PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(dod.)

XXV-LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO, ZJAZD NAUKOWY, WARSZAWA 14 - 16.IX.1961

GÓRSKI M.
s. 581-588
XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
25th anniversary of the Polish Society of Soil Science
XXV-летие Польского Почвенного Общества
KOWALKOWSKI A.
s. 589-592
Badania nad występowaniem poziomu oglejenia odpowierzchniowego w niektórych glebach Wielkopolski
Studies on the occurrence of a gley horizon proceeding downwards from the surface in some Great Poland soils
Исследования над появлением горизонта верхнего оглеения в некоторых почвах Великополыди
ADAMCZYK В.
s. 593-594
W sprawie rzekomego poziomu eluwialnego niektórych gleb pyłowych
Regarding the alleged eluvial horizon of some fine sand soils
По вопросу псевдо-эллювиального горизонта некоторых пылеватых почв
DOBRZAŃSKI В., PISZCZEK J., UZIAK S.
s. 595-596
Z badań nad glebami województwa rzeszowskiego
Studies on the soils of the Rzeszow voivodeship
Из исследований почв жешовского воеводства
PRUSINKIEWICZ Z., GĄDOR J.
s. 597-598
Bielice ukształtowane z piasków wydm nadmorskich
Podsolic soils formed from litoral dune sands
Подзолы образовавшиеся из песков приморских дюн
SIUTA J., REJMAN M.
s. 599-603
Znaczenie konkrecji żelazistych w badaniach gleboznawczych
Significance of ferric concretions in soil research
Значение железистых конкреций в исследованиях почв
POMIAN J.
s. 604-605
Występowanie rędzin fliszowych w zależności od rzeźby terenu
Occurrence of Flysch rendzinas in dependence on terrain relief
Появление флишевых рендзин в зависимости от рельефа местности
ZAWADZKI S., GUZ T.
s. 606-607
Charakterystyka niektórych gleb doliny Wisły w rejonie Kujaw
Characteristic of some soils of the Vistula valley in the region of Kujawy
Характеристика некоторых почв долины Вислы в районе Куяв
WONDRAUSCH J., ZAJĄC J.
s. 608-610
O możliwości zastosowania czerwieni obojętnej do identyfikacji ważniejszych grup minerałów ilastych
Regarding the application of neutral red for identification of the major group of clayey soils
О возможностях применения нейтрального красного для идентификации важнейших грунтов, содержащих илистые минералы
ZIEMNICKI S.
s. 611-614
Ochrona gleb przed erozją wodną na terenie Wyżyny Lubelskiej
Soil protection from water erosion on the terrains of the Lublin tableland
Защита почв от водной эрозии на территории Люблинской возвышенности
DOBRZAŃSKI В.
s. 615-616
Zależność występowania kompleksów glebowych od działania erozji wodnej
Dependence of the occurrence of soil complexes on the action of water erosion
Зависимость появления почвенных комплексов от действия водной эрозии
TURSKI R.
s. 617-619
Wpływ erozji na związki organiczne w glebach wytworzonych z lessów głębokich
Influence of erosion on the chemical compounds of soils formed from deep loesses
Воздействие эрозии на органические соединения в почвах, образовавшихся из глубоких лёссов
ŚWIĘCICKI С.
s. 620-623
Oznaczenie dyfuzji tlenu w glebach
Determination of oxygen diffusion in the soil
Определение диффузии кислорода в почве
ŚWIĘCICKI С.
s. 624-627
Aparatura Richardsa do oznaczania siły wiązania wody w glebie (pF) i wielkości kapilarów glebowych
The Richards apparatus for determination of the capillary potential (pF) and the size of soil cappilaries
Аппаратура Ричардса для определения силы связывания воды в почве (pF) и величины почвенных капилляров
DOBRZAŃSKI В.
s. 628-630
Wilgotnościomierz elektrometryczny do pomiaru wilgotności gleb wytworzonych z piasków
An electric hygrometer for measuring moisture in soils formed from sands
Электрический влагомер для измерения влажности почв, образовавшихся из песков
BOROWIEC S., KWARTA С.
s. 631-633
Porównanie bezpośredniej i pośrednich metod określania wilgotności gleb użytków zielonych
Comparison of direct and indirect methods of soil moisture determination in permanent grassland
Сравнение непосредственных и посредственного метода определения влажности почв луговых пастбищ
KĘPKA M.
s. 634-635
Wstępne badania składu mineralnego frakcji < 0,002 mm gleby bielicowej i brunatnej
Preliminary investigations into composition of the < 0,002 mm fraction in podsolic soil and brown earth
Предварительное изучение минерального состава фракции < 0,002 мм подзолистой и буроземной почв
KRÓLIKOWSKI L., BOBIŃSKI Z., STRZELEC W.
s. 636-637
Dynamika wody w piaskach wydmowych wydmy Henryków-Płudy
Water dynamics in the dune sands of the Henryków-Płudy dune
Динамика воды в нанесенных ветром песках дюны Генриков-Плуды
KRÓL H., SŁOWIK K., KEMULA F.
s. 638-641
Wpływ Solakrolu na właściwości fizyczne gleby brunatnej oraz na wzrost siewek jabłoni
Impact of Solakrol on the physical properties of brown earth and the growth of apple-tree seedlings
Влияние Солакрола на физические свойства буроземной почвы и на рост сеянцев яблони
WONDRAUSCH J.
s. 642-644
Studia nad fosforem w glebach terenów górzystych
Studies on phosphorus in mountain soils
Исследования над содержанием фосфора в почвах гористых местностей
BORATYŃSKI K., WILK K.
s. 645-647
Skład frakcji próchnicy w niektórych madach okolic Wrocławia
Composition of the humus fraction in some alluvial soils of the Wrocław environs
Состав фракции гумуса в некоторых пойменных почвах („мадах”) окрестностей Вроцлавя
SCHILLAK R., JAŚKOWSKI Z.
s. 648-652
Wymienny magnez metodą Schachtschabela. Modyfikacja metody oznaczania magnezu za pomocą żółcieni tiazolowej
Exchangeable magnesium according to Schachtschabel’s procedure. A modified method of determination magnesium with tiazole yellow
Определение обменного магния методом Шахтшабеля. Модификация метода определения магния посредством тиазоловой жёлти
SCHILLAK R., KRAMER M.
s. 653-656
Oznaczanie wymiennego wodoru w glebach metodą buforową Mehlicha w porównaniu z metodą Kappena
Determination of exchangeable hydrogen in soil by Mehlich’s buffer method compared with the method of Kappen
Сравнительное определение обменного водорода в почвах по буферному методу Мелиха и методом Каппена
KAC-KACAS M.
s. 657-659
Oznaczanie zasad wymiennych w glebach kwaśnych
Determination of exchangeable bases in acid soils
Определение обменных щелочей в кислых почвах
LITYŃSKI T., BYSIÓWNA T., MAZUR K.
s. 660
Wstępne doświadczenia nad wpływem pyłów odlotowych z cementowni na niektóre fizyko-chemiczne właściwości gleb
Preliminary investigations on the influence of stake dust of cement works on certain physico-chemical soil properties
Предварительные опыты над действием дымовой пыли, выделяемой цементными заводами, на некоторые физико-химические свойства почв
LITYŃSKI T., MAZUR K.
s. 661-662
Wartość nawozowa pyłów kominowych z cementowni na użytkach zielonych
Fertilizing properties of stake dust of cement works on permanent grassland
Удобрительные свойства (печной) дымовой пыли цементных заводов на луговых пастбищах
LITYŃSKI T., MAZUR K., GUZECKA A.
s. 663
Nawożenie buraków cukrowych pyłami cementowymi
Fertilization of sugar beets with cement dust
Удобрение сахарной свеклы дымовой пылью цементных заводов
ZIĘTECKA M.
s. 664-665
Frakcje azotu w roślinie a formy nawożenia azotowego
Nitrogen fractions in the plant and forms of nitrogen fertilization
Фракции азота в растении и формы азотного удобрения
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 666-669
Niektóre wyniki badań nad próchnicą gleb leśnych
Some findings in forest soil humus research
Некоторые результаты исследований гумуса лесных почв
PISZCZEK J., BIAŁOUS F.
s. 670-672
Badania nad metodyką oznaczania magnezu łatwo dostępnego dla roślin
Studies on the determination methods of magnesium readily available to plants
Изучение методики определения магния легко доступного растениям
MUCHA W.
s. 673-675
Z badań nad kwasami huminowymi
Notes on humic acids research
Из исследований над гуминовыми кислотами
MUCHA W.
s. 676-677
Właściwości chemiczne substancji organicznej niektorych gleb leśnych pochodzenia bagiennego
Chemical properties of the organic substances in some forest soils of bog origin
Химические свойства органического вещества некоторых лесных почв болотного происхождения
ROSZYK E.
s. 678-679
Niektóre właściwości optyczne kwasów huminowych
Some optical properties of humic acids
Некоторые оптические свойства гуминокислот
BROGOWSKI Z.
s. 680-683
Wypieranie kationów z kompleksu sorpcyjnego gleb piaskowych
Liberation of cations from the sorption complex of sand soils
Выделение катионов из поглощающего комплекса песчаных почв
MARCINEK J.
s. 684-686
Pojemność sorpcyjna gleb torfowych w zależności od pH i stopnia rozkładu masy organicznej
Sorption capacity of peat soils in ratio to pH and degree of organic matter decomposition
Поглотительная ёмкость торфяных почв в зависимости от pH и степени разложения органического вещества
GEDROJĆ B.
s. 687-688
Rozkład substancji organicznej w glebie piaszczystej
Decomposition of the organic matter in sandy soil
Разложение органического вещества в песчаной почве
BUTENKO М., CIOK B.
s. 689
Próby oznaczania „Antyperzu” w glebie
Tentative determination of anti-quitch in soil
Попытки определения трихлороацида (ТЦА) в почве
ZAWADZKI S.
s. 690
Zawartość węglanów w rzekach Lubelszczyzny w latach 1955-1960
Carbonates content in the rivers of the Lublin area in the years 1955-1960
Содержание карбонатов в реках Люблинской области в 1955-1960 гг.
WONDRAUSCH A., CHMIELEWSKA В.
s. 691-692
Wstępne badania nad zmniejszeniem strat azotowych przy humifikacji motylkowych
Preliminary studies on reduction of nitrogen losses in humification of Papilionaceae
Предварительные опыты над уменьшением потерь азота при гумификации мотыльковых
KAJA L.
s. 693-697
Nitryfikacja a straty azotu w kulturach piaskowych
Nitrification and nitrogen losses in sandy cultures
Нитрификация и потери азота в песчаных культурах
KRÓLIKOWSKI L., WALENDZIK J.
s. 698-700
Porównanie metod biologicznej i chemicznej określających stopień rozkładu ściółek i próchnic leśnych w różnych ty pach lasu Białowieskiego Parku Narodowego
Comparison of the biological and the chemical method of determining the composition degree of forest litter and humus in various stand types of Białowieża National Park
Сравнительное изучение биологического и химического методов, определяющих степень разложения подстилки и лесных перегноев в различных типах лесов Беловежского Заповедника
BALICKA N., KOSINKIEWICZ B.
s. 701-704
Wyciągi glebowe jako podłoże dla oznaczania ilości drobnoustrojów glebowych
Soil extracts as basis for determination of the amount of soil microorganisms
Определение количества почвенных микроогранизмов на основании почвенных экстрактов
ZAWADZKI S., KASZYŃSKI J.
s. 705
Porównanie zmian mikrobiologicznych w kilku profilach murszowych
Comparison of microbiological changes in several profiles of mursh soils
Сравнение микробиологических изменений в нескольких профилях деградированных темноцветных почв („муршей”)
MORACZEWSKI R., BRONIAREK T.
s. 706-708
Wpływ nawożenia łąki trwałej na przemiany związków azotowych w glebie torfowej
Influence of fertilization of permanent meadow land on the transformation of nitrogen compounds in peat soil
Воздействие удобрения долгорочиого луга на изменения азотных соединений в торфяной почве
BORATYŃSKI K., TURYNA Z.
s. 709-710
Wpływ zawartości fluoru w termofosfatach na plon roślin
Influence of fluorite content of thermophosphates on crops
Воздействие содержимого фтора на термофосфатах на урожай
BORATYŃSKI K., CZUBA R.
s. 711-713
Dynamika węgla organicznego w płodozmianie czteropolowym
Dynamics of organic carbon in 4-course crop rotation
Динамика органического углерода в четырехполыюм севообороте
KRÓLIKOWSKI L. , BARAŃSKI R.
s. 714-716
Wpływ kwasowości gleby na wzrost topoli Populus hybryd
Influence od soil acidity on growth of the poplar Populus hybryd
Влияние кислотности почвы па рост тополя Populus hybryd
KRÓLIKOWSKI L., BARAŃSKI R.
s. 717-718
Badania wzrostu kilku odmian topoli na różnych glebach
Growth tests of several poplar species on different soils
Изучение роста исскольких разновидностей тополя на различных почвах
KRÓLIKOWSKI L., BARAŃSKI R.
s. 719-721
Wpływ rożnej zawartości wody na wzrost topoli
Influence of different soil water content on poplar growth
Влияние различного содержания воды на рост тополя
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z.
s. 722-723
Próby wprowadzenia kilku odmian i form sadzonek topoli przy zalesianiu gleb piaskowni
Experimental introduction of several species and forms of poplar seedlings in planting sand pit soils with trees
Попытки введения нескольких разновидностей и форм саженцев тополя при облесении песчаных почв
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z.
s. 724-725
Wzrost olszy czarnej, olszy szarej, osiki i topoli berlińskiej przy rożnych poziomach wody gruntowej
Growth of the black ant the grey alder, asp and Berlin poplar at different around water states
Рост черной ольхи, серой ольхи, осины и берлинского тополя при различных уровнях грунтовой воды
KRÓLIKOWSKI L., STRZELEC Z., PIELA F.
s. 726-727
Doświadczenia nad zadrzewianiem zwałów górniczych i hutniczych
Experimental afforestation of mine and slag dumps
Опыты с облесением горных и металлургических отвалов
KRÓLIKOWSKI L., BRYWCZY-KUNIŃSKA Z., STRZELEC Z.
s. 728-730
Próby zadarnienia zwałów górniczych i hutniczych w górnośląskim okręgu przemysłowym
Experimental sodding of mine and slag dumps of the Silesian industrial district
Пробы введения дернового покрова на горных и металлургических отвалах в Верхпесилезском промышленном округе
WALENDZIK J.
s. 731-732
Zalesianie pożarzysk
Afforestation of burnt areas
Облесение пожарищ
KRÓLIKOWSKI L., CIOK В., GORZELAK A., NOWAKOWSKI A.
s. 733-735
Uprawy leśne na zdegradowanych glebach w nadleśnictwie Tłuszcz, leśnictwo Urle
Forest-culture on degraded soils of the forest district Tłuszcz, ranger’s section Urle
Лесные насаждения па деградированных почвах лесничества Тлущ на лесном участке Урле
KRÓLIKOWSKI L., GORZELAK A., SOBCZAK R.
s. 736-739
Próba zwalczania chwastów leśnych różnymi herbicydami
Attempts at control of forest weeds by means of various herbicides
Опыты борьбы с лесными сорняками при помощи различных гербисидов
KRÓLIKOWSKI L., STRZELECKI W.
s. 740-743
Wyniki nawożenia organicznego upraw sosnowych na piaskach wydmowych
Results of organic fertilization of pine cultures on dune sands
Результаты органического удобрения сосновых насаждений на дюнных песках
KRÓLIKOWSKI L., JANISZEWSKI В., TYSZKA J.
s. 744-746
Próba przyspieszenia rozkładu wrzosu w stosach kompostowych
Attempts to accelerate decomposition of heather in compost heaps
Пробы ускорения разложения вереска в компостных истабелях
GONET Z., CZUBA R.
s. 747-749
Wpływ herbicydów stosowanych do zwalczania chwastów kukurydzy na zawartość węgla organicznego w glebie
Influence of herbicides used in control of maize weeds on soil content of organic carbon
Действие гербисидов, применяемых для уничтожения сорняков кукурузы, на содержание органического углерода в почве
ŻURAWSKI H.
s. 750-752
Badania nad mieszankami organiczno-mineralnymi
Tests of organo-mineral mixtures
Опыты с органо-минеральными смесями
BOĆKO J., SZERSZEŃ L.
s. 753-754
Zmiany kompleksu sorpcyjnego gleby nawadnianej ściekami miejskimi
Changes in the sorption complex of soil fertilized with town sewage
Изменения в поглощающем комплексе почвы, удсюрсинон городскими сточными водами
REIMANN B.
s. 755-757
Preparowany torf jako źródło azotu w glebie
Prepared peat as a nitrogen source in soil
Активизированный торф - источником азота о почве
WIŚNIEWSKA Z., ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
s. 758-759
Zawartość magnezu w glebach powiatu Szprotawa
Magnesium content in soils of the Szprotawa district
Содержание магния в почвах района Шпротава
IGNATOWICZ I., ZEMBACZYŃSKI A., ŻMIGRODZKA T.
s. 760-761
Zawartość glinu ruchomego w glebach doliny Odry w powiecie Nowa Sól
Aluminum content in soils of the Odra valley (district Nowa Sol)
Содержание алюминия в почвах долины Одры в административном районе Нова Суль
LITYŃSKI T., JAGIELSKI A., DOMNICZ A., ŁAZARSCY В. I R.
s. 762-763
O skażeniu gleb Polski strontem radioaktywnym 90Sr
Contamination of Polish soils by radioactive strontium 90Sr
О вредном действии радиоактивного стронция 90Sr на почвы Польши
BORATYŃSKI K., KOWALIŃSKI S., WILK K.
s. 764-766
Skład związków próchnicznych gleb wytworzonych w rożnych strefach bioekologicznych
Composition of humus compounds of soils formed in different biological zones
Состав гумусовых соединений почв, образовавшихся в различных биоэколо-гических зонах
KRZYSZOWSKI J.
s. 767-769
Krótkie komunikaty z bieżących spraw naukowych
Short notes on current scientific problems
Краткие сообщения о текущих научных вопросах
PISZCZEK J., CHUDECKI Z.
s. 770-774
Wpływ erozji na kształtowanie się stosunków wodnych w erodowanych glebach Pomorza Zachodniego
Influence of erosion on the formation of water conditions in eroded soils of Western Pomerania
Влияние эрозии на формирование водного режима в эродированных почвах Западного Поморья
ADAMCZYK В.
s. 775-777
Przydatność badań gleboznawczo-fitosocjologicznych w kartografii gleb leśnych
Usefulness of soil and phytosociological research in cartography of forest soils
Полезность почвенно-фптосоцпологических исследований в картографии лесных почв
TOKAJ J.
s. 778-781
Próba wyjaśnienia trwałości agregatów z poziomu akumulacyjnego różnych typów gleb
A tentative explanation of the stability of aggregates from the accumulation horizon of various soil types
Попытка определения прочности агрегатов из аккумуляционного горизонта различных типов почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam