwasów fulwowych
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part II. Aluminium in the fulvic-acids fraction
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть II. Алюминий во фракции фульвовых кислот
FLORJAŃCZYK S.
s. 431-440
Rozdzielanie tak zwanych kwasów fulwowych na anionicie silnie zasadowym. Cz. III. Kwasy fulwowe czarnej ziemi a kwasy fulwowe gleby bielicowej
Separation of so called fulvic acids on a strongly basic anion exchanger. Part III. Fulvic acids from black earth and fulvic acids from podsol
Разделение фульвовых кислот на сильно щелочном анионите. Часть III. Фульвовые кислоты темноцветной почвы и фульвовые кислоты подзолистой почвы
MORACZEWSKI R.
s. 441-472
Wpływ nawożenia i warunków ekologicznych na dynamikę azotanów i amoniaku w torfie
Influence of fertilizers and ecologic conditions on dynamics of nitrates and ammonia in peat
Влияние удобрения и экологических условий на динамику нитратов и аммиака в торфе
MORACZEWSKI R.
s. 473-496
Wpływ nawożenia i uruchamiającego się azotu torfowiska na skład florystyczny i plonowanie łąki trwałej
Effects of fertilizers and of peat nitrogen activation on the floral composition and crop yields of a permanent meadow
Влияние удобрения и минерализующегося азота в торфянике на ботанический состав и урожайность многолетнего луга
BOĆKO J.
s. 497-548
Gleby jako środowisko oczyszczania ścieków
The soil as a medium of sewage purification
Почва как среда очистки сточных вод
PRUSINKIEWICZ Z., PLICHTA W.
s. 549-572
Naukowe problemy żyzności gleb leśnych i kryteria jej ilościowej oceny
Scientific problems in forest soil fertility and criteria of its quantitative evaluation
Научные проблемы плодородия лесных почв и критерии его количественной оценки
MACIAK F.
s. 573-585
Niektóre chemiczne i biochemiczne właściwości gytii
Some chemical and biochemical properties of gyttja
Некоторые химические и биохимические свойства сапронеля
KROPISZ A., STARCK J.R.
s. 587-605
Wpływ torfowania na plon wikliny
Effect of peating on osier crops
Влияние внесения торфа на урожай ивы
GORLACH E., GORLACH K., KARKANIS M.
s. 607-625
Reakcja lucerny i rzepaku na nawożenie molibdenem na glebach o rożnej zawartości przyswajalnego molibdenu
Response of alfalfa and rape to molybdenum fertilizer on soils with different contents of available molybdenum
Реакция люцерны и рапса на удобрение молибденом почв с различным содержанием усвояемого молибдена
IGNATIUK S.
s. 627-631
Próba ustalenia wielkości dawki wapna na hektar na podstawie wyników kwasowości wymiennej i rodzaju gleby
Tentative determination of magnitude of the calcium dose per hectar from exchange acidity and kind of soil
О уточнении величины дозы извести на гектар на основании результатов (определения) обменной кислотности и разновидности почвы
ŚLUSARCZYK E.
s. 633-641
Przyczynek do wyjaśnienia powstawania żłobiny erozyjnej w lessie pod wpływem opadów
Tentative interpretation of an erosion phenomenon in loess caused by intense rainfalls
К выяснению процесса возникания эрозионной ложбины в лёссе под влиянием осадков
KARDASZ T.
s. 643-647
Uproszczony sposób przeprowadzania ekstrakcji z roztworów wodnych rozpuszczalnikami organicznymi dla celów analitycznych
A simplified method of extraction from aqueous solutions with organic solvents for analytical purposes
Упрощенный способ проведения экстракции из водных растворов органическими растворителями для аналитических целей
GAŁAJ E., EIS В.
s. 649-657
Zawartość magnezu przyswajalnego dla roślin w niektórych rodzajach gleb województwa bydgoskiego
Plant-available magnesium content in some soil kinds of Bydgoszcz voivodeship
Содержание доступного для растений магния в некоторых почвах воеводства Быдгощ
REDAKCJA
s. 659-662
Wspomnienie o Profesorze Józefie Krzyszowskim (1902-1964)
Professor Józef Krzyszowski (1902-1964)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam