PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(dod.)

ZBIÓR PRAC POŚWIĘCONYCH VIII MIĘDZYNARODOWEMU KONGRESOWI GLEBOZNAWCZEMU W BUKARESZCIE, 30.VIII - 9.IX.1964

SOIL PHYSICS COMMISSION OF POLISH SOIL SCIENCE SOCIETY
s. 3-14
Próba ustalenia dolnej granicy szkieletu glebowego
Experimental determination of the lower limit of the soil skeleton
О уточнении нижнего предела скелетной фракции почв
DOBRZAŃSKI В., GLIŃSKI J., MALICKI М.
s. 15-21
Elektrometryczna metoda pomiaru dynamiki wilgotności gleb wytworzonych z piasków
Electrical resistance method for measuring moisture dynamics in sandy soils
Электрометрический метод измерения динамики влажности почв образовавшихся из песков
BIRECKI М., TRZECKI S.
s. 23-32
Zdolność magazynowania wody oraz siły ssące przy pojemności polowej w sztucznych profilach kilku typów gleb polskich
Water retention ability and moisture tension (pF) occurring at field water capacity in artificial homogeneous profiles of several Polish soils
Влагоудерживающая способность и сосущая сила (pF) при полевой влагоемкости в искусственных профилях разницу нескольких польских почв
BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 33-38
Metoda frakcjonowanej analizy związków próchnicznych Boratyńskiego i Wilka i jej przydatność do oznaczania składu próchnicy w glebach o rożnym użytkowaniu rolniczym
Boratyński and Wilk’s method of fractional analysis of humus compounds and its usability for determining humus composition in mineral soils of various agricultural utilization
Метод фракционированного анализа гумусовых соединений по Боратынскому и Вильку и его пригодность для определения состава гумуса в почвах различного сельскохозяйственного использования
ŁOGINOW W.
s. 39-44
Wpływ substancji humusowych na proces dezaminacji
The influence of humus substances on the process of deamination
Влияние гумусовых веществ на процесс дезаминации
TROJANOWSKI J., MATWIJOW J.
s. 45-50
Stwierdzenie aktywnej lakazy w procesie humifikacji
On the occurrence of laccase in the process of humification
Обнаружение активной лакказы в процессе гумификации
HOFFMAN M., KOWALKOWSKI A.
s. 51-58
Ilościowy i jakościowy skład próchnicy czarnych ziem i gleb brunatnych w Nizinie Pyrzyckiej
Quantitative and qualitative composition of humus in black earths and brown soils of
Количественно-качественный состав почвенного гумуса темноцветных и бурых почв Пыжицкой низменности
BIRECKI М., GASTOŁ J.
s. 59-72
Skład frakcyjny próchnicy w glebie i agregatów glebowych w zależności od roślinności i zamrożenia
Influence of plants and soil freezing on the fractional humus composition of the soil and soil aggregates
Влияние культурных растений и мороза на фракционный состав гумуса в почве и в почвенных агрегатах
GLIŃSKI J., GRAUPEL A.
s. 73-80
Szybka spektograficzna metoda oznaczania całkowitej zawartości mikroelementów (Cu, Co, Ni) w glebach mineralnych
A rapid spectrographic method for determination of total trace elements content (Cu, Co, Ni) in mineral soils
Быстрый спектрографический метод измерения валового содержания микроэлементов (Си, Со, Ni) в минеральных почвах
MOSKAL S., PETROVIĆ М.
s. 81-89
Losy nie wykorzystanego przez rośliny fosforu z superfosfatu w glebie na tle długoletnich doświadczeń polowych
What happens to the phosphorus from superphosphate in the soil not absorbed by plants as established on the basis of field experiments carried on for many years
Участь неиспользованного растениями фосфора суперфосфата в почве на фоне длительных полевых опытов
BARTUZI J., DECHNIK I., MALICKI L.
s. 91-99
Zależność zawartości przyswajalnego magnezu od niektórych własności gleb Lubelszczyzny
Dependence of available magnesium content on some soil properties in the Lublin District
Содержание усвояемого магния в зависимости от некоторых свойств почв люблинского воеводства
ŚWIĘCICKI С.
s. 101-111
Bor w typowych glebach Polski
Boron content in typical soils of Poland
Содержание бора в важнейших Типах почв Польши
KONECKA-BETLEY K.
s. 113-120
Zagadnienie żelaza w glebach wytworzonych z iłów kajprowych (trias)
The issue of iron in soils developed from Keuper (Triassic) clays
Fe-Problem in aus Keuperton (Trias) enstandenen Boden

К вопросу железа в почвах образованных на кайпровых глинах
GOŁĘBIOWSKA J., JAKUBISIAK В., SYPNIEWSKA U.
s. 121-130
Wpływ mikroflory w rizosferze lucerny na przemiany związków fosforowych w glebie
Influence of the rhizosphere microflora of alfalfa on transformation of soil phosphorus compounds
Влияние микроорганизмов ризосферы люцерны на превращение соединений фосфора в почве
DOMNICZ A.
s. 131-142
Uwagi do niektórych metod oznaczania przyswajalnego magnezu w glebie za pomocą Aspergillus niger
Remarks on some methods of available magnesium determination in soil by means of Aspergillus niger
Замечания к некоторым методам определения усвояемого магния в почве с помощью Aspergillus niger
ŚWIĘTOCHOWSKI B., ZIELIŃSKA D.
s. 143-154
Wpływ wieloletniego użytkowania lucerny na jakość próchnicy, zestaw wolnych aminokwasów w glebie oraz plony roślin w płodozmianie. Cz. I. Wpływ lucerny na dynamikę С ogółem i С frakcjonowanego w płodozmianie
The impact of multi-year use of alfalfa on the quality of humus, a set of free amino acids in soil and yield in a crop rotation. Part I. Effect of alfalfa on the dynamics of total С and C fractionated in crop rotation
Einfluss der mehrmaligen Ausnutzung der Luzerne Medicago sativa auf die Humusqualitat und Zusammenstellung freier Aminosauren in Boden und' die Pflanzenertrage in der Fruchtfolge. I Teil. Einfluss der Luzerne auf die Dynamik des gesamten und fraktionierten Kohlenstoffs in der Fruchtfolge

Влияние многолетней культуры люцерны на качество гумуса, состав свободных аминокислот в почве и на урожай растений в севообороте. Ч. I. Влияние люцерны на динамику валового углерода и фракционированного углерода в севообороте
ŚWIĘTOCHOWSKI В., MIKLASZEWSKI S.
s. 155-168
Wpływ wieloletniego użytkowania lucerny na jakość próchnicy, zestaw wolnych aminokwasów w glebie oraz plon roślin w płodozmianie. Cz. II. Wpływ działania lucerny na tle przebiegu pogody na dynamikę wolnych aminokwasów w glebie
The impact of multi-year use of alfalfa on the quality of humus, a set of free amino acids in soil and yield in a crop rotation. Part II. Effect of alfalfa on the dynamics of free amino acids in soil on the background of weather conditions
Einfluss der mehrmaligen Ausnutzung der Luzerne Medicago sativa auf die Humusqualitat und Zusammenstellung freier Aminosauren im Boden und die Pflanzenertrage in der Fruchtfolge. II. Teil. Einfluss der Luzerne auf die Dynamik der freien Aminosauren im Boden in Abhangigkeit von den Wetterverhaltnissen

Влияние многолетней культуры люцерны на качество гумуса, состав свободных аминокислот в почве и на урожай растений в севообороте. Ч. II. Воздействие люцерны на фоне метеорологических условий на динамику свободных аминокислот в почве
KAC-KACAS М.
s. 169-182
Laboratoryjna metoda oznaczania aktywności chemicznej węglanowych nawozów wapniowych na podstawie ich współdziałania z glebą
A laboratory method for the determination of the chemical activity of carbonate of lime by the rate of its interaction with the soil
Лабораторный метод определения химической активности карбонатных известковых удобрений на основании их взаимодействия с почвой
OKRUSZKO Н.
s. 183-195
Zmiany w zawartości fosforu w organicznych glebach hydromorficznych zachodzące w wyniku odwodnienia
Changes in phosphorus content of organic hydromorphic soils due to drainage
Изменения в содержании фосфора в органических гидроморфных почвах под влиянием осушения
GORZELAK A.
s. 197-204
Zatasowanie sosny i modrzewia jako testów do oceny toksycznych pozostałości herbicydów w glebie
Application of pine and larch as tests to assess toxic herbicide residues in soil
Anwendung von Kiefer und Larche als Testmaterial fur die Einschatzung von toxischen Herbizidruckstanden in Boden

Применение сосны и лиственицы в качестве растения-индикатора для оценки токсичности остатка гербицидов в почве
UZIAK S.
s. 205-212
Zagadnienie typologii ważniejszych gleb Karpat fliszowych
The typology of more important soils of the Flysch Carpathian Mountains
Вопрос типологии некоторых почв флишевых Карпат
TOMASZEWSKI J.
s. 213-223
Nowy schemat systematyki gleb świata
A new classification system of the soils of the world
Новая система классификации почв мира
UGGLA H.
s. 225-248
Projekt systematyki gleb hydromorficznych
Project of systematics of hydromorphic soils
Erlauterungen zum Vorschlag der Systematik der hydromorphen Boden

Проект систематики гидроморфических почв
POMIAN J.
s. 249-258
Warunki występowania rędzin w terenie Karpat fliszowych
Conditions of rendzina occurrence in the Flysch Carpathian Mountains
Условия образования рендзин в районе флишевых Карпат
UGGLA H., MIROWSKI Z., PIAŚCIK H., RYTELEWSKI J.
s. 259-276
Próchniczne gleby obszarów sandrowych
Humus soils of sandur areas
Dunkle humose Boden der Sandergebiete

Перегнойные почвы зандровых районов
MIROWSKI Z.
s. 277-284
Właściwości gleb terenów morenowych erodowanych ze szczególnym uwzględnieniem składu jakościowego próchnicy
The properties of soils of eroded moraine areas with particular allowance for qualitative composition of organic matter
Свойства почв моренных эродированных районов, с особенным учётом качественного состава перегноя
PRUSINKIEWICZ Z., CALIŃSKI Т.
s. 285-294
Próba zastosowania metod statystycznych do rozwiązywania zagadnień taksonomii gleboznawczej
An attempt to use statistical methods to solve problems of the soil science taxonomy
Untersuchungen uber Anwendbarkeit der statistichen Methoden in der Boden systematik

Опыт применения статистических методов к решению проблемов почвенной систематики
DOBRZAŃSKI В., TURSKI R.
s. 295-301
Próba określenia genezy rędzin na podstawie występowania minerałów ciężkich
An attempt of determining rendzinas genesis on the occurrence of heavy minerals
Попытка определения генезиса рендзин на основании наличия тяжелых минералов
BOROWIEC J.
s. 303-312
Problem występowania czarnoziemów na lessach Wyżyny Lubelskiej
Some aspects of chernozems occurrence on loess areas of the Lublin Upland
Проблема черноземов на лессах Люблинской возвышенности
KOWALIŃSKI S.
s. 313-324
Koncepcja nowej systematyki gleb Europy
The conception of a new systematics of european soils
Концепция новой систематики почв Европы
ZIEMNICKI S.
s. 325-343
Tarasy naorywane jako zabieg ochronny gleb przed erozją wodną
Ploughed-on terraces as a measure against water erosion of soils
Напашные террасы как мероприятие защиты почвы от водной эрозии
TURSKI R.
s. 345-352
Wpływ erozji na skład związków organicznych gleb brunatnych i czarnoziemów Wyżyny Lubelskiej
The influence of erosion on the organic matter compounds in the brown soils and chernozems of the Lublin Upland
Влияние эрозии на состав органических соединений буроземов и черноземов
KOMORNICKI Т., ADAMCZYK В., JAKUBIEC J., KUBISZ J., OLEKSYNOWA K., TOKAJ J.
s. 353-366
Proces wietrzenia tatrzańskich skał górno-triasowych i minerały ilaste gleb na tym podłożu wytworzone
The process of weathering of upper Triassic rocks in the Tatra Mts. and the clay minerals formed there
Процесс выветрывания татранских верхнетриасовых пород и илистые минералы почв образовавшихся на этих породах
UZIAK S.
s. 367-373
Skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z utworów pyłowych różnego pochodzenia
Mineralogical composition of the clay fraction of soils formed from silt deposits of different origin
Минералогический состав глинистой фракции почв образовавшихся из пылеватых отложений разного происхождения
PRUSINKIEWICZ Z., GORBUNOV N.I., GRADUSOV В.P.
s. 375-378
Powstawanie minerałów ilastych w glebach bielicowych, ukształtowanych z nadmorskich piasków wydmowych rożnego wieku
The formation of clay minerals in podzolic soils formed from the coastal dune sands of different age
Tonbildung in Podsolboden auf verschiedenalterigen Meeresdunensanden

Образование глинистых минералов в подзолистых почвах на дюнных песчаных породах разного возраста

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam