PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1964 - 14(1)

BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 3-14
Badania nad próchnicą. Część III. Ekstrakcja związków organicznych z mineralnych gleb kompleksującymi roztworami NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Investigations on humus. Part III. Extraction of organic compounds from mineral soils with complexing solutions NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
Изучение гумуса. Часть III. Экстракция органических соединений из минеральных почв комплексирующими растворами NaF, (NH4)2F2, Na4P2O7, Na2C2O4
GORLACH E.
s. 15-26
O pewnym uproszczeniu metody Grigga oznaczania przyswajalnego molibdenu w glebie
A certain simplification in Grigg’s method of determination of available molybdenum in soil
О упрощении метода Григга для определения доступного молибдена в почве
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
s. 27-41
Badania nad zawartością magnezu w glebie. Część III. Odczyn oraz wielkość sorpcji gleby a zawartość magnezu
Investigations on soil magnesium content. Part III. Soil reaction and sorption magnitude and magnesium content
Исследования по содержанию магния в почве. Часть III. - Реакция и величина поглотительной способности почв а содержание магния
ADAMUS М., BORATYŃSKI K., SZERSZEŃ L.
s. 43-51
Badania nad zawartością magnezu w glebie. Część IV. Rozmieszczenie magnezu przyswajalnego w profilach lekkich gleb Zakładu Doświadczalnego Laskowice Oławskie
Studies on soil magnesium content. Part IV. Distribution of available magnesium in light soil profiles of the Experimental Station Laskowice Oławskie
Исследования по содержанию магния в почве. Часть IV. Распределение доступного магния в профиле легких почв Оп. Ст. Лясковице Олавске
BOROWIEC S.
s. 53-59
Gleby uprawne o morfologii zbliżonej do gleb bielicowych wytworzone z utworów pyłowych pyrzyckiego plejstoceńskiego zastoiska wodnego
Pseudopodsolic culture soils from silt formations of the Pyrzyce Pleistocene still water
Пахотные псевдоподзолистые почвы развившиеся из пылеватых отложений плейстоценского озёрного басс ейна
BORKOWSKI J.
s. 61-78
Czarne i szare ziemie wytworzone z utworów pyłowych i pylastych na obszarze Śląska
Grey and black soils from fine-sand formation on Silesian territory
Темноцветные (чёрные) и серые почвы образовавшиеся из пылистых отложений и пылеватых отложений на территории Силезии
WILK K.
s. 79-83
Wstępne badania nad tworzeniem się próchnicznych kompleksów organiczno-mineralnych
Preliminary investigations on the formation of organic-mineral humus compounds
Предварительные исследования по образованию гумусовых органоминеральных комплексов
TURYNA Z., TYSZKIEWICZ M.
s. 85-90
O pewnej modyfikacji metody wanadynianowej oznaczania fosforu w materiale roślinnym
A modification of the vanadic method of phosphorus determination in plant matter
О некотором видоизменении метаванадатного метода определения фосфора в растительном веществе
POJNAR E.
s. 91-93
Zastosowanie przechylnej kuwety w przyrządzie do wymiany kuwet (Kuvettenwechselvorrichtung) w kolorymetrze Pulfricha
A tilting cuvette for the cuvette changer of the Pulfrich colorimeter
Применение мобильной кюветы в приборе для установки кювет (Kuvettenwechselvorrichtung) в колориметре Пульфриха
PONDEL H.
s. 95-158
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1962
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. year 1962
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1962

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam