PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1965 - 15(1)

KOMORNICKI T., ADAMCZYK B., JAKUBIEC J., KUBISZ J., OLEKSYNOWA K., TOKAJ J.
s. 3-20
Minerały ilaste gleb wytworzonych ze skał górnotriasowych w Tatrach
Clay minerals in soils formed from upper Triassic rocks in the Tatra mountains
Илистые минералы почв образованных из верхнетриасовых пород в Татрах
KOWALKOWSKI A., STASZEWSKI T.
s. 21-36
Wstępne wyniki badań nad metodyką określania jednorodności skał macierzystych gleb pochodzenia lodowcowego
Preliminary studies regarding a method for determination of the homogeneity of parent rocks of soils of glacial origin
Предварительные результаты исследований по методике определения однородности материнской породы почв ледникового происхождения
KOTER M., PANAK H., GRZESIUK W., CHODAŃ J.
s. 37-51
Badania nad sorpcją siarczanów przez niektóre substancje próchniczne gleb za pomocą S-35
Studies on sulphate adsorption by some humic soil substances by means of S-35
Исследование с помощью S-35 адсорбции сульфатов некоторыми гумусовыми веществами почв
BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 53-63
Badania nad próchnicą. Cz. IV. Frakcjonowanie związków próchnicznych przy użyciu roztworów kompleksujących i rozcieńczonych roztworów ługów
Investigations on humus. Part IV. Fractionation of humus compounds with complexing solutions and diluted alkali solutions
Изучение гумуса. Ч. IV. Фракционирование гумусовых соединений с применением комплексирующих растворов и разбавленных растворов щелочей
GIEDROJĆ В.
s. 65-89
Przemiany substancji organicznej w glebie piaszczystej
Transformations of organic matter in light sandy soil
Превращение органического вещества в легкой песчаной почве
RYTELEWSKI J.
s. 91-109
Typologia gleb aluwialnych doliny rzeki Łyny
Typology of the alluvial soils of Łyna valley
Типология аллювиальных почв долины реки Лыны
RYTELEWSKI J., PIAŚCIK H.
s. 111-125
Gleby bagienne (organogeniczne) doliny rzeki Łyny
The boggy (organogenic) soils in the Łyna river valley
Болотные почвы долины реки Лыны
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M., TYSZKIEWICZ M.
s. 127-136
Badania nad za wartością magnezu w glebie. Cz. V. Zawartość magnezu w glebach niektórych rejonów województwa wrocławskiego
Investigations on soil magnesium contents. Part V. Magnesium content of Wrocław voivodship
Исследования по содержанию магния в почве. Ч. V. Содержание магния в почвах некоторых районов Вроцлавского воеводства
BARSZCZAK T.
s. 137-166
Wpływ nawożenia mineralnego, organicznego i wapnowania na zawartość w glebie rozpuszczalnego w wodzie boru w świetle długoletnich doświadczeń w Skierniewicach
The effect of minerals and organic fertilizers and of liming on soil contents of water-soluble boron in the light of long-term tests at Skierniewice
Влияние удобрения минерального органического и известкования на содержание в почве водорастворимого бора, по длительным опытам в Скерневицах
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
s. 167-190
O metodach chemicznych (kolorymetrycznych) oznaczania zasobności gleb w mangan przyswajalny dla roślin
On chemical (colorimetric) methods for determination of soil content of plant-available manganese
О химических (колориметрических) методах определения обеспеченности почв, марганцем доступным для растений
SZEPKE R., GRZYBOWSKA D.
s. 191-201
Zawartość strontu-90 w niektórych glebach w Polsce
Content of strontium-90 in some Polish soils
Содержание стронция-90 в некоторых почвах Польши
ZMYSŁOWSKA S., OSTROWSKA A.
s. 203-204
Oznaczanie naturalnej radioaktywności kilku gleb
Determination of natural soil radioactivity
Определение естественной радиоактивности почв
POLAK S.
s. 205-230
Erozja gleb w obrębie zlewni potoku Brzeźnianka w powiecie Nowy Sącz
Soil erosion in the basin area of the Brzeźnianka stream (District Nowy Sącz)
Эрозия почв в пределах водосбора потока Бжезнянка, уезд Новы Сонч
DROZD J., KOWALIŃSKI S.
s. 231-243
Wpływ marglowania na niektóre właściwości kwasów huminowych gleb różnie użytkowanych
The influence of fertilizing with chalky clay upon some properties of humic acids of differently utilized soils
Влияние маргелевого удобрения на некоторые свойства гуминовых кислот в почвах разным способом использованных
PONDEL H.
s. 245-310
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1963
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1963
Список польских песчаных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водному хозяйству

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam