PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1963 - 13(2)

GÓRSKI M., KUSZELEWSKI L.
s. 323-341
Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość substancji organicznej i skład próchnicy glebowej w świetle 38-letnich doświadczeń w Skierniewicach
The effect of organic and mineral fertilizers on contents of organic matter and humus composition in soils (in the light of 38-years tests at Skierniewice)
Влияние органического и минерального удобрения на содержание органического вещества и состав почвенного гумуса по 38-летним опытам в Скерневицах
MOSKAL S., SROCZYŃSKI W.
s. 343-367
Badania nad sorpcją fosforanów w czasie sporządzania wyciągu glebowego metodą Egnera za pomocą 32P
Investigations by means of 32P on sorption of phosphates during preparation of soil extracts with Egner’s method
Исследование адсорбции фосфатов во время приготовления почвенной вытяжки по методу Эгнера, с применением 32P
MACIAK F.
s. 369-381
Wpływ traktowania torfu parą wodną na zmiany w związkach azotowych
Effect of peat treatment with water vapor on changes in nitrogen compounds
Влияние обработки торфа водяным паром на изменение соединений aзота
CHUDECKI Z., GREINERT H.
s. 383-407
Gleby lekkie powiatu stargardzkiego
Light soils of the Stargard district
Легкие почвы Старогардского района
KWINICHIDZE М., DZIĘCIOŁOWSKI W.
s. 409-429
Badania nad nawożeniem wierzb koszykarskich Salix americana i Salix viminalis regalis
Studies on mineral fertilization under the osiers Salix americana and Salix viminalis regalis
Исследования реагирования прутьевидных ив Salix americana и Salix viminalis regalis на минеральное удобрение
STARCK J.R., TRUOG E., ATTOE O.J.
s. 431-438
Dostępność boru zawartego w glebach i boru zaadsorbowanego na żywicy wymiennej i ligninie
Availability of boron in soils and that absorbed on anion exchange resin and lignin
Доступность бора содержащегося в почвах и бора адсорбированного на ионообменнике и на лигнине
NOWOSIELSKI О., SKŁODOWSKI Р.
s. 439-447
Łączne oznaczanie dostępnych pierwiastków w glebie za pomocą Aspergillus niger. Magnez i cynk
Joint determination of available soil elements by means of Aspergillus niger. Magnesium and zinc
Совместное определение доступных элементов в почве посредством Aspergillus niger. Магний и цинк
GÓRSKI М., NOWOSIELSKI О., LEKSTON J.
s. 449-468
Dalsze studia nad oznaczaniem magnezu za pomocą Aspergillus niger
Further studies on magnesium determination by means of Aspergillus niger
Дальнейшие исследования по определению магния посредством Aspergillus niger
GAWLIŃSKI S.
s. 469-489
Pobieranie fosforu z nawozu przez chwasty i rośliny uprawne
Phosphorus uptake from fertilizers by weeds and culture plants
Усвоение фосфора из удобрений сорняками и культурными растениями
LIWSKI S., PIECHNA M.
s. 491-499
Wpływ miedzi i molibdenu na plony niektórych roślin warzywnych
Effect of copper and molybdenum on some vegetable crops
Влияние меди и молибдена на урожай некоторых осощных растений
DUCH J.
s. 501-512
Próba ustalenia metody oznaczania pH gleb organicznych
A tentative method of pH determination in organic soils
Попытка установления метода определений pH в органических почвах
PANAK H.
s. 513-564
Formy fosforu w oborniku i wartość nawozowa obornika przefermentowanego z dodatkiem nawozów fosforowych
Forms of phosphorus and fertilizing effect of farmyard manure fermented with addition of phosphate fertilizers
Форма фосфора и удобрительная ценность навоза компостированного с добавлением фосфорных удобрений.
ŁAKOMIEC I.
s. 565-571
Wpływ długoletniego nawożenia superfosfatem na zawartość fosforu ogółem i fosforu przyswajalnego w glebie ze Skierniewic
Effect of many-years superphosphate fertilization on content of total and of available phosphorus in soils at Skierniewice
Влияние долголетнего удобрения суперфосфатом на содержание валового и усвояемого фосфора в почве из Скерневиц

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam