PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(2)

GÓRSKI M.
s. 335-339
Nierozpuszczalne w wodzie nawozy azotowe
Water-insoluble nitrogen fertilizers
Нерастворимые в воде азотные удобрения
GÓRSKI M.
s. 341-344
Wartość nawozowa saletro-mocznika
Fertilizing value of nitrourea
Удобрительная ценность селитро-мочевины
NOWOSIELSKI O.
s. 345-365
Zasobność gleb polskich w dostępne mikroskładniki według wyceny metodą Aspergillus niger. Cynk
Abundance of available microcomponents in Polish soils determined by the Aspergillus niger method. Zinc
О содержании микроэлементов в польских почвах, по определению методом Aspergillus niger. Цинк
SIUTA J.
s. 367-395
Wpływ procesu glejowego na kształtowanie się cech morfologicznych i właściwości chemicznych profilu glebowego
Influence of the gleying process on formation of the morphological and chemical properties of soil profiles
Влияние глеевого процесса на образование морфологических свойств и химических особенностей почвенною профиля
GÓRSKI М., DĄBROWSKA I.
s. 397-422
Porównanie metody Egnera z metodą Neubauera przeprowadzone w oparciu o trwałe nawozowe doświadczania polowe
Comparison of Egner’s and Neubaucr’s methods on basis of continuous fertilization field tests
Сравнение метода Эгнера с методом Нейбяуера. проведенное па основании полевых опытов с постоянным удобрением
NOWOSIELSKI O.
s. 423-433
Ocena zapasów azotu dostępnego w różnych glebach za pomocą Aspergillus niger
Evaluation of available nitrogen supply in different soils by means of Aspergillus niger
Оценка посредством Aspergillus niger запасов доступного азота в различных почвах
TOKAJ J.
s. 435-451
O niektórych właściwościach fizycznych agregatów gleb górskich
On some physico-chemical properties of structural aggregates of Polish mountain soils
О некоторых свойствах физических агрегатов горных почв
GÓRSKI M., STUPNICKA H.
s. 453-468
Wpływ nawożenia superfosfatem na zawartość fluoru w glebie
Influence of superphosphate fertilization on soil fluorine content
Влияние удобрения суперфосфатом на содержание фтора в почве
KONECKA-BETLEY K.
s. 469-524
Studia nad kompleksem sorpcyjnym gleb wytworzonych z gliny zwałowej w nawiązaniu do ich genezy
Studies on the sorption complex of soils from boulder loams in relation to their genesis
Изучение поглощающего комплекса почв, образовавшихся из валунной глины, в связи с их генезисом
KUCABA S.
s. 525-550
Charakterystyka poziomów próchnicznych oraz chemicznych właściwości gleb wytworzonych na skałach węglanowych i bezwęglanowych pod drzewostanem świerkowym
Characteristics of humus horizon and chemical properties of soils formed on carbonate and non-carbonate rocks under spruce stands
Характеристика гумусовых горизонтов и химических свойств почв под еловым древостоем, образовавшихся па карбонатных и бескарбонатных породах
STRZEMSKI M.
s. 551-577
Początki gleboznawstwa polskiego. Od zarania polskiego piśmiennictwa rolniczego do Oczapowskiego i Flatta
The origins of Polish soil science. Since the dawn of Polish agricultural literature to Oczapowski and Flatt

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam