PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1963 - 13(1)

MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z.
s. 3-16
Wstępne badania nad szybkością wypierania kationów wymiennych z kompleksu sorpcyjnego gleb piaskowych
Preliminary studies on rate of exchangeable cations release from the sorption complex of sandy soils
Предварительные исследования скорости вытеснения обменных катионов из сорпционного комплекса песчаных почв
MUSIEROWICZ A., ŚWIĘCICKI C., KRÓL H., KIERSNOWSKA A.
s. 17-33
Dynamika temperatury i wilgotności gleb brunatnych i pseudobielicowych okolic Warszawy z uwzględnieniem nawadnianych gleb lekkich (badania wstępne)
Temperature and moisture dynamics in brown and pseudopodsolic soil of the Warsaw environs with consideration of irrigated light soils
Динамика температуры и влажности буроземных и палево-подзолистых пригородных почв Варшавы с учётом искусственного орошения лёгких почв
JABŁOŃSKI В.
s. 35-50
Zastosowanie mikroskopowych szlifów glebowych w badaniach nad rozkładem resztek roślinnych w glebie
Application of soil microscopic slides in the investigations of decomposition of plant residues in the soil
Применение почвенных шлифов, для микроскопического исследования разложения растительных остатков в почве
KONECKA-BETLEY K.
s. 51-66
Zagadnienie brunatnienia i „lessivage” w glebach górskich Rumunii
Browning and „lessivage” processes in Roumanian mountain soils
Проблемы побурения и „lessivage” в горных почвах Румынии
KOWALKOWSKI A.
s. 67-78
Dynamika zapasów wody w glebach pod drzewostanami dębowymi Leśnictwa Dębina
Dynamics of soil water storage in soils under oak stands of the Dębina Forest District
Динамика запасов воды в почвах под дубовыми древостоями лесничества Дембина
BORKOWSKI J.
s. 79-109
Studia nad glebami pyłowymi pylastymi Śląska
Studies on silt and silt-like soils of Silesia
Исследования пылеватых и пылистых почв Силезии
KRÓL H.
s. 111-141
Stosunki wodno-powietrzne gleb środkowej dzielnicy klimatycznej Polski
Water-air conditions in soil of the middle climatic zone of Poland
Водно-воздушный режим почв средней климатической зоны Польши
GÓRSKI M.
s. 143-154
Doświadczenia nad wartością tufów jako nawozu potasowego
Results of tests regarding the value of tuff as a potassium fertilizer
Результаты опытов для определения ценности туфа в качестве калинного удобрения
GÓRSKI M., NOWOSIELSKI O., URBAŃSKA E.
s. 155-164
Badania nad oznaczeniem siarki dostępnej za pomocą Aspergillus niger
Studies on determination of available sulfur with Aspergillus niger
Исследования по определению доступной серы посредством Aspergillus niger
ROSZYK E.
s. 165-183
Badania nad oznaczeniem procentowej zawartości węgla w substancji organicznej gleby
Studies on percentual determination of carbon content in soil organic matter
Исследования по определению процентного содержания углерода в органическом веществе почвы
KOTER M.
s. 185-211
Badania nad wpływem boru na wzrost i rozwój roślin
Studies on the influence of boron on growth and development of plants
Опыты с целью изучения влияния бора на рост и развитие растений
GORLACH E.
s. 213-225
Zawartość molibdenu w niektórych glebach Polski Południowej
Molybdenum content in some soils of South Poland
Содержание молибдена в некоторых почвах Южной Польши
BARAN K.
s. 227-236
Badania nad hydrolizą fosforanów dwuwapniowych technicznych o zmiennych stosunkach P2O5 : F
Studies on hydrolyzation of technical dicalcium phosphates with different P2O5 : F
Исследования гидролиза технических двухвалентных фосфатов кальция с переменными соотношениями P2O5 : F
KOWALKOWSKI A.
s. 237-244
Z badań nad genezą skał macierzystych gleb okolic Nowego Miasta (Wielkopolska)
Genetic studies on the mother rocks of soils in the environs of Nowe Miasto (Great Poland)
Из исследований генезиса материнских пород почв окрестностей Нового Мяста (Великопольша)
STARCK J.R.
s. 245-248
Franciszek Majewski
Franciszek Majewski
PONDEL H.
s. 249-318
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1962
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage water economy. Year 1962
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, 1962

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam