PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1962 - 12

TRZCIŃSKI W.
s. 3-23
Profesor Doktor Marian Górski
Professor Dr. Marian Górski
Профессор др Мариан Гурски
GÓRSKI M., MERCIK S.
s. 25-37
Wieloletnie doświadczenia z nawożeniem pod ziemniaki
Many years’ fertilizing experiments under potatoes
Многолетние опыты с удобрением применяемым под картофель
GÓRSKI М., SOKÓŁ W.
s. 39-53
Wstępne badania nad intensywnością pobierania i przemieszczania fosforu podawanego dolistnie i dokorzeniowo
Preliminary studies on uptake and translocation of phosphorus applied to leaves and roots
Предварительные исследования интенсивности поступления и перемещения фосфора, вносимого в листья и вкорни
GÓRSKI M., SELECKI A., GOŹLIŃSKI H.
s. 55-59
Próby otrzymywania kwasu azotowego znaczonego azotem-15
Attempts at obtaining 15N-labeled nitric acid
Пробы получения меченой азотом 15-азотной кислоту
KACZYŃSKI N.A.
s. 61-83
Istota powstawania struktury w glebach i próba sztucznego jej tworzenia za pomocą związków polimerycznych
The nature of structure formation in soils and an attempt at its artificial formation by means of polymers
Сущность структурообразования в почвах и опыт искусственного оструктуривания почв с помощью полимеров
BORATYŃSKI K., KOWALIŃSKI S., WILK K.
s. 85-98
Skład związków próchnicznych gleb wytworzonych w różnych strefach bioekologicznych
Composition of humic soil compounds formed in different bioecological zones
Состав перегнойных соединений почв образовавшихся в различных биоэкологических зонах
STREBEYKO P., DOMAŃSKA H.
s. 99-126
Zdolność wykorzystywania wody w glebie przez kiełkujące nasiona zbóż
Soil water absorption capacity of germinating cereal seeds
Способность прорастающих семян зерновых следов к использованию воды в почве
ŚWIĘTOCHOWSKI В.
s. 127-145
Próchniczne wskaźniki żyzności gleby w świetle doświadczeń
Humus indices of soil fertility in the light of experiments
Гумусные показатели плодородия почв в освещении опытов
KOTER M., MAZUR T.
s. 147-159
Utlenianie glikozy w kilku typach gleb
Oxidation of glucose in some soil types
Окисление глюкоза в нескольких типах почв
MUSIEROWICZ A., KRÓL H.
s. 161-181
Współzależność między pojemnością wodną połową i kapilarną gleb
Correlation between field water capacity and capillary capacity
Корреляция между полевой влагоёмкостью и капиллярной
MAKSIMOW A.
s. 183-193
Zawartość magnezu ogółem w torfach niskich
Total magnesium content in lowmoor peat soils
Содержание валового магния в низовых торфах
GOLONKA Z.
s. 195-201
Doświadczenie nad rozwojem mieszanek łąkowych w różnych warunkach nawożenia
Comparative tests on development of meadow mixtures under different fertilizing conditions
Опыты над развитием луговых смесей в различных условиях удобрения
GORALSKI J.
s. 203-213
Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach województwa warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem gleb lekkich
Available magnesium content in soils of the Warsaw voivodeship with special consideration of light soils
Содержание усвояемого магния в почвах Варшавского воеводства, с особым учетом легких почв
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
s. 215-228
Oznaczanie 14С w materiale roślinnym metodą licznika wewnętrznego napełniania
14C-determination in plant material by gas counter method
Определение 14С в растительном материале по методу счётчика внутреннего наполнения
KRZYSZTOFOWICZ J.
s. 229-235
Porównanie wartości nawozowej termofosfatu magnezowego z innymi nawozami fosforowymi
Fertilizing value of magnesium thermophosphate in comparison to other phosphate fertilizers
Сравнение добрительной ценности магниевого термофосфата с другими фосфорными удобрениями
KOWALKOWSKI A., CZARNOTA K.
s. 237-255
Badania nad rozmieszczeniem systemów korzeniowych dębu, buka, sosny i świerka w glebach murszastych leśnictwa Dębina
Investigation on the distribution of the root systems of oak, beech, pine and spruce in mursh soils of Dębina Forest District
Исследование размещения корневых систем дуба, бука, сосны и ели в „муршеватых” почвах лесничества Дембина
KONECKA-BETLEY K.
s. 257-268
Rozmieszczenie wapnia i magnezu w profilu gleb wytworzonych z gliny zwałowej jako jeden ze wskaźników typologicznych
Calcium and magnesium distribution in soils from boulder loams as one of the typological indices
Размещение кальция и магния в профиле почв, образовавшихся из валунной глины, как один из типологических показателей
NOWOSIELSKI O.
s. 269-279
Ilościowe oznaczanie fosforu i potasu za pomocą Aspergillus niger
Quantitative determination of phosphorus and potassium by means of Aspergillus niger
Количественное определение фосфора и калия путем A. niger
MERCIK S.
s. 281-300
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość azotu i substancji organicznej w glebie
Effect of many years’ mineral and organic fertilization on soil content of nitrogen and organic substance
Влияние многолетнего минерального и органического удобреняи на содержание азота и органического вещества в почве
POPŁAWSKI Z.
s. 301-317
Wartość nawozowa phospalu w świetle przeprowadzonych doświadczeń
Fertilizing value of phospal in the light of tests
Удобрительная ценность фоспаля в освещении проведенных опытов
GŁĘBOWSKI H.
s. 319-330
Wstępne badania laboratoryjne nad rozpuszczalnością i własnościami odkwaszającymi serpentynitów
Preliminary laboratory tests regarding solubility and disacidifying properties of serpentines
Предварительные лабораторные исследования растворимости и нейтрализирующих свойств серпентинитов
MOSKAL S., CZERWIŃSKA K.
s. 331-341
Materiały do poznania naturalnej radioaktywności gleb polskich
Material to the studies on natural radioactivity in Polish soils
Материалы для познания естественной радиоактивности польских почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam