PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1963 - 13(dod.)

XVI ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM BIESZCZAD, RZESZÓW 19-21.IX.1963

MALICKI A.
s. 3-25
Kilka uwag o fizjografii polskich Karpat fliszowych
Some notes on physiography of the Flysch Carpathians
Заметки о физиографии флишевых Карпат
DOBRZAŃSKI В.
s. 26-46
Przydatność użytkowa gleb Karpat fliszowych
Productivity of Carpathian Flysch soils
Агрономическая пригодность почв флишевых Карпат
MISIEWICZ T.
s. 47-55
Rozwój ziem bieszczadzkich
Development in the Bieszczady Region
Прогресс Бещадских земель
UZIAK S.
s. 56-71
Geneza i klasyfikacja gleb górskich w Karpatach fliszowych
The origin and classification of mountain soils in the Flysh Carpathian
Генезис и классификация почв польских флишевых Карпат
KOMORNICKI T., ADAMCZYK B., JAKUBIEC J., KUBISZ J., OLEKSYNOWA K., TOKAJ J.
s. 72-76
Proces wietrzenia tatrzańskich skał górnotriasowych i tworzenie się substancji ilastych w środowisku reglowym
The process of weathering of upper Triassic rocks in the Tatry Mts. and clay mineral formation in the forest zone
Процесс выветривания татранских верхне-триасовых пород и образование илистых веществ в зоне регля
ADAMCZYK В., ZARZYCKI K.
s. 77-82
Studia glebowo-fitosocjologiczne nad zbiorowiskami leśnymi w Bieszczadach
Pedological and phytosociological studies on forest communities in the Bieszczady Mountains
Почвенно-фитосоциологические исследования лесных сообществ в Бещадах
ADAMCZYK В., KOSTOŁOWSKA М., MARKIEWICZ L.
s. 83-87
Badania gleboznawczo-fitosocjologiczne na naturalnych stanowiskach pokrzyku wilczej jagody (Atropa belladonna L.) w Bieszczadach
Pedological and phytosociological investigations on natural localities of Atropa belladonna L. in the Bieszczady Mountains
Почвенно-фитосоциологические исследования в естественно местообитаниях (Atropa belladonna L.) в Бещадах
NIKLEWSKI M.
s. 88-92
Gospodarka rolna na terenach Podkarpacia w świetle doświadczeń przeprowadzonych przed 20 laty
Husbandary on the Carpathian-Highlands in the light of field experiments of 20 years ago
Ведение хозяйства в районах Подкарпатья в свете опытов проведенны в течение 20 лет
NIKLEWSKI M., STELIGA S.
s. 93-100
Problemy gospodarki nawozami organicznymi na terenie Podkarpacia
Problems of organic manures husbandary on the areas of Carpathian Highlands
Проблемы хозяйствования органическими удобрениями в районах Подкарпатья
NIKLEWSKI M.
s. 101-108
Uprawa roślin na stokach w układzie naturalnym w świetle doświadczeń polowych
Husbandary on the slopes of Carpathian-Highland
Ведение хозяйства на склонах Подкарпатья
NIKLEWSKI M., SŁAWIŃSKI J.
s. 109-116
Próba zastosowania pomiarów morfologicznych roślin w doświadczeniach nawozowych na terenach stokowych
Trial of plants morphological measurements application by field experiments with fertilizers on the slopes areas
Попытка применения методики морфологических измерений растений в опытах с удобрениями на склонах
TOKAJ J.
s. 117-122
Badania nad mikrostrukturą agregatów niektórych gleb górskich
Investigations on the micro-structure of aggregates of some mountain soils
Исследования микроструктуры почвенных агрегатов
ANDRZEJEWSKI M.
s. 123-127
Porównanie próchnicy gleb górskich pow. Limanowa z próchnicą gleby Niziny Wielkopolskiej (Baborówko, pow. Szamotuły)
A comparison of the humus of hill soils Szczawa (district Limanowa) with the humus of Wielkopolska Lowland (Baborówko, distr. Szamotuły)
Сравнение гумуса горных почв из уезда Лиманова с гумусом почв Велькопольской Низменности (Баборувко, p-он Шамотулы)
NIKLEWSKI M.
s. 128-130
Perspektywy rozwoju nauki rolnictwa na terenie Podkarpacia
Perspectives of agricultural science development in the regions of Carpathian Highlands
Перспективы развития сельскохозяйственной науки в районе Подкарпатья
KOWALKOWSKI A.
s. 131-137
Niektóre zagadnienia geomorfologiczne w gleboznawczych badaniach terenowych
Geomorphologic problems in pedologic terrain diagnosis
Некоторые геоморфологические проблемы в полевом почвоведении
LASKOWSKI S.
s. 138-142
Metoda określania wartości użytkowej gleb i jej zastosowanie w pracach regionalizacyjnych
A method for determining soil utility in regionalization
Метод качественной агрономической оценки почв и его применение в районировании
KOWALSKA A., OCHALSKA L., WITEK T.
s. 143-145
Zastosowanie aerofotografii w kartografii gleboznawczej
The use of aerophotography for soil cartography
Применение аэрофотосъёмки в почвенной картографии
BOROWIEC S.
s. 146-149
Metody sprawdzenia homogeniczności profilu glebowego
Methods for determining homogenity in a soil profile
Методы проверки гомогенности почвенного профиля
BOROWIEC S., MUCHA W.
s. 150-152
Badania gleb górskich Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Research on hill soils of the Świętykrzyż National Park
Исследования горных почв Свентокшиского Народного Парка
CZUBA R.
s. 153-155
Próba znalezienia współzależności między bonitacją gleb i ich zasobnością
Attempts to find a correlation between soil capability and their productivity
Исследование корреляции между бонитировкой почв и их обеспеченностью питательными веществами
BOROWIEC S.
s. 156-158
Tendencje rozwojowe gleb Wolińskiego Parku Narodowego wynikające z morfologii profili gleb kopalnych
Developmental trends in soils of the Wolin National Park resulting from the morphology of the fossil soil profiles
Тенденции развития почв Волинского Народного Парка вытекающие из морфологии профилей погребённых почв
KOWALKOWSKI A., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 159-162
Wskaźniki granulometryczne jako kryterium jednorodności osądów lodowcowych
Granulometric numeral indices as indicators of uniformity in Pleistocene sedimental strata
Применение гранулометрических показателей для оценки однородности плейстоценских осадочных пород
KRÓLIKOWSKI L., JANISZEWSKI В., ŁAGOSZ K., STRZELECKI W.
s. 163-168
Prosta metoda określania dynamiki ruchu piasków wydmowych
A simple method for determination of the dynamics of dune sand movements
Простый метод определения динамики движения дюнных песков
RZĄSA S.
s. 169-173
Bezaspiracyjne urządzenie pipetowe do analizy składu granulometrycznego (konstrukcja i zasada działania)
Aspiratorless pipette for grain-size analysis in soils (construction and working principle)
Безаспирационный пипетный прибор для анализа механического состава почв (конструкция, принцип действия)
GAWLIK J.
s. 174-176
Zmiany w składzie powietrza w glebach murszowych wytworzonych z torfów w zależności od nasycenia wodą, temperatury i poziomu wód gruntowych
The change in the composition of soil air in ”mursh” soils formed out of peats in relation to moisture, temperature and ground water level
Изменения в составе воздуха муршевых почв образовавшихся из торфа в зависимости от увлажнения, температуры и уровня грунтовых вод
BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 177-180
Wstępne badania nad przygotowaniem wyciągów próchnicznych do analizy chromatograficznej
Preliminary investigations concerning the preparation of humic extracts for chromophotographic analysis
Предварительные исследования по приготовлении гумусовых вытяжек для хроматографического анализа
WILK K.
s. 181-185
Porównanie polskiej i radzieckiej metody oznaczania składu próchnicy w glebach o różnym stanie kultury
Comparison of a Polish and USSR method for determination of humus composition in soils with different states of cultivation
Сравнение польского и советского метода определения состава гумуса в почвах различной окультуренности
MICHAJLUK L.
s. 186-192
Porównanie metod ilościowego oznaczania próchnicy w glebach
Comparison of quantitative methods of humus determination
Сравнение методов количественного определения гумуса в почве
REIMANN B., BARTOSZEWICZ A.
s. 193-198
Metody frakcjonowania próchnicy gleb torfowych w zastosowaniu do charakterystyki węgla brunatnego
A quantitative method of soil humus analysis applied to determination of lignite characteristics
Методы фракционирования гумуса торфяных почв в применении к характеристике бурого угля
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 199-201
Badania nad przydatnością próby Schutzego do charakteryzowania form próchnicy leśnej
Investigations regarding applicability of the “ammonium pretest” to quantitative determination of forest-humus forms
Исследование пригодности пробы Шуце для качественной характеристики форм лесного гумуса
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., ZIĘTECKA M.
s. 202-205
Porównanie rożnych metod oznaczania manganu aktywnego w glebie
Comparison of different methods for determination of active manganese in soils
Сравнение различных методов определения активного марганца в почве
WONDRAUSCH J.
s. 206-210
Wpływ stopnia zmurszenia i nasycenia wodą na skład chemiczny gleb murszowych wytworzonych z torfów niskich
The rate of ”mursh” process and moisture in relation to the chemical composition of “mursh” soils formed out of low moor
Влияние степени превращения в мурш и увлажнения на химический состав муршевых почв, образовавшихся их торфа
MOSKAL S.
s. 211-213
Oznaczanie łatwo rozpuszczalnych fosforanów w glebie za pomocą anionitu
Determination of easily soluble phosphates in soils by an anion-exchange resin
Определение подвижных фосфатов в почве с помощью анионита
SCHILLAK R., JAŚKOWSKI Z.
s. 214-219
Oznaczanie wymiennej kwasowości w glebach lekkich metodą buforową
Determination of exchangeable acidity in light soils by a buffer method
Определение обменной кислотности в легких почвах по буферному методу
KAC-KACAS М., MALIŃSKA H.
s. 220-222
O dynamice kwasowości w glebie
About the dynamic of soil acidity
О динамике почвенной кислотности
CZUBA R., WŁODARCZYK Z.
s. 223-228
Wstępne wyniki badań nad zawartością fosforu i potasu oraz pH gleby w zależności od terminu pobierania próby
Preliminary findings of investigations on phosphorus and potassium content and pH of soils in relation to time of sample taking
Предварительные результаты исследований по содержанию фосфора, калия а также pH почвы в зависимости от срока взятия образцов
ROSZYK E.
s. 229-234
Badania nad możliwością zastosowania farbiarskiego błękitu metylenowego do oznaczeń właściwości sorpcyjnych gleb
Application of methyleneblue dye to determination of soil sorption properties
Исследование возможности применения красильного метиленблау для определения поглотительной способности почв
WONDRAUSCH J.
s. 235-237
Porównanie metod oznaczania pojemności kationowej i sumy zasad wymiennych
The comparison of methods for the determination of the cation exchange capacity and of total exchangeable cations
Сравнение методов определения катионной ёмкости и суммы обменных оснований
CZEKALSKI A., KOCIAŁKOWSKI Z.
s. 238-243
Zawartość niektorych makro- i mikroelementów w wodach drenowych oznaczona na drodze analizy spektralnej
Spectroanalytic determination of macro- and trace elements content in drainage waters
Содержание в дренажных водах некоторых макро- и микроэлементов по спектральному анализу
GEGUS E., KOCIAŁKOWSKI Z., CZEKALSKI A.
s. 244-246
Zastosowanie przewierconej dolnej elektrody do spektrograficznej analizy wyciągów glebowych na zawartość makro- i mikropierwiastków
Application of a bored electrode to spectroanalytic determination of macro and trace elements in soil solutions
Применение просверленного нижнего электрода в спектральном анализе почвенных экстрактов на содержание макро- и микроэлементов
GLIŃSKI J., GRAJPEL A.
s. 247-248
Oznaczanie zawartości ważniejszych pierwiastków śladowych w glebach i roślinach metodą spektrograficzną
Determination of contents of major trace elements in soils and plants with a spectrographic method
Определение содержания микроэлементов в почвах и растениях по спектрографическому методу
MOSKAL S.
s. 249-253
Izotopowe metody oznaczania łatwo dostępnych dla roślin fosforanów glebowych
Isotopic methods for determination of the available for plants soil phosphates
Изотопные методы определения подвижных фосфатов в почве
MAZUR T.
s. 254-257
Rola węgla 214C glicyny w procesie humifikacji
The role of 214C glycine carbon in the humification process
Роль углерода 214C глицина в процессе гумификации
MAŁYSOWA E.
s. 258-261
Stopień skażenia strontem radioaktywnym niektorych gleb ornych, pastwisk i gleb nie użytkowanych rolniczo na terenie gospodarstwa szkolnego w Bukowcu
Degree of radioactive strontium pollution in some arable soils, pastures, and soils not used for agricultural purposes on the terrains of the school farm at Bukowiec
Степень радиоактивного загрязнения стронцием некоторых пахотных земель, пастбищ и земель неудобных для обработки в школьном х о зяйстве Буковец
MUCHA W.
s. 262-266
Zastosowanie trzykrotnie powtarzanej ekstrakcji żelaza, glinu i krzemionki metodą Tamma
Extraction of ferrum, aluminium and silica repeated three times with Tamm’s method
Применение троекратной экстракции железа, алюминия и кремнезема по методу Тамма
KAJA L.
s. 267-272
Oznaczanie azotu azotanowego, azotynowego i amonowego z zastosowaniem azydku sodu
Determination of nitrogen from nitrates, nitrites and ammonium using sodium azide
Определение нитратного, нитритного и аммиачного азота с применением азида натрия (NaN3)
STRAHL A.
s. 273-276
Przystosowanie metody Schachtschabela do masowych oznaczeń zawartości magnezu w glebie
Adaptation of Schachtschabel’s method to mass determination of soil magnesium content
Приспособление метода Шахтшабеля для массовых определений содержания магния в почве
LITYŃSKI T., MAZUR K
s. 277-280
Preparaty formaldehydowo-mocznikowe jako wolno działające nawozy azotowe
Formaldehyde-urea preparations as slow-action nitrogen fertilizers
Мочевино-формальдегидные препараты в качестве медленно действующего азотного удобрения
BIRECKI М., ZIMNIAK Z.
s. 281-288
Działanie niektorych syntetycznych substancji strukturotwórczych na dwóch rodzajach gleb
Effect of some synthetic structure-forming substances on two kinds of soils
Действие некоторых синтетических структурообразующих веществ на двух видах почв
BORATYŃSKI K., TURYNA Z.
s. 289-292
Wartość nawozowa termofosfatu magnezowo-wapniowego w świetle doświadczeń wazonowych
Fertilizing effect of magnesium-calcium thermophosphate in the light of pot experiments
Удобрительная ценность магниево-кальциевого термофосфата по данным вегетационных опытов
ZIMONT H.
s. 293-297
Działanie kompostów torfowych na tle nawożenia mineralnego (KP) przy rożnej wilgotności gleby
Effect of peat composts in combination with mineral (KP) fertilizers under different humidity conditions
Действие торфяных компостов на фоне минеральных удобрений (KP) в разных условиях влажности
MERCIK S.
s. 298-301
Oznaczanie azotu dostępnego w glebach inkubowanych
Determination of available nitrogen in incubated soils
Определение усвояемого азота в почвах во время инкубации
KAJA L.
s. 302-306
Utlenianie azotynów przez Nitrobacter w roztworach wodnych o różnych pH
Oxidation of nitrites by Nitrobacter in aqueous solution with different pH
Окисления нитритов микробами Nitrosomonas в водных растворах с различным pH
LITYŃSKI T., MAZUR K.
s. 307-312
Efekty nawozowe Annofosu przy uprawie ziemniaków
Fertilization of potatoes with a native rock phosphate meal “Annofos”
Удобрительный эффект аннофоса внесенного под картофель
CURYŁO T.
s. 313-316
Wpływ magnezu na plon oraz skład chemiczny tytoniu
Effect of magnesium on crops and chemical composition of tobacco
Влияние магния на урожай и химический состав табака
NIKLEWSKI М., WENGLIKOWSKA E.
s. 317-321
Doświadczenia monolitowo-wazonowe (nowa metoda badań)
The new method of pot-monolithic experiments
Новая методика вегетационных опытов с применением почвенных монолитов
NIKLEWSKI М., RABIŃSKA H., RABIŃSKI M.
s. 322-326
Wyniki doświadczenia monolitowo-wazonowego nad potrzebami pokarmowymi roślin na glebach stokowych w krajobrazie morenowym powiatu stargardzkiego w woj. szczecińskim
The fertilizers effect in pot-monolith-experiments on the soils from the slopes areas in moraine region of Stargard district
Исследования потребностей к удобрениям почв образованных на ледниковых отложениях и расположенных на склонах
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z.
s. 327-330
Hodowla wierzb koszykarskich na piaskowniach
Osier cultures on sand pits
Разведение корзиночной ивы в песочницах
BARAŃSKI R., JANISZEWSKI В., WALENDZIK J.
s. 331-333
Wpływ karczowania zrębów i pełnej orki na wzrost upraw sosnowych i na zmiany niektorych właściwości fizycznych i chemicznych gleby
Effect of removing tree stumps from claearings and of full tillage on the growth of pine cultures and on changes in certain physical and chemical soil properties
Влияние корчёвки срубленного леса и полной вспашки на рост сосновых культур и на изменение физических и химических свойств почвы
GORZELAK A.
s. 334-337
Działanie herbicydów w zwalczaniu chwastów na plantacji wiklinowej w Podgórzynie (Sudety)
Action of herbicides in weed control on an osier culture at Podgórzyn (Sudetes)
Действие гербицидов в борьбе с сорняками на плантации ивы в Подгоржине (Судеты)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam